Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98826
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vilaniškis, Lukas
Supervisor: Paulauskienė, Aurelija
Title: Džiovinimo būdų įtaka augalinės žaliavos kokybei
Other Title: The influence of plant-based material quality when applying drying methods
Extent: 51 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Cheminė sudėtis;Chemical structure;Špinatai;Spinach;Šilauogės;Blueberries
Abstract: Tyrimai buvo atlikti LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijoje. Tyrimo objektai. Raudonieji burokėliai (Beta vulgaris atrorubra) – veislė 'Pablo', šilauogės (Vaccinium corymbosum) – veislė 'Reka' ir mažieji špinatai (baby) (Spinacia oleracea) – veislė 'Corvair'. Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingai džiovintų raudonųjų burokėlių, šilauogių bei špinatų cheminę sudėtį bei fizikines savybes. Tyrimo uždaviniai: nustatyti šviežių raudonųjų burokėlių, šilauogių bei špinatų cheminę sudėtį (sausųjų, tirpių sausųjų medžiagų, monosacharidų, sacharozės, askorbo rūgšties, betacianinų, betaksantinų, antocianinų, chlorofilo a ir b kiekį) ir fizikines savybes (piltinę masę, rehidratacijos greitį, ekstraktyvių medžiagų kiekį, spalvą). Įvertinti skirtingų džiovinimo būdų įtaką raudonųjų burokėlių, šilauogių bei špinatų cheminės sudėties bei fizikinių savybių pokyčiams. Tyrimo metodai. Sausosios medžiagos nustatytos gravimetriškai, džiovinant 105 ± 2 °C temperatūroje iki nekintamos masės, tirpių sausųjų medžiagų kiekis – skaitmeniniu refraktometru; antocianinų kiekis šilauogėse – spektrofotometru ir išreikštas vyraujančiu cianidin-3-gliukozidu; chlorofilų a ir b kiekis špinatuose, betalainų kiekybinė ir kokybinė sudėtis burokėliuose nustatyta spektrofotometru Cintra 202 UV/Vis; askorbo rūgšties kiekis – titruojant 2,6-dichlorfenolindofenolio natrio druskos tirpalu; monosacharidų, sacharozės ir bendrasis cukrų kiekis – Bertrano metodu; piltinė masė nustatyta naudojant medžiagos tankio skaičiavimo formulę; rehidratacijos greitis – mirkant tiksliai pasvertą žaliavos kiekį 1 min. distiliuotame vandenyje ir rezultatus suskaičiuojant pagal formulę; ekstraktyvios medžiagos – pagal Rusijos farmakopėjos reikalavimus; spalvų koordinačių vienodo kontrasto spalvų erdvėje matavimas atliktas spektrofotometru – MiniScan XE Plus. Tyrimo rezultatai. Daugiausia sausųjų medžiagų (13,6%) ir sacharozės (8,8%) nustatyta šviežiuose burokėliuose, tirpiųjų sausųjų medžiagų (12,8%) ir monosacharidų (7,6%) – šviežiose šilauogėse, askorbo rūgšties (31,0 mg g-1) – šviežiuose špinatų lapuose. Šilauogių uogose buvo 128 mg g-1 antocianinų, burokėliuose – 0,41 mg g-1 betacianinų ir 0,21 mg g-1betaksantinų, špinatų lapuose – 109,0 mg g-1 chlorofilo. Džiovinimas padarė esminę įtaką žaliavos cheminei sudėčiai. Didžiausi kiekiai sausųjų medžiagų, monosacharidų bei sacharozė, askorbo rūgšties, pigmentų nustatyti liofilizuotose žaliavose. Džiovinimo būdas padarė esminę įtaką žaliavos fizikinėms savybėms. Liofilizuota žaliava buvo mažesnio piltinio tankio (puresnė), jos rehidratavimo greitis ir ekstraktyvių medžiagų kiekis buvo didesnis, tačiau džiovinimas padarė neigiamą įtaką žaliavos spalvos ryškumui. Džiovinta, ypač liofilizuota žaliava buvo šviesesnė, nei šviežia.
Experiments were made at the Biochemical and technological labratory LAMMC gardening institution. Study objects. Red beets (Beta vulgaris atrorubra) – breed 'Pablo', blueberries (Vaccinium corymbosum) – breed 'Reka' and baby spinach (Spinacia oleracea) – breed 'Corvair'. Aim of a study – evaluate chemical structure and components of red beets, blueberries and baby spinach when different drying methods were applied. Tasks of a study: determine chemical structure of fresh red beets, blueberries and baby spinach (quantities of dry and soluble dry material, monosaccharides, sucrose, ascorbic acid, betacyanins, betaxanthin, anthocyanins, chlorophyll a and b) also determine physical properties (bulk mass, rehydration rate, amount of extractive materials, color). Evaluate changes in chemical structure and physical properties of red beets, blueberries and baby spinach when different drying methods were applied. Methods of a study: dry materials were determined gravimetrically when being dried at 105 ± 2 °C temperature until constant mass, soluble dry materials were determined using digital refractometer; the amount of anthocyanins found in blueberries were determined by using spectrophotometer and expressed in cyanidine-3-glucoside; the amount of chlorophyll a and b found in baby spinach, the amount and quality structure of betalains found in red beets were determined by using spectrophotometer Cintra 202 UV/Vis; the amount of ascorbic acid was determined while titrating sodium salt solution of 2,6-dichlorophenolindophenol; the amount of monosaccharides, sucrose and total sugars were determined by the use of a method of Bertran; bulk mass is determined by the use of a formula for material density calculation; the speed of rehydration is determined by soaking precisely weighed raw material for 1 min. in distilled water and then calculating the results by the use of a formula. The amount of the extractive materials is determined in accordance with the requirements of the Russian Pharmacopoeia; the measure of the color coordinates in a uniform contrast color space is done with a spectrophotometer – MiniScan XE Plus. Study results: most dry materials (13,6%) and sucrose (8,8%) were found in fresh red beets. Most soluble dry materials (12,8%) and monosaccharides (7,6%) were found in fresh blueberries. Fresh baby spinach had most ascorbic acid – 31,0 mg g-1. Blueberries had 128 mg g-1 anthocyanins, beets had 0,41 mg g-1 betacyanins and 0,21 mg g-1 betaxanthins. Spinach leaves had 109,0 mg g-1 chlorophyll. There were significant changes found in chemical structure after drying methods were applied. The largest amounts of dry materials, monosaccharides, sucrose, ascorbic acid, pigments were determined in lyophilised materials. Regular drying method had mostly influenced the physical properties of materials. Lyophilised materials had lower bulk density (more pure), its rehydration rate and the amount of extractive materials were higher, however, drying has done a negative effect on color definition of materials. Dried, especially, lyophilised material ended up being brighter compared to fresh material.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98826
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
lukas_vilaniskis_md.pdf1.48 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

100
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.