Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99780
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Skirius, Juozas
Title: JAV lietuvių srovių telkimosi sunkumai ir prieštaravimai 1940 10 15–1941 05 15: nuo Lietuvai gelbėti tarybos iki Amerikos lietuvių tarybos
Other Title: Difficulties and disagreements in consolidation of Lithuanian American movements from 15 October 1940 to 15 May 1941: from Council to Aid Lithuania to Lithuanian American Council
Is part of: Istorija, 2013, t. 91, nr. 3, p. 52-67
Date: 2013
Keywords: Lietuvai gelbėti taryba;Amerikos lietuvių taryba;Išeivija;Katalikai;Tautininkai;Sandarininkai;P. Žadeikis;L. Šimutis;P. Grigaitis;K. Karpius;Council to Aid Lithuania;Lithuanian American Council;Exile;Catholics;Nationalists;Sandara members
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas bandymas suaktyvinti LGT veiklą po jos įkūrimo. Atskleidžiama Lietuvos atstovų JAV, ypač pasiuntinio Povilo Žadeikio, didžiulės pastangos, ieškant būdų ir veiklos formų bendrai išeivijos organizacijai išjudinti. Parodomos pagrindinių patriotinių JAV lietuvių organizacijų (katalikų, tautininkų ir sandarininkų bei socialistų) padėtis tuo metu ir požiūris į LGT. Paaiškinama, kodėl reikėjo LGT reformuoti į ALT ir kaip į tai reagavo skirtingos srovės.
The article addresses the attempt to stimulate the activities of the Council to Aid Lithuania after its establishment. It reveals the enormous efforts made by Lithuanian representatives in the US, in particular envoy Povilas Žadeikis, in searching for ways and forms of activity for stirring up the common body of Lithuanians in exile. The article shows the situation of the main patriotic Lithuanian American organizations (Catholics, Nationalists-Sandara members and Socialists) at that time and their approach towards the Council to Aid Lithuania. It explains why the reform of the Council to Aid Lithuania into the Lithuanian American Council was required and how different movements reacted towards it.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99780
Appears in Collections:Istorija 2013, t. 91, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.