Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93323
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Čekolis-Ščiočina, Inesa
Title: Fotografijos taikymo galimybės socialinio darbuotojo veikloje teikiant užimtumo paslaugas sutrikusio intelekto asmenims socialinės globos įstaigoje
Other Title: Photographic opportunities for the application of a social worker in providing employment services to people with intellectual disabilities in social care institution
Extent: 61 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Fotografija;Photography;Socialinis darbas;Social work;Sutrikęs intelektas;Intellectual disabilities;Socialinės globos įstaiga;Social care institution;Neįgalus;Disabled
Abstract: SANTRAUKA Šio magistrinio darbo tema „Fotografijos taikymo galimybės socialinio darbuotojo veikloje teikiant užimtumo paslaugas sutrikusio intelekto asmenims socialinės globos įstaigoje“. Tyrimo tikslas – ištirti fotografijos taikymo galimybes socialinio darbuotojo veikloje, teikiant užimtumo paslaugas sutrikusio intelekto žmonėms socialinės globos įstaigoje. Fotografijos metodų taikymas Lietuvos specialiose įstaigose iki šiol nebuvo tirtas ir mokslinės literatūros lietuvių kalba apie fotografijos naudojimą kaip vieną iš meno terapijos ar užimtumo veiklos sričių nėra. Teorinėje dalyje aprašomi socialinio darbuotojo veiklos ir bendravimo su sutrikusio intelekto asmenimis ypatumai; užimtumo paslaugų svarba socialinio darbuotojo veikloje; meninė veikla pateikiama kaip socialinio darbo priemonė ir aprašomas jos poveikis neįgaliesiems; apžvelgiama fotografijos naudojimo terapijos tikslais atsiradimo istorija, taip pat fotografijos vieta šiuolaikinio žmogaus gyvenime, aptariami fotografijos metodai, išbandyti tyrimo metu kaip užimtumo veikla su asmenimis, turinčiais intelekto sutrikimų. Atliktas kokybinis tyrimas, naudojant veiklos tyrimo dalyvaujant metodą: informacija buvo renkama, pasitelkiant literatūros analizę, taikant neformalaus stebėjimo, laisvos formos pokalbius, lankytojų nuotraukų ir fotografuotos medžiagos analizės metodus, taip pat pristatant tyrėjo, kuris yra ir tyrimo dalyvis, refleksijas bei įžvalgas. Siekiama išsiaiškinti, kokie fotografijos metodai tinkamiausi, teikiant užimtumo paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, turintiems vidutinį negalios lygį. Tyrimu atskleistas fotografijos metodų taikymo tinkamumas ir jų poveikis neįgaliesiems. Išskiriami kiekvieno metodo ugdomi sutrikusio intelekto žmogaus įgūdžiai. Pastebėta, kad metodas socialiniam darbuotojui atveria naujas galimybes geriau pažinti, sukurti artimesnį ryšį ir įgalinti klientą. Todėl šis metodas įvardijamas kaip nauja veikla, siekiant papildyti užimtumo veiklų, teikiamų socialinėse įstaigose, įvairovę. Tyrimo metu atskleista, kad šių metodų taikymas reikalauja, kad socialinis darbuotojas turėtų bent minimalių žinių apie fotografiją bei mokėtų naudotis atitinkamomis technikos priemonėmis. Pateikiamos rekomendacijos, kaip sistemingai būtų galima vykdyti fotografijos veiklą socialinės globos įstaigoje. Taip pat rekomenduojama pritaikyti fotografiją ir kitoms socialinio darbuotojo veiklos sritims.
SUMMARY The topic of the Master thesis is „Photographic opportunities for the application of a social worker in providing employment services to people with intellectual disabilities in social care institution”. The aim of this thesis is to investigate application of photography in social worker activities providing employment for people with disorderly intellect in social care institutions. Till now the method of apllication of photography has not been studied in Lithuanian special institutions and in Lithuanian language there is not scientific literature about using photography like a one of art therapy or employment activities areas. The theoretical part desribes peculiarities of communication between social worker and persons with disabilities, importance of employment services in social worker work as well. Artistic activity is presented as a tool of social work and desribes effect of artistic activity for persons with disabilities. The theoretical part reviews the history of photographic use for therapeutic purposes and the place of photography in modern human life. Also photography methods, used with employment of persons with intellectual disabilities are discussed. Master thesis also includes qualitative research, using such method as participation in activity: information was collected through literature analisys, through non-formal monitoring, free- form interviews, visitors photographs and photographed material screening. Also there is a presentation of the invistigator reflections and remarks. Aim of qualitative research is to find out, what are the best methods of photography in the provision of employment services for people with intellectual disabilities. This Master thesis part excludes the skills of the person with intellectual disabilities, which are developed by each method. The study revealed the applicability of photographic methods and their impact on the disabled It has been noticed that the method for the social worker opens up new opportunities for getting to know, creating a closer relationship and empowering the client. So this method is indentified as a new activity to complement the diversity of employment measures provided by social institutions. The study concluded that this method requires the social worker to have at least a minimal knowledge of photography and be able to use appropriate technical means. It also provides recommendations on how to carry out systematic photographic activities in a social care institution and apply photography to other areas of social worker activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93323
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
inesa_cekolis-sciocina_md.pdf8.38 MBAdobe PDF   Until 2024-06-05View/Open

Show full item record

Page view(s)

86
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.