Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98813
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė (S001) / Law
Author(s): Lukauskas, Justas
Title: Ar veiksmingai įgyvendinami teisėkūros principai Lietuvoje?
Other Title: Is the implementaion of legislative principles effective in Lithuania?
Extent: 46 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Teisė;Law;Teisėkūra;Legislation;Teisės veiksmingumas;Effectiveness of legislation;Proceso intensyvumas;Process intensity;Stebėsena;Monitoring
Abstract: Šiame darbe analizuojami teisėkūros principai Lietuvos Respublikoje praktinio taikymo požiūriu, tiriamas teisėkūros principų veikimas skirtingose teisėkūros stadijose. Siekiant atsakyti į tezėje iškeltą klausimą darbe remiamasi įvairiais šaltiniais bei medžiaga: analizuojama teisės aktų informacinė sistema ir teisės aktai, iniciatyvos, projektai bei kiti dokumentai, kurie turėtų būti paskelbti siekiant pagrindinių teisėkūros principų įgyvendinimo, Valstybės audito ataskaita, Teisės instituto atliktas ex post vertinimas. Šiame darbe analizuojama teisėkūros samprata, teisėkūros kaip prielaidos turėti veiksmingą teisinę sistemą problematika, teisėkūros principai, jų taikymo ypatumai Lietuvoje, apžvelgiamos teisės aktų iniciatyvos, teisinio reguliavimo koncepcijos rengimo problemos, numatomo teisinio reguliavimo vertinimo bei teisinio reguliavimo stebėsenos problemos, kurios yra susijusios su teisėkūros principų veiksmingu įgyvendinimu. Dažniausiai minimi principai yra demokratija, teisėtumas, konstitucingumas, žmogiškumas, profesionalumas. Darbe parodoma, kad principai neretai įgyvendinami tik iš dalies ir dažniausiai formaliai, nesiekiant iš esmės keisti susidariusią teisėkūros praktiką, todėl teisėkūros proceso reglamentavimo trūkumai sąlygoja teisės aktų veiksmingumo ir efektyvumo kritimą, išaugusį poreikį keisti teisės aktus. Pastebėtina, jog ne visais atvejais teisės aktų, reglamentuojančių teisėkūrą veiksmingumas priklauso nuo reguliavimo. Neretai teisėkūroje dalyvaujantys subjektai ignoruoja teisės aktus ir teisėkūros principus nesilaikydami Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatų. Darbe iškeliamos teisėkūros principų užtikrinimo galimybės: siekiant užtikrinti efektyvų teisėkūros principų įgyvendinimą būtina siekti įstatymų, reglamentuojančių įstatymų leidybą bei teisės aktų stebėseną kokybės gerinimo bei teisėkūroje dalyvaujančių asmenų švietimo. Remiantis darbe nagrinėjamais šaltiniais konstatuotina, kad ne visais atvejais nuosekliai laikomasi teisėkūros principų, tarp jų viešumo, ekonomiškumo, teisėtumo, neretai tai daroma tik formaliai, tam kad būtų galima pereiti prie kito etapo – įstatymo priėmimo. Išanalizavus teisėkūros principų taikymą Lietuvoje darytina išvada, jog per pastaruosius dvidešimt metų teisėkūra Lietuvoje įgavo tobulėjimo tempą tačiau egzistuojanti teisinė tvarka liudija, kad teisėkūros principų įgyvendinimui skiriama per mažai dėmesio. Darbe naudojamas mokslinės – teisinės literatūros aprašomasis metodas, teismų praktikos analizė, teisėkūros proceso bei teisės aktų ir jų iniciatyvų, esančių teisės aktų informacinėje sistemoje analizė.
This work analyses the legal principles in Lithuania. Principles are analysed from the practical aspect in various stages of legislation. To answer the topic question it is necessary to analyse different sources: legislative information system and all documents that has to be placed there for the purpose of legislative principles effectiveness, state audit report, Institute of law ex post report. This paper examines the concept of legislation, effective legislative as a reason for having an effective legal basis, the scope of legal principles, their features, the review of legislative initiatives, review of concept of regulation, the concept of problematic regulation, the assessment of regulatory evaluation. The work shows that the principles are often implemented only partially and formally with a purpose to continue. Not in all cases, law effectiveness depends on right. Legislative authorities themselves comply with the law in the legislative framework. The work shows that the principles are often implemented only partially and formally. The principles of work are included in the legislative options: to ensure the effective implementation of the legislative principles of legislative and legislative monitoring. Anticipated and monitored regulatory issues related to the principles of effective enforcement. According to the sources discussed in the thesis, it is not always the case that the principles of lawmaking, including publicity, economy, legitimacy, are always consistently followed, but only formally, to move to the next stage of the law. Having analyzed the application of principles of legislation in Lithuania, it must be concluded that in the last twenty years the legislation in Lithuania has gained the momentum of development, but the existing legal order shows that the implementation of the legislative principles is ineffective. Some methods have been used in this work: legal literature descriptive method, court practice analysis, an analysis of the legislative process and legislation and their initiatives in the information system of legislation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98813
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Appears in Collections:2019 m. (TF mag.)

Files in This Item:
justas_lukauskas_md.pdf509.68 kBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show full item record

Page view(s)

120
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

32
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons