Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93242
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Šimanauskienė, Joana
Title: Specialiųjų ugdymosi poreikių jaunuolių apsisprendimas ir adaptacija profesijoje
Other Title: Self-Determination and Professional Adaptation of the Students with Special Needs
Extent: 70 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Specialieji ugdymosi poreikiai;Special educational needs;Adaptacija profesijoje;Adaptation at work;Motyvacija;Motivation
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 70 puslapių, 10 paveikslų, 11 lentelių, 43 literatūros šaltiniai, 2 priedai, lietuvių kalba. Prasminiai žodžiai: specialieji ugdymosi poreikiai, adaptacija profesijoje, motyvacija. Tyrimo objektas: specialiųjų ugdymosi poreikių jaunuolių profesijos pasirinkimo ir adaptacijos profesijoje sėkmingumo lygis. Tyrimo tikslas: ištirti specialiųjų poreikių jaunuolių profesijos pasirinkimo motyvus ir adaptacijos joje sėkmingumo lygį jaunuolių ir pedagogų požiūriu. 1. Anketinės apklausos metodu ištirti specialiųjų ugdymosi poreikių jaunuolių profesijos pasirinkimo motyvus. 2. Anketinės apklausos metodu įvertinti specialiųjų poreikių jaunuolių adaptaciją pasirinktoje profesijoje. 3. Atlikus interviu išsiaiškinti pedagogų požiūrį į specialiųjų poreikių jaunuolių pasirinkimo motyvus renkantis profesiją bei adaptaciją joje. 4. Palyginti pačių specialiųjų poreikių jaunuolių bei pedagogų požiūrį į profesijos pasirinkimo motyvus ir adaptaciją profesijoje. Tyrimo metodai: Tyrimo duomenų analizės metodai: mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa, aprašomoji statistika, kokybinis tyrimas – turinio analizė. Tyrimo rezultatai: Tyrimo rezultatai patvirtina, kad jaunuolių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių profesijos pasirinkimui ir pirminei adaptacijai joje didžiausią reikšmę turi artimiausia aplinka – tėvai (globėjai) bei draugų patirtis. Tačiau interviu duomenys patikslina, kad profesinio orientavimo metu atsižvelgiama į tokio jaunuolio sveikatos būklę nukreipiant į sveikatai palankesnes ar saugesnes specialybes. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad silpniausiai išreikšta iš visų profesinės veiklos motyvacijų – darbino socialinio reikšmingumo. Tai, kartu su interviu metu gauta informacija, sako apie menką jaunuolių savivertę, bei dėl eilės priežasčių – nedidelio profesijų pasirinkimo, teritorinio prieinamumo, SUP jaunuolių ankstesnės patirties, negalios ir psichologinių problemų. Primetamas, prisiimamas „pašalpinio“ statusas sudaro prielaidas patvirtinti antrąją hipotezę, kam neprieštarauja ir interviu metu identifikuota neigiama darbdavių nuostata (baimės) SUP jaunuolių atžvilgiu. Vis tik, pagrindinis tikslas turėtų būti ne finansinės paramos iš valstybės siekimas, bet noras motyvuotai adaptuotis profesijoje ir darbinėje veikloje.
Master thesis consists of 70 pages, 10 figures, 11 tables, 43 references, 2 appendixes, in the Lithuanian language. Key words: special educational needs, adaptation at work, motivation for work. Research object: the level of success of the young people with special needs adaptation at work. Research target: to investigate the level of success of young people on their choice of profession by the attitude of teachers and themselves. 1. Investigate the motives of young people with special educational needs for choosing a profession using the method of questionnaire survey. 2. Apply the questionnaire method to evaluate the adaptation of young people with special needs in the chosen profession. 3. After the interview, find out the attitude of the teachers towards young people with special needs decision when choosing a preferred profession and the adaptation to it. 4. Compare the attitudes of young people with special needs and teachers to see what motivates the choice of profession and any necessary adaptation within the profession. Methods of research: Methods of analysis of research data: analysis of scientific literature, quantitative research - questionnaire survey, descriptive statistics, qualitative research - content analysis. Research results: The results of the research confirm that the closest environment - parents (or guardians) and the experience of friends has the greatest significance in selecting a profession by young people with special educational needs and their primary adaptation to it. However, interview data clarifies that during the occupational guidance, the health status of such a young person is taken into account by selecting a more suitable or safer profession health-wise. The results of the research reveal that the weakest expression of all professional motivations is the work related social significance of the person. This, together with the information received during the interview, tells about the low self-esteem of young people, and for a number of reasons - a small selection of available occupations, local accessibility, previous work experience of young people with special needs, their disability and psychological problems. The externally or self imposed "benefits scrounger" status creates preconditions for confirming the second hypothesis that material gathered during the interviews does not contradict the fact that there is a negative attitude of employers (fears) towards the young people with special needs youth. However, the main goal should be not to seek financial support from the state, but to be motivated to adapt to the profession and the working environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93242
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
joana_simanauskiene_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open   Request a copy
Show full item record

Page view(s)

22
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.