Department Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 •   85
 • Arboretumas (lot. arbor – medis, arboretum – medžių sodiniai) yra mokslo ir studijų padalinys, kaupiantis vietinius savaiminius ir svetimžemius introdukuotus sumedėjusius augalus – medžius, krūmus, krūmokšnius, lianas ir jų bendrijas moksliniams tyrimams, studijų programų vykdymui, eksponavimui, visuomenės švietimui, architektūriniam dekoratyviniam puošimui, pažintinei rekreacijai.
    34
 • Aplinkos ir ekologijos institutas vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos, agronomijos bei miškotyros krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ekologijos ir aplinkos mokslų tematikoje; rengia mokslininkus ir vykdo ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos doktorantūros studijas, dalyvauja agronomijos ir miškotyros krypčių doktorantūros studijose.
    204
 • Miško mokslų katedra buvo įsteigta 2021 m. rugsėjo 1 dieną sujungus du Miškų ir ekologijos fakulteto institutus – Miško biologijos ir miškininkystės bei Miškotvarkos ir medienotyros. Šiuo metu katedroje vykdomi moksliniai tyrimai bei dėstomi dalykai dengia visus šiuolaikinės miškininkystės aspektus. Katedra taip pat koordinuoja tokias studijų programas: „Miškininkystė“ (I ir II pakopos) bei „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas“ (II pakopa).
    279
 • Bioekonomikos plėtros fakultetas – vienas didžiausių VDU Žemės ūkio akademijos fakultetų, lyderiaujantis bioekonomikos plėtros, regionų ir kaimo plėtros vietovių darnaus vystymosi tyrimuose bei studijose, jungiantis studentų, mokslininkų, verslo, valdžios ir visuomenės bendruomenę fakulteto misijai, vizijai įgyvendinti.
    611  135
 • Katedros tikslas - plėtoti ekonomikos, finansų ir apskaitos mokslinius tyrimus, studijas ir ekspertinę veiklą, siekiant tvaraus bioekonomikos sektoriaus vystymosi.
    649  1
 • VDU Žemės ūkio akademija – atviras iššūkiams ir pokyčiams, perimantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis nuolatinio tobulėjimo ir lyderystės tarp savo srities universitetų.
    3270  1506
 • Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos tyrimų institutas yra akademinis padalinys, kurio pagrindiniai tikslai yra inicijuoti ir koordinuoti tarpdisciplininius tyrimus skirtus bioekonomikos sektoriams, plėtoti aukšto tarptautinio lygio tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, prisidėti prie mokslininkų rengimo bei mokslo ir studijų vienovės užtikrinimo.
    55
 •   291
 • Agronomijos fakulteto misija - kurti ir skleisti žemės ir maisto ūkio, gamtos išteklių tvaraus naudojimo žinias, sudaryti sąlygas šio sektoriaus lyderiams ugdytis ir tobulintis, siekti, kad kiekvienas žmogus turėtų kokybišką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką darnoje su gamta. Fakultete yra virš 60 darbuotojų. Personalo sudėtyje – profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai. Fakultete vykdomos 4 bakalauro ir 3 magistrantūros studijų programos, studijuoja virš 400 studentų. Studijos grindžiamos moksliniais tyrimais, kurių pagrindinės kryptys yra žemės ūkio augalų biologija, jų produktyvumo ir kokybės gerinimas.
    499