Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99594
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Leonavičius, Vylius;Pakrijauskaitė, Almanė
Title: Alkoholio vartojimas: socialinis ir aplinkos kontekstas bei vyriškosios lyties tapatumas
Other Title: Alcohol consumption: socio-environmental context and male identity
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, nr. 10(1)
Extent: p. 51-74
Date: 2019
Keywords: Socialinio ir aplinkos konteksto modelis;Socialinės normos;Vyriškoji tapatybė;Alkoholio vartojimas;Socio-environmental context model;Alcohol consumption;Social norms;Identity of male gender
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje alkoholio vartojimas yra viena iš kultūros dalių, siejama su malonumo bei streso ir nerimo mažinimo jausmu, tačiau kartu ir nepageidaujama žalingo elgesio forma, sukelianti daugelį neigiamų padarinių (ligas, nelaimingus atsitikimus, smurtą, nusikalstamumą, riziką sveikatai ir pan.). Dėl šių priežasčių alkoholio vartojimas moksliniame diskurse tiriamas įvairiais aspektais. Šiame straipsnyje pristatomas Wardo (2011) socialinio ir aplinkos konteksto modelis (SAKM), kuris remiasi plačiai paplitusia socialinių normų teorija. SAKM leidžia nustatyti aplinkos poveikį alkoholio vartojimui ir socialinėms normoms. Socialinės normos išskiriamos į du tipus: privalomąsias normas (elgesio priimtinumas tam tikroje grupėje) ir aprašomąsias normas (tam tikrai grupei būdingas elgesys). SAKM įvairių aplinkos veiksnių įtaka atskleidžiama remiantis keturiais aspektais: fiziniu-geografiniu, laiko, socialiniu ir asmeniniu-istoriniu, kurie veikia vienu metu. Į SAKM nesunkiai gali būti integruojami ir kiti aspektai: religingumas, socialinis ir ekonominis statusas, individo socialinės lyties tapatumo formavimasis. Todėl šiuo straipsniu siekiama dar labiau praplėsti socialinių normų prieigą, įtraukiant asmens tapatumo veiksnį. Asmens tapatumui, ypač vyrų, alkoholio vartojimas gali būti esminė jo dalis. Šio straipsnio tikslas – remiantis SAKM ir vyriškosios tapatybės teorinėmis prieigomis, konstruoti teorinį modelį, kuris leistų atskleisti išsamesnį požiūrį įvairiais aplinkos bei vyriškojo tapatumo aspektais
In modern society, alcohol consumption is part of culture associated with a sense of pleasure, stress and anxiety, but at the same time an unwanted form of harmful behavior with many negative consequences (diseases, accidents, violence, crime, health risks, etc.). For these reasons, the use of alcohol in scientific discourse is studied in various ways. This paper introduces to the Socio-environmental Context Model (SECM) (Ward 2011), which is based on the widely used Theory of Social Norms. SECM allows identifying the environmental impact of alcohol consumption and social norms related to it. Social norms are distinguished into two types: injunctive norms (acceptance of behavior in a particular group) and descriptive norms (behavior specific to a particular group). The influence of the various environmental factors identified by SECM is revealed in four dimensions: physical-geographical, temporal, social and personal-historical, which interacts simultaneously. Other aspects of relgion, social and economic status, and the formation of an individual’s gender identity can be easily integrated into SECM. Therefore, this paper aims to further expand approach to social norms by including a personal identity factor. Personal identity, especially for men, can be an essential part of alcohol consumption. The purpose of this paper is to construct a theoretical model based on SECM and the theoretical approaches of male identity, which would allow revealing a more comprehensive approach through various aspects of the environment and male identity
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.3
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99594/1/ISSN2335-8777_2019_N_10_1.PG_51-74.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99594
https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.3
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2019, nr. 10(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

16
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

30
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.