Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93436
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Muzika (C001) / Music
Author(s): Nociūtė, Viktorija
Title: Atlikėjo saviruoša įveikiant scenos baimę
Other Title: The self-preparation of the performer while overcoming the stage fright
Extent: 45 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Saviruoša;Scenos baimė;Atlikėjas;Self-preparation;Performer;Stage fright
Abstract: Darbo tema: atlikėjo saviruoša įveikiant scenos baimę. Temos aktualumas. Kiekvienas muzikas, paklaustas, ar jaučia scenos baimę, atsakytų, jog stipresnė ar silpnesnė, trikdanti, ar daranti visiškai menką įtaką pasirodymui, scenos baimė lydi kiekvieną. Nemažai atlikėjų teigia, jog šis jausmas yra vienas didžiausių trikdžių jų karjeroje ir, kad jos įveika sunkiai pasiekiama. Tačiau praktika rodo ką kitą – scenos baimę lydinčias emocijas ir fizinius bei psichologinius veiksnius kontroliuoti ir valdyti dirbant ties žmogaus saviruoša - realu. Tad kas lemia scenos baimės atsiradimą ir gebėjimą tai kontroliuoti bei kaip su scenos baimės įveika susijusi žmogaus saviruoša? Analizuojant šią temą iškelta pagrindinė problema: per mažas dėmesio skyrimas atlikėjo saviruošai lemia scenos baimės atsiradimą. Kiekvienam atlikėjui individualiai svarbu suvokti, kiek saviruoša užima vietos įveikiant scenos baimę bei kokiais metodais galima scenos baimės įveiką ugdyti. Iš šios problemos iškyla ir pagrindiniai tyrimo klausimai: 1. Kokios scenos baimės bei atlikėjo saviruošos sąsajos? 2. Kiek atlikėjo saviruoša aktuali įveikiant scenos baimę? 3. Kokie atlikėjo saviruošos metodai/būdai padeda įveikti scenos baimę? Taip pat išskiriami bei aptariami ir kiti pagrindiniai darbo parametrai. Tyrimo objektas: atlikėjo saviruošos ir scenos baimės įveikos sąsajos. Tyrimo tikslas: įrodyti, jog tinkama atlikėjo saviruoša padeda ugdyti scenos baimės įveiką. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti scenos baimės įveikos ir atlikėjo saviruošos sankirtas 2. Nustatyti, kokie atlikėjo saviruošos metodai aktualūs įveikiant scenos baimę 3. Įrodyti scenos baimės įveikos priklausomumą nuo atlikėjo saviruošos Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, interviu. Darbo struktūra: darbą sudaro santrauka (lietuvių ir anglų kalbomis), įvadas, du skyriai, turintys po tris poskyrius, naudotos literatūros sąrašas, išvados, refleksija. Darbo apimtis – 45 puslapiai, jame yra 3 paveikslai ir 2 lentelės. Literatūros sąrašą sudaro 31 šaltinis.
The title of the research: The self-preparation of the performer while overcoming the stage fright. Relevance of the topic. Every musician, when asked if they have a stage fright, would answer that stronger or weaker, disturbing, or having only small influence on the performance, the stage frigth affects everyone. Many admit that the performance anxiety is hard to overcome and consequently it impedes their career. However, the emotions, physical and psychological affections related to the stage fright, although it requires relevant self-preparation, are possible to manage and control. What causes the development of the stage fright and the possiblity to handle it, and how does the self-preparation help to overcome the stage fright? The problem that has rissen while analyzing the theme of the research: too little attention is paid to the self-preparation of the performer results into the development of the stage fright. It is important that every performer understands how much work the self-preparation requires when dealing with stage fright and what methods can help to handle and overcome this sort of anxiety. The research questions that were formulated while examining the problem of the research: 1. What is the interfaces between the stage fright and the self-preparation of performer? 2. How much impact has the self-prparation in the process of overcoming the stage fright? 3. What self-preparation methodology can be applyed in overcoming of the stage fright? Other parameters of the research are also discussed and distinguished. Reasearch object: the interfaces between the self-preparation of the performer and the overcoming of the stage fright. Research goal: to prove, that appropriate self-preparation helps to deal with the performance anxiety. Research objectives: 1. To reveal the conflict between the stage fright and the self-preparation of the performer 2. To determine the kind of methodology that is relevant in overcoming the stage fright. 3. To prove the dependancy of the stage fright overcoming on the self-preparation of performer. Research methodology: the litarature analysis, interview. Format of the dissertation: the dissertation consists of summary (in both, lithuanian and english languages), introduction, two chapters, each has three sub-sections, bibliography, conclusion, reflection. The size of dissertation – 45 pages, 3 pictures and 2 tables. The bibliography consist of 31 resources.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93436
Affiliation(s): Muzikos akademija
Instrumentinės muzikos katedra
Appears in Collections:2019 m. (MA mag.)

Files in This Item:
viktorija_nociute_md.pdf566.24 kBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record

Page view(s)

48
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.