Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93380
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Borisevičienė, Gražina
Title: Šiuolaikinių medijų naudojimo ypatumai bendrojo ugdymo mokyklos gamtos mokslų pamokose 5 – 6 klasėse
Other Title: Peculiarities of using modern media in general education school science lessons (grades 5 – 6)
Extent: 93 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Medijos;Media;Ypatumai;Peculiarities;Švietimo;Education
Abstract: Gražina Borisevičienė. Šiuolaikinių medijų naudojimo ypatumai bendrojo ugdymo mokyklos gamtos mokslų pamokose 5 – 6 klasėse. Vadovė prof. dr. B. Žygaitienė. Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. – 93 p. Technologijų edukologijos magistro baigiamojo darbo tema yra aktuali, nes švietimas tampa neatsiejamai susijęs su šiuolaikinių medijų naudojimu visose gyvenimo srityse, todėl netyla diskusijos apie tai, kaip turi būti ugdomi ir ko turi būti mokomi mokiniai mokykloje, kad neatsiliktume nuo labiau išsivysčiusių šalių. Tyrimo tikslas – atskleisti šiuolaikinių medijų naudojimo ypatumus gamtos mokslų pamokose 5-6 klasėse. Darbo tikslui pasiekti taikyti šie tyrimo metodai: teoriniai – mokslinės, dalykinės literatūros, pagrindinių švietimo dokumentų, reglamentuojančių šiuolaikinių medijų naudojimo ypatumus gamtamoksliniame ugdyme, analizė; empiriniai – gamtos mokslų mokytojų struktūrizuotas interviu ir pedagoginis eksperimentas, atliekamas su 6 klasių mokiniais. Darbe, remiantis mokslinės, dalykinės, metodinės literatūros ir pagrindinių švietimo dokumentų analize, išanalizuoti šiuolaikinių medijų naudojimo ypatumai gamtos mokslų pamokose. Išnagrinėta gamtos mokslų mokytojų nuomonė apie šiuolaikinių medijų svarbą gamtos mokslų pamokose. Atliktas pedagoginis eksperimentas, kurio metu buvo analizuojama šiuolaikinių medijų nauda gamtos mokslų pamokose. Apibendrintos dažniausiai kylančios su šiuolaikinėmis medijomis susijusios problemos. Gauti tyrimo rezultatai atskleidė, kad šiuolaikinės medijos gamtos mokslų pamokose 5 – 6 klasėse yra neišvengiamos, nes informacija nuolat kinta ir yra atnaujinama, tad nė viena spausdinta mokymo(-si) priemonė nebespėja pateikti atnaujintos informacijos. Empirinis ir eksperimentinis tyrimai parodė, kad gamtos mokslų mokytojai taiko šiuolaikines medijas savo pamokose, noriai ieško naujos ir aktualios informacijos, o turimus įgūdžius nuolat tobulina, nes šiuolaikinės medijos padeda paprasčiau, įdomiau, vaizdingiau perteikti informaciją, motyvuoja ir sudomina mokinius mokomuoju dalyku. Eksperimento metu šiuolaikinės medijos gamtos mokslų pamokose atskleidė didžiules galimybes mokiniams įgyti supratimą apie juos supantį pasaulį. Naudojant šiuolaikines medijas, pamokos tampa patrauklesnės, mokiniai yra labiau motyvuoti, aktyvesni, labiau susidomi mokomuoju dalyku, o tai skatina mokinius atsakingiau mokytis, tad jie įgyja daugiau žinių, savarankškai ieško informacijos, ją kaupia ir apdoroja. Šiuos pedagoginio eksperimento duomenis patvirtina iš gamtos mokslų mokytojų interviu gauti atsakymai. Šiuolaikinių medijų nauda gamtos mokslų pamokose akivaizdi, medijos ne tik motyvuoja ir padeda sudominti mokinius, bet ir palengvina mokytojų darbą. Nors visi tyrime dalyvavę mokytojai naudoja šiuolaikines medijas, tačiau įvardijo nemažai problemų, su kuriomis susiduria jas naudodami. Mokytojams trūksta informacijos gimtąja kalba, dalis programų yra apmokestintos, todėl ribojamas jų prieinamumas. Daugumos respondentų dirbamose mokyklose yra plačios šiuolaikinių medijų materialinės bazės – nuo kompiuterių iki robotų, bet kartais paveda internetinis ryšis, atsinaujinančios programos ar tiesiog išsikrovusi įranga. Vieną iš opiausių problemų – laiko stoka. Mokytojai nespėja nuolat domėtis naujomis medijomis, jas įvaldyti, pasirinkti tinkamą metodą ir pritaikyti savo pamokose, todėl šiuolaikinių medijų galimybės neišnaudojamos. Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 4 skyriai, išvados, literatūros sąrašas, priedai. Darbo apimtis – 93 puslapiai (be priedų – 86 puslapiai), pateikta 21 lentelė, 12 paveikslų, 3 priedai, literatūros sąrašą surado 87 šaltiniai, iš jų 23 šaltiniai užsienio kalba.
Gražina Borisevičienė. Peculiarities of using modern media in science lessons (grades 5 – 6) in general education school. Supervisor: Prof. Dr. B. Žygaitienė. Vytautas Magnus Univesity, 2019. – 93 p. The topic of the Master‘s thesis in Technology Educational Science is relevant as education is inextricably linked to the use of modern media in all walks of life, therefore there is a heated discussion on how to educate and teach pupils at school in order to keep up with the more developed countries. The goal of the research is to reveal the peculiarities of using modern media in science lessons in grades 5 – 6. The following research methods were used to achieve the goal of the work: theoretical – analysis of the peculiarities of the use of modern media in the basic educational documents regulating scientific, subject literature, empirical - structured interviews of teachers of natural sciences and pedagogical experiment performed with 6 class students. On the basis of the analysis of scholarly, subject-specific, methodological literature and the main educational documents, peculiarities of the use of modern media in natural science lessons were analyzed. The opinion of science teachers on the importance of modern media in science lessons has been analyzed. A pedagogical experiment was carried out to analyze the benefits of modern media in science lessons. The most common problems with modern media are summarized. The acquired research results showed that modern media in science lessons in grades 5 – 6 are inevitable, as information is constantly changing and updated, so no printed learning tool is able to provide updated information. Empirical and experimental research has shown that science teachers apply modern media in their lessons, are eager to look for new and relevant information, and keep their skills up to date, as modern media helps to convey information more easily, more interestingly, more imaginatively, motivates and engages students in the subject. During the experiment, modern media in science lessons revealed great opportunities for students to gain an understanding of the world around them. Using modern media makes the lessons more attractive, consequently, students are more motivated, more active, more interested in the subject, which encourages them to learn more, to acquire more knowledge, independently seek information, accumulate and process it. These pedagogical experimental data are confirmed by the responses received from science teacher interviews. The benefits of modern media in science lessons are obvious, the media not only motivates and helps to attract students, but also facilitates the work of teachers. Although all of the teachers involved in the study use modern media, they have identified a number of problems they encounter when using them. Teachers lack information in their mother tongue and some programs are taxed, which limits their availability. Most of the respondents in schools have a wide range of modern media resources, from computers to robots, but sometimes they face some problems like poor internet connectivity, constantly renewable programs or simply discharged gadgets. One of the worst problems is the lack of time. Teachers fail to keep up with new media, to master them, to choose the right method and adapt it in their lessons, so the possibilities of modern media are not exploited to the full extent. The structure of the thesis: the Master’s thesis consists of an introduction, 4 chapters, conclusions, a list of literature and annexes. The volume of the thesis is 93 pages (86 pages without annexes); it contains 21 tables, 12 figures and 3 annexes. The list of literature contains 87 entries of scientific publications (23 of them are publications in foreign languages).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93380
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
grazina_boriseviciene_md.pdf1.89 MBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show full item record

Page view(s)

58
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

2
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.