Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93235
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Zakarauskas, Gytis
Title: Augimą skatinančių preparatų poveikis vasarinių kviečių augimui
Other Title: The effect of growth stimulants on spring wheat growth
Extent: 43 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Vasariniai kviečiai;Spring wheat;Sėklų apdorojimas;Treatment of seed;Dygimo energija;Germination energy;Daigumas;Germination;Šaknų ilgis;The length of the roots
Abstract: Magistratūros studijų baigiamajame darbe pristatomi 2017 – 2018 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (iki 2019 m. Aleksandro Stulginskio universiteto) Agrobiotechnologijos laboratorijoje tirtų augimą skatinančių preparatų poveikio vasarinių kviečių augimui tyrimo rezultatai. Darbo objektas – vasarinių kviečių (Triticum aestivum L.) veislės ‘Wicki’, ‘Quintus’, ‘KWS Collada’. Darbo metodai: tirti vasarinių kviečių augalai, kurių sėklos buvo apdorotos trimis skirtingais augimą skatinančiais preparatais. Poveikis vertintas nustatant vasarinių kviečių sėklų dygimo energiją, daigumą, sėklų sudygimą vegetaciniuose induose ir Petri lėkštelėse. Tyrime taip pat nustatytas šaknų ilgis ir antžeminės dalies aukštis, lapų asimiliacinis plotas, chlorofilo indeksas bei šaknų ir antžeminės dalies sausųjų medžiagų masė. Tyrimo duomenys gauti tiesioginio skaičiavimo, matavimo ir svėrimo būdu naudojantis vykdymo metodikomis. Rezultatai statistiškai įvertinti dviejų veiksnių dispersinės analizės metodu. Darbo rezultatai. Visi tirti preparatai skatino sėklų daigumą vegetaciniuose induose ir Petri lėkštelėse, taip pat didino augalų šaknų ilgį. Teigiamas augimą skatinančių preparatų naudojimo poveikis pastebėtas matuojant lapų asimiliacinį plotą visoms tirtoms veislėms, tačiau preparatai neturėjo įtakos sėklų daigumui ir antžeminės dalies augimui (augalo aukščiui). Tyrime nustatyta, kad didžiausią teigiamą įtaką vasarinių kviečių augimui turėjo preparatas Nr. 1, kurį sudarė geležis, kobaltas ir molibdenas.
The main objective of this Master thesis research was to evaluate three growth stimulators which are used for a treatment of seeds and the effect that these growth stimulators have on spring wheat crop development and formation. Research was implemented at the laboratory of Agrobiotechnology of Institute of Biology and Plant Biotechnology in the Faculty of Agronomy at the Vytautas Magnus university Agricultural academy (until 2019 Aleksandras Stulginskis university) in 2017–2018. Object – spring wheat (Triticum aestivum L.), sorts ‘Wicki’, ‘Quintus’, ‘KWS Collada’. Method – there were investigated spring wheat plants which seeds were treated with three different growth stimulants. The effect of growth stimulants was assessed by determining the amount of germination energy, germination itself and percent of germination in the vegetative and in Petri dishes. Also during the research there were evaluated the length of the roots and the stem, the assimilation area of the leaves, the chlorophyll index, and the mass of dry matter of the roots and the stem. The study data were obtained by direct measurement, computation or weighing according to the execution methods. Results are statistically evaluated by two-factor dispersive analysis. Results – all of the investigated preparations promoted seed germination in vegetative and Petri dishes, as well as increased the length of the plants roots. The positive effects of the use of stimulants have been identified on the assimilation area of the leaves for all the varieties studied. The preparations have no effect on the germination and growth of the stem (the height of plant). The study shows that the first preparation had the biggest positive effect on the growth of spring wheat.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93235
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
gytis_zakarauskas_md.pdf1.55 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record

Page view(s)

32
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.