Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93237
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Ramanauskienė, Dovilė
Title: Kaimo bendruomenės narių pasitenkinimas daugiafunkcių centrų edukacinėmis veiklomis
Other Title: Assessing the satisfaction of members in a rural community with educational activies of multifunctional centres
Extent: 50 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Daugiafunkciai centrai;Multifunctional centers;Kaimo bendruomenė;Rural community;Edukacinės veiklos;Educational activities
Abstract: Pirmoje darbo dalyje mokslinės literatūros analizės pagrindu analizuojama daugiafunkcinio centro modeliai ir veiklos turinys. Antroje darbo dalyje pateikiama analizė, kuri pagrindžia daugiafunkcio centro veiklos/paslaugos poreikį kaimo daugiafunkciame centre, bei kaimo bendruomenės narių tikslinių grupių (pedagogų, mokinių tėvų, bendruomenės narių) pasitenkinimą daugiafunkcių centrų edukacinėmis veiklomis. Tyrimo metodai. Siekiant nustatyti kaimo bendruomenės narių pasitenkinimą daugiafunkcių centrų edukacinėmis veiklomis, naudota kiekybinio tyrimo strategija. Teorinėje dalyje analizuojama mokslinė literatūra ir DFC veiklą reglamentuojantys dokumentai. Empiriniam tyrimui atlikti naudoti stebėjimo ir anketavimo metodai. Išvadose pateikti gauti tyrimo rezultatai, suformuluotos išvados bei rekomendacijos, pateikta naudotos literatūros šaltiniai, priedai. Atlikus mokslinės literatūros analizę ir empirinį tyrimą, palyginus tyrimo metu gautus teorinius bei empirinius rezultatus, galima daryti išvadą, jog nepakankamos švietimo kokybės ir prieinamumo problema atliepia DFC veiklos kryptis ir kaimo vietovėse atlieka labai svarbų vaidmenį. DFC pagrindinis tikslas, siekti patenkinti tos vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius.
In the first part of the work the models and content of the multifunctional center are analyzed on the basis of scientific literature analysis. The second part of the work presents an analysis that substantiates the need for multifunctional center activity / service in a rural multifunctional center, as well as the satisfaction of target groups (teachers, pupils' parents, community members) of rural community members with the educational activities of multifunctional centers. Research methods. In order to determine the satisfaction of the members of the rural community with the educational activities of the multifunctional centers, a quantitative research strategy was used. The theoretical part analyzes scientific literature and documents regulating DFC activities. Observation and questionnaire methods were used for empirical research. The conclusions of the research are presented, conclusions and recommendations are formulated, sources of used literature, appendixes are presented. After the analysis of the scientific literature and the empirical research, the comparison of the theoretical and empirical results obtained during the research shows that the problem of insufficient quality and accessibility of education corresponds to the DFC activity and plays a very important role in rural areas. DFC's primary goal is to meet the needs of that local community (target groups).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93237
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
dovile_ ramanauskiene_md.pdf800.5 kBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open   Request a copy
Show full item record

Page view(s)

16
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.