Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93322
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika (S004) / Economics
Author(s): Dapkuvienė, Agnė
Title: Tiesioginės paramos poveikis ūkių konkurencingumui
Other Title: Impact of direct support on farm competitiveness
Extent: 61 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Tiesioginė parama;Direct support;Subsidijos;Subsidies;Koncergencija;Convergence;Ūkių konkurencingumas;Farm competitiveness
Abstract: Tyrimo objektas – tiesioginės paramos poveikis ūkių konkurencingumui. Tyrimo tikslas – nustatyti kaip tiesioginės paramos subsidijos veikia skirtingo dydžio ūkių konkurencingumo lygį ir konvergenciją. Tyrimo uždaviniai: 1) išnagrinėti ūkio konkurencingumo sampratos interpretacijas, konkurencingumo vertinimo požiūrius ir identifikuoti konkurencingumo vertinimo rodiklius bei teorinius konkurencingumo veiksnius; 2) nustatyti Bendrosios žemės ūkio politikos priemones ūkių konkurencingumui gerinti bei palyginti tiesioginės paramos subsidijų poveikio konkurencingumui tyrimų rezultatus; 3) parengti tiesioginės paramos subsidijų poveikio ūkių konkurencingumui ir jo konvergencijai vertinimo metodiką; 4) atlikti tiesioginės paramos subsidijų poveikio ūkių konkurencingumui ir jo konvergencijai vertinimą remiantis Ūkių apskaitos tinklo duomenimis. Tyrimo metodai: sintezė, loginė analizė, palyginimo ir apibendrinamosios abstrakcijos metodai, statistinės duomenų analizės, dekompozicinės, koreliacinės ir regresinės analizės metodai. Tyrimo rezultatai: • pirmoje dalyje išanalizuotos ūkių konkurencingumo sampratos interpretacijos, konkurencingumo vertinimo požiūriai ir identifikuoti konkurencingumo vertinimo rodikliai ir teoriniai konkurencingumo veiksniai bei nustatyti Bendrosios žemės ūkio politikos priemonės, skirtos konkurencingumo stiprinimui; ; • antroje dalyje sukurta metodika, skirta įvertinti tiesioginės paramos subsidijų poveikį ūkių konkurencingumui ir jų konvergencijai; • trečioje dalyje įvertintas tiesioginės paramos subsidijų poveikis ūkių konkurencingumui ir konvergencijai; • tyrimai nustatė, kad daugeliu atvejų tiesioginės paramos subsidijos neigiamai veikia ūkių konkurencingumą, kuris kyla iš ūkininkų sprendimų ir veiksmų, tačiau, jas įskaičiavus, faktinius konkurencingumo rodiklius pagerina.
Research object: impact of direct support on farm competitiveness. Research aim: evaluate how direct support affects different farms competitiveness and convergence. Objectives: 1) to analyse the interpretations of the concept of farm competitiveness, the approaches of competitiveness assessment and to identify the indicators of competitiveness evaluation and theoretical competitiveness factors; 2) to determine measures of Common Agriculture Policy directed towards competitiveness and compare research results of direct support effects on competitiveness; 3) to develop methodology for evaluation of direct support on farm competitiveness and its convergence; 4) to assess the impact of direct support subsidies on the competitiveness and convergence of farms on the basis of Farm Accountancy Data Network. Research methods: synthesis, logical analyzes, comparing and generalising abstraction methods, statistical analysis, decomposition, correlation and regression analysis. Research results: • in the first part interpretations of farm competitiveness, the approaches of competitiveness assessment were analysed and indicators of competitiveness evaluation and theoretical competitiveness factors were identified as well as Common Agriculture Policy measures for farm competitiveness determined; • in the second part methodology for evaluation of direct support on farm competitiveness and its convergence was developed; • in the third part the impact of direct support subsidies on the competitiveness and convergence of farms was assessed; • research revealed that in most cases direct support negatively affects farm competitiveness that is rising from their activities and decisions, but improves competitiveness indicators when calculated into them.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93322
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Bioekonomikos tyrimų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

80
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

28
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons