Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93229
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Slavickaitė, Erika
Supervisor: Kavaliauskas, Tomas
Title: Seksualinės prievartos karo aplinkybėmis tarptautiškumas: sociologinė, filosofinė ir kultūrologinė perspektyvos
Other Title: Internationality of sexual abuse under war circumstances: sociological, philosophical and cultural perspectives
Extent: 86 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Seksualinė prievarta;Nebaudžiamumas;Karo paveldas;Sexual abuse;Impunity;War herritage
Abstract: Magistro darbe analizuojamas seksualinės prievartos karo aplinkybėmis tarptautiškumas: sociologinė, filosofinė ir kultūrologinė perspektyvos. Moters seksualinė prievarta karo metu nuo 1919 m. įteisinta kaip karo nusikaltimas, tačiau Antrajame pasauliniame kare Jugoslavijos, Bosnijos, Kosovo ir kituose XX a. karuose vis dar naudojama seksualinė prievarta kaip karo ginklas. Karo metu moterys patyrusios žiaurius išgyvenimus vis dar vengia apie tai atvirai kalbėti. Aktualu įvertinti seksualinės prievartos aukų ir jų atstovų sąmoningumą, jų išgyvenimo strategijas, galios santykių interpretacijas ir jų veikimą kasdienybėje. Magistro darbo objektas - karo meto moterų seksualinės prievartos priežastys. Darbo tikslas - tirti seksualinės prievartos priežastis karo aplinkybėmis. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą keliami šie uždaviniai: 1) aptarti seksualinės prievartos prieš moteris karo metu atsiradimo priežastis, seksualinę prievartą liudijantį karo paveldą ir viešai naudotus pasipriešinimo būdus; 2) išanalizuoti moterų seksualinės prievartos pavyzdžius Lietuvos ir užsienio šalių aspektu; 3) ištirti seksualinės prievartos priežastis karo aplinkybėmis pirminiuose ir antriniuose šaltiniuose. Darbe naudojamas pirminių ir antrinių šaltinių lyginamosios analizės metodas. Pirmajame šio darbo skyriuje nustatyta, kad moterų seksualinę prievartą karo metu skatino sociologinė, kultūrologinė ir filosofinės perspektyvos. Sociologinė – vyrų prigimtinės teisės patenkinti savo poreikius, žudyti ir prievartauti skatinančios socialinės aplinkos formavimas. Filosofinė – žmogaus prigimtinės teisės elgtis neteisingai skatinimas, nugalėtojų mentaliteto ir nebaudžiamumo jausmo atsiradimas. Kultūrologinė – karo didvyrių vaizdavimas. Antrajame šio darbo skyriuje pateiktos patriarchalinės kultūros, patriarchalinio mąstymo, nepatogaus paveldo ir viešųjų transkriptų sąsajos su Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo seksualine prievarta prieš moteris atliktuose tyrimuose Lietuvoje ir užsienio šalyse, siekiant pripažinti moterų seksualinės prievartos nusikaltimus ir įteisinti atsakomybę už juos. Trečiajame darbo skyriuje pateikta karo meto moterų seksualinės prievartos pirminių ir antrinių šaltinių lyginamosios analizės rezultatai. Pagal atliktą analizę nustatyta, kad Rusijoje ir Vokietijoje karų metu buvo aktyviai naudojama moterų seksualinė prievarta. Vokietijoje karo metu ir šiais laikais daugiau viešai pripažįstama seksualinė prievarta nei Rusijoje. Rusija nei karo metu, nei šiais laikas nepripažįsta naudotos seksualinės prievartos prieš moteris. Antrinių šaltinių lyginamosios analizės tyrimo rezultatais nustatyta, kad pagrindinės seksualinės prievartos priežastimis buvo tuo metu vyraujanti sociologinės perspektyvos požymiai: moterų religingumas, paklusnumas vyrui, vyrų dominavimas, vyrų nusikaltimus pateisinanti visuomenė, nusikaltėlių nebaudžiamumas ir laimėtojų mentaliteto stiprėjimas.
The master thesis analyzes the internationality of sexual abuse under war circumstances: sociological, philosophical and cultural perspectives. In 1919, female sexual abuse during the war was legitimated as a war crime, but in the Second World War, the wars of Yugoslavia, Bosnia, Kosov and other wars of the 20th century, sexual abuse was still used as a weapon of war. The women who have experienced trials of cruelty during the war still avoid talking about it openly. It is important to evaluate the awareness of victims of sexual abuse and their representatives, their survival strategies, interpretations of power relations and their functioning in everyday life. The object of the master's thesis is the causes of sexual abuse of women of war time. The main goal of the master's thesis is to investigate the causes of sexual abuse in the context of war. This goal is divided into the following three objectives: 1)to discuss the causes of sexual abuse of women during the war, war heritage testifying sexual abuse and publicly used ways of resistance; 2) to analyze examples of female sexual abuse in the aspects of Lithuania and foreign countries; 3) to investigate the causes of sexual abuse under war circumstances in primary and secondary sources. The method of comparative analysis of primary and secondary sources is used in the thesis. The first section of the thesis states that sexual abuse of women during the war was incited by sociological, cultural and philosophical perspectives. The sociological perspective is formation of a social environment that promotes the natural right of men to meet their needs, kill and abuse. The philosophical perspective is the promotion of the innate right of the human being to behave inappropriately as well as the emergence of the winner's mentality and feeling of impunity. The cultural perspective is the depiction of war heroes. The second section of the thesis presents the links with patriarchal culture, patriarchal thinking, uncomfortable heritage, as well as public transcripts and research of sexual abuse of women in the First and Second World Wars carried out in Lithuania and abroad in order to acknowledge and legitimize criminal offenses of female sexual abuse. The third section presents the results of comparative analysis of primary and secondary sources of sexual abuse of wartime women. The analysis showed that sexual abuse of women was actively used during the wars in Russia and Germany. There has been more public recognition of sexual abuse in Germany than in Russia both during the war and nowadays. Russia does not recognize the sexual abuse of women either during the war or these days. The results of the comparative analysis of secondary sources revealed that the main causes of sexual abuse were the prevailing features of sociological perspectives of that time: female religiosity, obedience to male, male domination, a society justifying men's crimes, impunity of criminals, and intensification of winning mentality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93229
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
erika_slavickaite_md.pdf2.2 MBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.