Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98824
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Muzika (C001) / Music
Author(s): Žemaitė, Gintarė
Title: R. Schumanno kūrinių violončelei vokališkumas
Other Title: The vocalization of R. Schumann's works for cello
Extent: 38 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Šumanas;Schumann;Vokališkumas;Vocalization;Violončelė;Cello
Abstract: R.Schumanno kūrinių violončelei vokališkumas Problema - balsas buvo instrumentas, kuriuo Robertas Schumannas domėjosi ir ypač daug kūrybinių pastangų skyrė kūrinių vokalui rašymui (parašė apie 200 kūrinių vokalui). Galima manyti, jog dainingos, lyriškos ir vokališkos melodijos ryškus kompozitoriaus kūrybos bruožas. Nors ir nėra rasta jokių empirinių įrodymų, manoma jog violončelės diapazonas ir tembro kokybė gana artima boso balsui. Taigi, galima daryti prielaidą, jog Schumanno kūrinių violončelės partijose turėtų būti lyriškų melodijų, skambančių lyg atliekant balsu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Schumanno Koncertą violončelei ir orkestrui a-moll, op.129 vokališkumą ir pateikti atlikimo rekomendacijas. Tyrimo objektas – Roberto Schumanno kūrinių violončelei vokališkumas. Tyrimo uždaviniai ● Apibrėžti vokališkumo sampratą; ● Išanalizuoti kaip Schumanno asmenybė ir gyvenimas darė įtaką kūrinių vokališkumui; ● Numatyti gaires Schummanno Koncerto violončelei ir orkestrui a-moll, op.129 violončelės partijos vokališkumui atskleisti. Tyrimo metodai ● Mokslinės literatūros analizė; ● Kūrinių muzikinio teksto analizė ir interpretacija. Išvados: Vokališkumo samprata kultūroje siejama su balso kokybe, kuri tobulinama pasitelkus tradicinius ir mokslinius metodus. Vokališkumas kultūroje tai balso raiškos galimybių turtinimo procesas.Visas vokalizmo mechanizmas apima skirtingas smegenų dalis, todėl atliekant kūrinį vokalizuotai visi techniniai įgūdžiai sujungiami su psichologiniais gabumais, jausmais ir idėjos išraiška. Aspektai nulėmę vokališkumo atsiradimą Schumanno kūryboje: 1) vidiniai išgyvenimai - girdimi balsai vaizduotėje, meilės jausmas ir apsėdimas; 2) išoriniai veiksniai - kintama gyvenamoji vieta, žmona ir draugai. Gairės Schumanno kūrinių violončelės partijos techninių, stilistinių ir meninių užduočių sprendimui: kvėpavimas, garsų jungimas, portamento, vibrato ir legato naudojimas padeda priartėti prie ,,dainavimo instrumentu‘‘ raiškos. Taip pat tinkama pirštuotė, štrichai ir pozicijų pasirinkimas bei jų kaita.
The vocalization of Robert Schumann‘s works for cello Problem - The voice was an instrument which Robert Schumann was very interested at and devoted a lot of creative effort to writing works for vocals (about 200 songs for vocals). One can think that singing, lyrical and vocality melodies are a notable feature of the composer's work. Although no empirical evidence has been found, the cellular range and the quality of the tembre are believed to be close to the bass voice. Thus, it can be assumed that the cello parties of Schumann's works should contain lyrical melodies that sound like a voice. The aim of the research is to analyze Schumann‘s concerto for cello and orchestra a-minor, op.129 vocalism and give recommendations for performance. The Object of the research is the vocalization of Robert Schumann‘s works for cello. Research objectives • Define the concept of vocalism; • Analyze how Schumann‘s personality and life influenced the vocalization of works; • Provide guidelines for Schummann‘s Concerto for Cello and Orchestra in A minor, Op.129 for Cello Vocal Vocal. Research methods • the analysis of literature and documents; • the analysis and interpretation of musical text of works. Conclusions The concept of vocalism in culture is associated with the quality of voice, which is developed through traditional and scientific methods. Vocalization in culture is a process of enriching voice expression capabilities. All vocal mechanisms involve different parts of the brain. Therefore, all technical skills are combined with psychological talents, feelings, and expression of the idea when performing a song vocally. Factors that led to the emergence of vocalism in Schumann's work: 1) internal experiences - hearing voices in the imagination, feeling of love and obsession; 2) external factors - variable place of residence, wife and friends. Guidelines for solving technical, stylistic and artistic tasks in the cello party of Schumann's works: use of breath, sound, portamento, vibrato, and legato help bring you closer to the 'singing instrument' expression. It is also recommended to alternate between different finger combinations, strokes and positions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98824
Affiliation(s): Muzikos akademija
Instrumentinės muzikos katedra
Appears in Collections:2019 m. (MA mag.)

Files in This Item:
gintare_zemaite_md.pdf1.71 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record

Page view(s)

18
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.