Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93377
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Nevulienė, Jurgita
Title: Žemės tvarkymo ir naudojimo ypatumai nepavojingų atliekų sąvartynų teritorijose ir šalia jų
Other Title: Peculiarities of land management and use of innocuous waste landfill territories and next to them
Extent: 79 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Sąvartynas;Landfill;Rekultivacija;Recultivation;Uždarymas;Closure
Abstract: Tyrimo objektas: uždaryti sąvartynai Alytaus ir Kauno apskrityse. Tyrimo tikslas: išanalizuoti pasirinktų uždarytų sąvartynų rekultivacijos ypatumus Alytaus ir Kauno apskrityse. Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti pasirinktus uždarytus sąvartynus Alytaus ir Kauno apskrityse; ištirti kaip įvykdyta pasirinktų uždarytų sąvartynų rekultivacija; atlikti pasirinktų uždarytų sąvartynų ekspertinę specialistų apklausą siekiant įvertinti rekultivacijos ir optimalaus teritorijų naudojimo galimybes; naudojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizės metodą, identifikuoti pagrindinius uždarytų sąvartynų rekultivacijos veiksnius ir teritorijos naudojimo tęstinumą. Tyrimo metodai: siekiant įgyvendinti numatytus uždavinius, buvo išnagrinėti teisės aktai, įstatymai, Vyriausybės nutarimai, moksliniai straipsniai ir kita literatūra, atlikta dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena. Analizei atlikti buvo pasirinkti 22 uždaryti ir rekultivuoti sąvartynai, esantys Alytaus ir Kauno apskrityse. Atlikta išsami pasirinktų sąvartynų skaitmeninių rastrinių ortofotografinių žemėlapių analizė, kurios metu buvo naudojami duomenų rinkiniai: ORT10LT (2005-2006) ir ORT10LT (2015-2017); ORT10LT (1995-1999) ir ORT10LT (2009-2010) ir ORT10LT (2012-2013) bei vėliau naudotas Interviu metodas (nestruktūrizuotas) – pasitelktas siekiant identifikuoti Alytaus ir Kauno apskrityse esančius rekultivuotus uždarytus sąvartynus ir gauti informaciją apie skirtingų uždarytų sąvartynų būklę. Buvo apklausti savivaldybių, kuriose yra nagrinėjami sąvartynai, administracijos darbuotojai bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atitinkamų teritorinių skyrių specialistai. Tyrimo rezultatai: Išanalizavus Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – ARATC) skelbiamus duomenis uždarytų rekultivuotų sąvartynų bendri rodikliai pateikiami 1 lentelėje. 1 lentelė. Uždarytų sąvartynų rodikliai prieš ir po rekultivacijos. Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetai Kiekis būklė prieš uždarymą būklė po uždarymo skirtumas 1 Bendras sąvartynų sklypų plotas m2 546673 300073 246600 2 Esamas atviro atliekų šalinimo zonų plotas m2 228930 - 228930 3 Uždengtų ir sutvarkytų kaupų plotas m2 - 174870 174870 4 Grąžintas žemės ūkio paskirčiai teritorijos plotas ha - 24,66 24,66 5 Atliekų kiekis m3 671750 671750 0 Pagrindinės išvados: Bendras sąvartynų plotas po uždarymo ir rekultivacijos sumažintas 246600 m2. Grąžintas žemės ūkio paskirčiai teritorijos plotas siekia 24,66 ha. Po sąvartynų uždarymo ir atliktos rekultivacijos atliekų kiekis visuose 22-juose nagrinėjamuose sąvartynuose nepakito. Nei sąvartynų uždarymas, nei rekultivacija neturėjo tiesioginės įtakos atliekų kiekio sumažinimui. Optimaliausiai sąvartynų uždarymo ir rekultivacijos programa pagal atliktą analizę yra Jiezno Kolonijų sąvartyne, nes šis uždarytas sąvartynas ne tik naudojamas kaip atliekų surinkimo aikštelė, bet 1,38 ha iš jo 2,0132 ha ploto yra grąžintas žemės ūkio veiklai vykdyti. Įvertinus ekspertų pateiktus atsakymus apie uždarytų ir rekultivuotų sąvartynų būklę, naudojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizės metodą, identifikuoti pagrindiniai uždarytų sąvartynų rekultivacijos veiksniai, kurie suskirstyti į stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.
Research object: closed landfills Alytus and Kaunas counties. Research aim: to analyze selected closed landfills recultivation peculiarities of Alytus and Kaunas counties. Objectives: To analyze selected closed landfills in Alytus and Kaunas counties and to investigate how the recultivation of selected closed landfills has been carried out; Conduct an expert survey of selected closed landfills to assess the potential for recultivation and optimal use of the site; Using the method of analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats, to identify the main factors of recultivation of closed landfills and continuity of use of the site. Research methods: in order to implement the planned tasks, legal acts, laws, Government resolutions, scientific articles and other literature were examined, and the implementation of document solutions was monitored. 22 closed and recultivated landfills in Alytus and Kaunas counties were selected for analysis. Comprehensive analysis of digital raster orthophotographic maps of selected landfills was performed, using data sets: ORT10LT (2005-2006) and ORT10LT (2015-2017); ORT10LT (1995-1999) and ORT10LT (2009-2010) and ORT10LT (2012-2013) and later used Interview Method (unstructured) - used to identify recultivated closed landfills in Alytus and Kaunas counties and to obtain information on the status of different closed landfills. Municipalities, which deal with landfill, administration staff and specialists of the relevant territorial departments of the National Land Service under the Ministry of Agriculture were interviewed. Research results: After analyzing the data published by the Alytus Regional Waste Management Center (hereinafter referred to as ARATC), the general indicators of closed recultivated landfills are presented in Table 1. 1 table. Closed landfill indicators before and after recultivation. Ref. No. Indicator Name Measurement Units Quantity condition before closure condition after closure disparity 1 Total area of landfill sites m2 546673 300073 246600 2 The current open waste disposal zone area m2 228930 - 228930 3 Area of covered and tidy trusses m2 - 174870 174870 4 The area of farmland returned to agricultural area ha - 24,66 24,66 5 Amount of waste m3 671750 671750 0 Key Findings: The total landfill area after closure and recultivation has been shown to be reduced by 246600 m2. The area of farmland returned for agricultural purposes amounts to 24.66 ha. After the landfill closure and recultivation, the amount of waste remained unchanged in all 22 landfills concerned. It follows that neither landfill closure nor recultivation had a direct impact on waste reduction. Optimal closure of landfills and recultivation program according to the analysis is Jieznas Colony landfill because the landfill is closed not only used as a waste collection area, but his 1.38 hectares of 2.0132 ha is returned to agricultural activities. Having assessed the responses from experts on the status of closed and recultivated landfills, using the method of analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats, the main factors for the recultivation of closed landfills have been identified, which are divided into strengths, weaknesses, opportunities and threats.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93377
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
jurgita_ nevuliene_md.pdf8.77 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

80
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

22
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.