Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98688
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Bikulčius, Irmantas
Title: Žemės dirbimo intensyvumo poveikis pupų pasėlio biometriniams, produktyvumo ir kokybiniams rodikliams
Other Title: Effect of tillage intensity on faba bean productivity, biometric and quality parameters
Extent: 50 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Pupos;Faba bean;Biometrija;Biometrics;Produktyvumas;Productivity;Kokybė;Quality
Abstract: Tyrimai atlikti 2018 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos) Bandymų stotyje ilgalaikio stacionaraus eksperimento bazėje. Eksperimento dirvožemis - giliau glėjiškas pasotintas palvažemis (Endohypogleyic-Eutric Planosol – PLe-gln-w). Tyrimo objektas - skirtingo žemės dirbimo intensyvumo pupų (Vicia faba L.) ‛Fuego’ veislės pasėliai. Tyrimų tikslas - įvertinti skirtingo intensyvumo žemės dirbimo poveikį pupų veislės ‘Fuego’ biometriniams, produktyvumo ir kokybiniams rodikliams. Eksperimento variantai: 1) Gilusis arimas (23–25 cm); 2) Seklusis arimas (12–15 cm); 3) Gilusis purenimas (25–30 cm); 4) Seklusis purenimas (12–15 cm); 5) Neįdirbta žemė (tiesioginė sėja). Darbo metodai. Mėginiai pasėlio biometriniams, produktyvumo ir kokybiniams rodikliams pupų vegetacijos pabaigoje nustatyti paimant augalus ne mažiau kaip 8 apskaitinio laukelio vietose, 1 m išilginėje eilutėje. Sudarytas vidutinis mėginys. Iš viso 20 tyrimams skirtų pėdų-ėminių. Buvo nustatytas vidutinis pupos augalo aukštis, antžeminės dalies sausosios masės derlingumas, sėklų derlingumas ir drėgnis. Suskaičiuotas pasėlio tankumas, vidutinis augalo ankščių skaičius, ankščių skaičius ant vieno augalo, 1000 grudų masė, vidutinis grudų skaičius ankštyje. Taip pat buvo nustatytas pupų sėklų baltymingumas. Eksperimento rezultatai įvertinti dispersinės analizės, koreliacijos–regresijos metodais. Darbo rezultatai. Skirtingas žemės dirbimo intensyvumas neturėjo esminės įtakos daugumai pupų pasėlio biometrinių, produktyvumo ir kokybinių rodiklių, kaip: augalų aukštis, ankščių skaičius ant vieno augalo, grūdų skaičius ankštyje, antžeminės dalies sausosios masės derlingumas, grūdų (sėklų) derlingumas, grūdų drėgnumas, baltymingumas. Daugumai pupų biometrinių ir produktyvumo rodiklių turėjo įtakos pasėlio sudygimo ir tankumo skirtumai.
A field experiment was conducted at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University (Vytautas Magnus University Agriculture Academy from 2019) in a long-term stationary field experiment base in 2018. The soil of the experiment is silty light loam Planosol (Endohypogleyic-Eutric Planosol, PLe-gln-w). Reaseach object – tillage methods of different intensity faba bean (Vicia faba L.) crop of ‛Fuego’. Research aim – to establish the impact of tillage methods of different intensity on faba bean crop of ‛Fuego’ biometric, productivity and quality parameters. Treatments of the experiment:1) conventional (22–25 cm) ploughing by a mouldboard plough, 2) shallow (12–15 cm) ploughing by a mouldboard plough, 3) deep (25–30 cm) loosening by a chisel cultivator, 4) shallow (10–12 cm) tillage by a disc harrow and 5) no-till. Research methods: Samples for biometric, productivity and quality parameters were set at the end of the growing season of beans by taking no less than 8 samples from 1 row. Samples were taken from 20 sample plots of experiment. We evaluated the average bean plant height (cm), canopy dry mass productivity, yield of grain and moisture. We calculated density of crop, the average number of pod m-2, the average number of pod per plant, mass of 1000 grain number, number of grain per pod. Also was established faba bean protein of grain. Results of the experiment were evaluated by the methods of variance and correlation–regression analysis. Research results: Tillage methods of different intensity had no significant effect of the most biometric, productivity, quality parameters on the faba bean crop (plant height, number of pod per plant, number of grain per pod, canopy dry mass productivity, yield of grain (seed), moisture of grain, grain protein). The dencity and germination of faba bean crop had effect of the most biometric and productivity parameters.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98688
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
irmantas_bikulcius_md.pdf1.13 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.