Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93318
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Valskytė, Evelina
Title: Žemės ūkio sektoriaus studijų programų pasirinkimo veiksnių pokyčiai (2008 – 2017 m.)
Other Title: Changes in Factors Influencing the Selection of the Study Programmes in Agricultural Sector (2008 – 2017 a.)
Extent: 68 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Studijų programa;Study programmes;Profesijos rinkimosi veiksniai;Factors influencing the selection of the study programmes;Studijų pasirinkimo motyvai.;Motives for choosing study programmes
Abstract: Tyrimo objektas. Žemės ūkio sektoriui skirtų studijų programų pasirinkimo veiksniai. Tyrimo tikslas. Atskleisti žemės ūkio sektoriui skirtų studijų programų pasirinkimo veiksnių pokyčius per paskutinį dešimtmetį. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti teorinius jaunuolių aukštojo išsilavinimo bei profesijos pasirinkimo veiksnius. 2. Nustatyti studentų priėmimo pokyčius į žemės ūkio sektoriui skirtas studijų programas per nagrinėjamą laikotarpį. 3. Nustatyti žemės ūkio sektoriui skirtas studijų programas pasirinkusių studentų profesijos rinkimosi veiksniai bei su studijomis susijusius lūkesčius. 4. Ištirti išorinius žemės ūkio sektoriui skirtų studijų programų pasirinkimo veiksnius. Tyrimo metodai: 1.Teorinis – mokslinės literatūros analizė. 2. Empirinis – studentų priėmimo dokumentų analizė, anketinė apklausa, ekspertų apklausa interviu būdu. Tyrimo rezultatai: Tyrimo metu nustatyta, jog priimtųjų į pirmosios pakopos arba bakalauro studijų pirmą kursą skaičius nuo 2008 m. iki 2017 m. sumažėjo daugiau kaip penkis su puse karto. Tyrime dalyvavusių respondentų (pirmakursių) požiūriu dominuojantys veiksniai, lėmę, kad pirmakursiai pasirinko konkrečią žemės ūkio sektoriui skirtas studijų programą, buvo: a) nuomonė, kad pasirinktos studijų programos absolventai yra paklausūs darbo rinkoje; b) matė geras profesinės veiklos galimybes; c) buvo girdėję teigiamus atsiliepimus apie pasirinktą studijų programą; d) manė, turintys asmenines savybes, būtinas būsimai profesijai bei polinkį į pasirinktą studijų sritį. Tyrime dalyvavusių respondentų (ekspertų) nuomone, galima išskirti keletą studentų skaičiaus sumažėjimą lėmusių išorinių veiksnių (pagal svarbumą): a) minimalaus konkursinio balo stojantiesiems į universitetus padidinimas; b) per mažai reklamos ir prestižo formavimo žemės ūkiui nacionaliniu lygmeniu; c) netinkamas valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymas; d) nevienodos miesto ir kaimo bendrojo lavinimo mokyklų mokinių mokymosi sąlygos; e) kasmet mažėjantis bendrojo lavinimo mokyklas baigusių abiturientų skaičius.
Research object: factors influencing the selection of the study programmes in agricultural sector. Research aim: to reveal the changes in factors influencing the selection of the study programmes in agricultural sector over the last decade. Objectives: 1. to perform the analysis of scientific literature and distinguish the theoretical motives influencing the selection of the study programmes between young people. 2. to identify the changes in students enrollment in the study programmes of agricultural sector during the considered period. 3. to define the motives influencing the selection of the study programmes in agricultural sector and an expectations related to the studies. 4. to reveal the external factors influencing the selection of the study programmes in agricultural sector. Research methods: 1. theoretical framework - analysis of scientific literature. 2. Empirical framework – analysis of the document related to student enrolment in the study programmes, a questionnaire survey, interview of expert. Research results: The obtained research results indicated that the number of first year undergraduate studies students fell more than five and a half time over the last decade. According to the respondent (first-year students) participated in the survey, the dominant motives that led first- year student choose the specific study programmes in agricultural sector were: a) presumption that graduates of the chosen study program are in demand on the labour market; b) expectancy of great professional opportunities; c) positive feedback about the chosen study program; d) the belief that they have the personal qualities necessary for the future profession and inclination to the chosen study program. According to the survey respondents (experts), it is possible to distinguish a number of external factors that have caused a decrease in the number of students (by relevance): a) the increase of the minimum competitive score for university entrants; b) poor advertising and insignificant national status of agricultural sector; c) inappropriate state-funded study places allocation; d) unequal learning conditions for pupils in urban and rural primary schools; e) decreasing number of graduates of secondary schools.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93318
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
evelina_valskyte_md.pdf1.42 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open   Request a copy
Show full item record

Page view(s)

74
checked on Aug 14, 2019

Download(s)

20
checked on Aug 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.