Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93204
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Miškotyra (A004) / Forestry
Author(s): Plungė, Paulius
Title: Medienos rinką sąlygojančių veiksnių analizė
Other Title: Analysis of the factors affecting timber market
Extent: 46 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Mediena;Timber;Rinka;Market;Kaina;Prices timber
Abstract: Darbo objektas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos medienos prekybos suvestinė, parduotų medienos sortimentų kainos, statistikos departamento duomenys apie išteklius Darbo tikslas – Nustatyti veiksnius, apsprendžiančius situaciją medienos rinkoje. Darbo uždaviniai: 1) Atlikti žaliavinės medienos vartotojų, formuojančių jos paklausą, analizę; 2) Įvertinti žaliavinės medienos kainų ir pardavimo apimčių dinamiką; 3) Įvertinti veiksnių, lemiančių medienos pasiūlą ir paklausą, tarpusavio ryšį. Darbo metodai – Duomenys iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos buvo pradėti rinkti 2019 metų pradžioje. Tyrimo laikas pasirinktas toks, nes tik tuo metu pasirodė paskutiniai 2018 metų duomenys. Buvo naudoti paskutinių dvylikos metų nuo 2007 iki 2018 m., kainų ir parduotų medienos kiekių duomenys pagal mėnesius. Gauti duomenys buvo užsirašomi, vėliau jie buvo vedami į programą MS EXCEL tolesnei jų analizei. Darbo rezultatai – Tyrimo metu buvo surinkti ir sugrupuoti 2007 – 2018 metų duomenys. Visi duomenys buvo renkami ir grupuojami į vieną vietą. Iš surinktų duomenų buvo analizuojamas kainų sezoniškas pokytis. Atlikus analizę, atsižvelgiant į diagramas, vaizdiškai buvo matomas sezoniškas kainų pokytis, nuo metų pradžios iki vasaros pradžios kainos krito, o nuo vasaros pradžios iki metų galo kainos kilo. Medienos parduodamiems kiekiams sezoniškumo įtaka buvo taip pat pastebima, skirtingiems sortimentams kiekiai skiriasi ištisus metus nuo 0 iki 78%. Gauti tokie korealiacijos koeficientai tarp šių sortimentų kainų ir parduotų kiekių: ažuolo rąstai r = 0,06, uosio rąstai r = 0,11, pušies rąstai = -0,38, eglės rąstai r = -0,55, beržo rąstai r = 0,26, drebulės rąstai r = -0,19, juodalksnio rąstai r = 0,30, pjautinė smulki spygliuočių mediena r = -0,51, pjautinė smulki lapuočių mediena r = 0,14, popierrąščiai eglės r = -0,46, pušies r = -0,14, beržo r = -0,43, drebulės r = -0,13, uosio r = -0,33, spygluočių plokščių mediena r = -0,28, lapuočių plokščių mediena r = 0,40, malkų r = -0,51, kirtimo liekanų r = -0,03. Kainų ir kiekių pokyčius lemia ne tik paklausos ar pasiūlos faktoriai, bet taip pat ir miško kirtimo taisyklės bei kiti rinkos veiksniai.
Work aim – Determine the factors that affects the situation in the timber market. Work objectives: 1) To carry out an analysis of raw timber users forming its demand; 2) To valuate the dynamics of prices and sales volumes of round timber; 3) To valuate the interrelationship between factors that determine supply and demand of wood. Work methods – Data from State Forest Enterprise Trade Summary was started to be collected at the beginning of 2019. The study time was chosen as only the last 2018 data appeared at that time. Monthly data on prices and quantities of timber sold in the last 12 years from 2007 to 2018 have been used. The data received were recorded, and later taken to the MS EXCEL program for further analysis. Work results – During the study, data for 2007-2018 were collected and grouped. The seasonal change in prices was analyzed from the data collected. After the analysis, according to the charts, a seasonal price change was seen, with prices falling from the beginning of the year to the beginning of summer, and rising from the beginning of the summer to the end of the year. The influence of seasonality on wood sales was also noticeable, with variations between different ranges ranging from 0% to 78% throughout the year. Coefficients of correlation between price and quantities sold these assortments were obtained, oak logs r = 0.06, ash logs r = 0.11, pine logs = -0.38, spruce logs r = -0.55, birch logs r = 0.26, aspen logs r = -0.19, black alder logs r = 0.30, sawn small coniferous wood r = -0.51, sawn small deciduous wood r = 0.14, pulpwood spruce r = -0.46, pine r = -0.14, birch r = -0.43, aspen r = -0.13, ash r = -0.33, conifers panel timber r = -0.28, deciduous panel timber r = 0.40 , firewood r = -0.51, cutting residues r = -0.03. Changes in prices and quantities are determined not only by factors of demand or supply, but also by harvesting rules and other market factors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93204
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Miškotvarkos ir medienotyros institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
paulius_plungė_md.pdf1.22 MBAdobe PDF   Until 2024-05-24View/Open

Show full item record

Page view(s)

60
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

14
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.