Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93336
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Cibulskaitė, Inga
Title: Užsieniečių vaikų integracijos prielaidos: Daugiafunkcio centro ir "N" mokyklų atvejai
Other Title: Preconditions of integration of foreign children: cases of the multifunctional centre and "N" schools
Extent: 107 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Užsieniečiai vaikai;Foreign children;Integracija;Integration;Socialinė atskirtis;Social exclusion;Tarpsektorinis bei tinklinis bendradarbiavimas;Cross-sectoral and network cooperation
Abstract: SANTRAUKA Užsieniečių vaikai tiek Lietuvos, tiek Europos šalių mokyklose, ar kitose ugdymo institucijose jau tampa kasdienybe. Paskutiniais metais daugėja atvykstančiųjų iš ES ir trečiųjų pasaulio šalių pavienių piliečių , bei šeimų su vaikais. Todėl labai svarbu yra analizuoti šių vaikų integraciją į ugdymo procesą ir socialinį gyvenimą. Tyrimo problema - užsieniečių šeimų vaikų integracijos prielaidos bei pozityvios socializacijos poreikis , mažinant socialinę atskirtį, Daugiafunkcio centro ir „N“ mokyklų atvejai. Šio darbo objektas - užsieniečių vaikų integracija. Darbo tikslas : įvertinti „N“ mokyklų ir daugiafunkcio centro atvejų problemiškumą, veiklos sritis, integruojant vaikus iš užsienio. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti integracijos sampratą, jos svarbą bei jos prielaidas Lietuvoje ir Europos šalyse. 2. Nustatyti tarpsektorinio bendradarbiavimo poreikį, integruojant užsieniečių vaikus. 3. Aptarti kompleksinės pagalbos teikimą užsieniečių vaikams. 4. Tyrimo metu , išanalizuoti daugiafunkcio centro ir „N“mokyklų , kaip praktikoje yra įgyvendinama integracija. Tyrimo metodai: • Mokslinės literatūros, teisės aktų , dokumentų analizė, apibendrinimas; • Kokybinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas pusiau struktūrinis interviu, apklausiant mokyklų mokytojus specialistus, tiesiogiai dirbančius su užsieniečių vaikais, socialinius darbuotojus, bei vadovus, siekiant išsiaiškinti kaip vyksta socialinė integracija. Šiame darbe analizuojami teoriniai socialinės integracijos pagrindai, užsieniečių vaikams, ir jų aplinkos kaita, panaudojant tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ir kompleksinę pagalbą. Jo funkcijų nauda integracijos procese. O gautos praktinės žinios , padėtų geriau suprasti mokyklose esančias nesėkmingos integracijos problemas, bei padėti rasti jų sprendimo būdus. Metodologinė nuostata – Pozityvizmas, kuris siekia analizuoti socialinių reiškinių priežasties ir pasekmės ryšius, kad būtų galima konstruoti ir „pozityviai“ paveikti procesus, siekiant jų tobulinimo (Kvieskienė, 2007, Trochim, 2006; Butin, 2010). Magistrinio darbo tyrime taikoma kokybinio tyrimo strategija. Tyrime naudojamas stebėjimo, pokalbių, pusiau struktūruoti interviu ir kokybinės kontentinės analizės, duomenų ir turinio analizės metodai. Tiriamuosius sudaro ugdymo institucijų specialistai ir vadovai, socialiniai darbuotojai, auklėtojai, socialiniai pedagogai. Tyrime akcentuojami veiksniai įtakojantys užsieniečių vaikų integracijos sunkumus: tarpkultūriniai skirtumai, religija, kalbos barjeras, socialinė atskirtis, diskriminacija, neigiama ankstesnė emocinė, socialinė, psichologinė patirtis. Taip pat atskleidžiama socializacijos „geroji patirtis“. Pagrindinės sąvokos darbe: vaikas, integracija, socialinė atskirtis ir tarpsektorinis bei tinklinis bendradarbiavimas.
SUMMARY Foreign children have become commonplace in Lithuanian and European schools and other educational institutions. The number of individuals and families with children arriving from EU and third countries has been increasing in recent years. Therefore, it is essential to analyse the integration of foreign children in the process of education and social life. Problem of the research: preconditions of integration of children of foreign families and the need for positive socialization in order to reduce social exclusion; cases of the multifunctional centre and N schools. Subject of the thesis: integration of foreign children. Aim of the thesis: to evaluate the problems and areas of activity of N schools and the multifunctional centre in integrating foreign children. Objectives: • To define the concept of integration, its importance and preconditions in Lithuania and other European countries. • To determine the need for cross-sectoral cooperation in integrating foreign children. • To discuss the provision of comprehensive support to foreign children. • The research analysed the practice of integration in the multifunctional centre and N schools. Research methods: • Analysis and summary of academic literature, legislation and documents. • Qualitative research. Data collection method: semi-structured interviews with specialist school teachers who work directly with foreign children, social workers and managers in order to learn about the process of social integration. This thesis analyses theoretical fundamentals of social integration of foreign children and the changes in their environment through the use of cross-institutional and cross-sectoral cooperation and comprehensive support. The obtained practical knowledge would help to better understand the problems of unsuccessful integration in schools and find solutions. Methodological approach: qualitative research strategy. The research employs the following methods: monitoring, interview, semi-structured interview, qualitative content analysis and data and content analysis. The respondents included specialists and managers of educational institutions, mentors and social pedagogues and workers. The research emphasizes the factors influencing the difficulties of integration of foreign children: intercultural differences, religion, language barrier, social exclusion, discrimination, and negative previous emotional, social and psychological experience. The research also discloses the best practice of socialisation. Keywords: child, integration, social exclusion, cross-sectoral and network cooperation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93336
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
inga_cibulskaite_md.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open

Užsieniečių vaikų integracijos prielaidos: daugiafunkcio centro ir "N" mokyklų atvejai

Show full item record

Page view(s)

66
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

38
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons