Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98772
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika (S004) / Economics
Author(s): Adeszina, Afis Oluwasegun
Title: Speeding up innovations for the strenghtening of territorial competitiveness and sustainability of rural areas in Nigeria
Other Title: Inovacijų skatinimas siekiant sustiprinti teritorinį konkurencingumą ir darnumą Nigerijos kaimo vietovėse
Extent: 62 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Territorial competitiveness;Sustainability;Innovations;Teritorinis konkurencingumas;Darnumas;Inovacijos
Abstract: Research object – innovations of territorial competitiveness and sustainability. Research aim – to substantiate the strategic insights for strengthening the innovations of competitiveness and sustainability of Nigeria rural areas. Research objectives are as follows: 1. To analyze the theoretical conceptualization of innovations of territorial competitiveness and sustainability. 2. To determine the features that characterize innovations of territorial competitiveness and sustainability. 3. To prepare the methodology for case study of innovations of territorial competitiveness and sustainability of Nigeria rural areas. 4. To analyze cases of innovations of territorial competitiveness and sustainability of Nigeria rural areas. 5. To prepare the development scenarios of strengthen the innovations of territorial competitiveness and sustainability of Nigeria rural areas. Research methods: analysis and synthesis or primary and secondary data, induction and deduction, case study analysis, graphic representation techniques, scenario method. Research results: In the first part, has been analyzed the theoretical conceptualization of innovations of territorial competitiveness and sustainability, the competitiveness models and features of it, as well as patterns of competitiveness assessment at country level. In the second part, has been created the methodology of empirical research to evaluate the innovation potential of territorial competitiveness according to social, economic and environmental dimensions, prepared SWOT and SOR (strategic orientations) analysis. In the third part, has been conducted the scenarios for strengthening the innovations of territorial competitiveness, the objectives and measures for its implementation and described responsible institutions. The innovations of territorial competitiveness in rural areas of Nigeria has not developed very well. Here is still a big gap between rural and urban. The analysis has shown that rural areas are rich of social, economic, environmental and human resources, but still lacking of knowledge, the best practice examples and good governance decisions. Thus integrated actions, towards strengthening territorial competitiveness in rural areas of Nigeria is needed.
Tyrimo objektas – innovacijos teritoriniam konkurencingumui ir darnumui. Tyrimo tikslas – pagrįsti strategines įžvalgas, skatinančias teritorinio konkurencingumo ir darnumo inovacijas Nigerijos kaimo vietovėse. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti teorinius darnaus teritorinio konkurencingumo inovacijų stiprinimo aspektus. 2. Nustatyti bruožus, kurie apibūdina teritorinio konkurencingumo ir darnumo inovacijas. 3. Parengti metodiką, kuri padėtų stiprinti Nigerijos kaimo vietovių teritorinio konkurencingumo inovacijas. 4. Išanalizuoti Nigerijos kaimo vietovių teritorinį konkurencingumo inovacinį potencialą. 5. Parengti vystymosi scenarijus, kurie skatintų Nigerijos kaimo vietovių darnaus teritorinio konkurencingumo inovacijų stiprinimą. Tyrimo metodai: pirminių ir antrinių literatūros šaltinių analizė ir sintezė, atvejo analizė, grafinis vaizdavimas, SSGG analizė, scenarijų metodai. Tyrimo rezultatai Pirmoje darbo dalyje išanalizuoti teoriniai darnaus teritorinio konkurencingumo inovacijų vystymosi aspektai, bruožai ir teritorinio konkurencingumo modeliai bei teritorinio konkurencingumo matavimo vienetai šalies ir regionų lygmeniu. Antroje darbo dalyje parengta metodika teritorinio konkurencingumo inovacinio potencialo vertinimui atlikti, atliktas pats vertinimas, analizuojant socialinį, ekonominį, aplinkosauginį konkurencingumą. Tyrimo duomenys naudoti atliekant SSGG analizę, po jos sudarant strateginių orientacijų matricą bei numatant strategines konkurencingumo stiprinimo kryptis. Trečioje darbo dalyje parengti Nigerijos kaimo vietovių teritorinio konkurencingumo inovacijų stiprinimo scenarijai bei aprašytos priemonės joms įgyvendinti, taip pat numatytos ir aprašytos galimai atsakingos institucijos. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad teritorinis konkurencingumas Nigerijos kaimo vietovėse nėra išvystytas labai stipriai. Vis dar egzistuoja didelis regioninis atotrūkis tarp kaimo ir miesto. Analizė parodė, kad kaimo vietovės yra turtingos gamtinių, socialinių, aplinkosauginių išteklių, tačiau vietos lyderiai stokoja žinių, patirties, gerosios praktikos pavyzdžių ir gero valdymo sprendimų, todėl integruoti, sprendimai, siekiant sustiprinti teritorinį konkurencingumą Nigerijos kaimo vietovėse yra būtini.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98772
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

26
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.