Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/988
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskienė, Irena;Bendaravičienė, Rita;Krikštolaitis, Ričardas
Title: Empirical evidence on employees’ communication satisfaction and job satisfaction : Lithuania’s university case
Other Title: Darbuotojų pasitenkinimo komunikacija ir pasitenkinimo darbu empirinis tyrimas: Lietuvos universiteto atvejis
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, T. 54
Extent: p. 21-36
Date: 2010
Keywords: Pasitenkinimas komunikacija;Pasitenkinimas darbu;Communication satisfaction;Job satisfaction
Abstract: Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo, kurio objektas – komunikacija ir pasitenkinimas darbu universitete – rezultatai. Siekiant išstudijuoti šiuos reiškinius buvo matuojamas pasitenkinimo komunikacija lygis, pasitenkinimo darbu lygis bei šių kintamųjų tarpusavio koreliacija. Tyrimui buvo naudoti: adaptuotas Pasitenkinimo komunikacija klausimynas (angl. Communication Satisfaction Questionnaire) ir Pasitenkinimo darbu skalė (angl. Job Satisfaction Scale of Ocupational Stress Indicator). Atsižvelgiant į universiteto organizacinę specifiką ir konkrečius tyrimo tikslus iš aštuonių Pasitenkinimo komunikacija dimensijų buvo tiriamos penkios – komunikacija su tiesioginiu vadovu, komunikacija su aukščiausio lygio vadovais, komunikacijos klimatas, komunikacija tarp padalinių ir horizontali-neformali komunikacija: viso 23 teiginiai. Atitinkamai universiteto kontekstui pritaikius Pasitenkinimo darbu skalę, naudoti devyni iš dvidešimt dviejų šį įrankį sudarančių teiginių. Teiginius darbuotojai vertino suminėje 5 balų Likerto skalėje. Papildomai, vidinėms universiteto reikmėms, darbuotojų teirautasi ar jie pakankamai pasiekia darbe reikalingą informaciją, kaip galėtų būti tobulinama intraneto sistema, iš kur ir kaip greitai sužinoma apie rektorato posėdžiuose priimtus sprendimus ir kt. Pirminių duomenų rinkimui sudarytas standartizuotas anoniminis klausimynas, tyrimo imtis atitinka reprezentatyvumo reikalavimą. Atliekant statistinę analizę buvo apskaičiuotos duomenų aprašomosios statistikos (vidurkiai, standartiniai nuokrypiai, modos) ir Pirsono tarpfaktorinės koreliacijos, atliktas duomenų rangavimas pagal vidutinius vertinimus, χ2 kriterijaus pagalba patikrintas duomenų nepriklausomumas ir homogeniškumas.[...]
The article provides results of empirical research on Lithuania’s university employees’ attitudes towards particular communication satisfaction and job satisfaction items. The relationship between communication satisfaction and job satisfaction is explored too, and the positive correlation is determined. The statistical survey data analysis identified communicational and organizational strengths and revealed potential problem areas for improvement
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/988/1/ISSN1392-1142_2010_N_54.PG_21-36.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/988
Affiliation(s): Matematikos ir statistikos katedra
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2010, nr. 54
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.