Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93190
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Naktinis, Dainius
Title: UAB "Dojus Agro" paslaugų kokybės gerinimas
Other Title: Improving the quality of services at Dojus Agro company
Extent: 71 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Paslauga;Service;Kokybė;Quality;Gerinimas;Improvement
Abstract: Final work of master thesis consists of 60 pages, 5 tables, 25 references, 2 appendixes. Work is in Lithuanian language. Key words - service quality, storage service, quality improvement directions, servqual questionnaire. The object of the research is quality of services of DOJUS agro company. The aim of the research is to analyze the theoretical aspects of the improvement of service quality, to provide directions of improvement of the quality of services of DOJUS agro. Tasks of the master's thesis: To reveal the theoretical concept of service quality; Analyze the variety of service quality models and discuss the most appropriate models for evaluating the quality of the services of a company selling agricultural machinery; To investigate the quality of services of DOJUS agro; To provide quality improvement services for DOJUS agro UAB, which ensure development of the company's service spectrum. The research problem is the compliance of the expectations of the users of the services of UAB DOJUS agro with the quality of the services provided to them, evaluating the introduction of new services into the company's service package. Methods of research: Methods of systematic analysis and review of applied literature to reveal the theoretical part; in the analytical part the empirical method was used for the quantitative research - questionnaire survey according to SERVQUAL questionnaire; analysis of empirical research results. A mathematical method was used for statistical data processing. The results of the research: The situation in the analytical part of the work "Practical analysis of the situation" presents the company's activities, presents the internal and external environment of the company, discloses the service system, and examines the practical problem in full. The methodological part discusses the conceptions and development of the quality of the services, the models of service quality and the quality of the services are improved. There is also a detailed research stream and methodology. In the result part of the project part we describe the results of empirical research. Conclusions and suggestions are provided at the end of the work. The research found that the main practical problem is the too narrow attitude of the company's employees towards communication with clients (including potential clients), communication is not regular, targeted, oriented to the formation of clients' preliminary (preliminary) needs. The results of the master's thesis may have practical benefits, i.e. The direction of improvement of the services of DOJUS agro UAB can be applied in practical activities, not only by increasing the quality of the provided services, but also by involving new types of activities, the implementation of which would lead to the improvement of the quality of already performed services and at the same time increase of the company's income. On the basis of the results of the master's thesis, a report was prepared and presented at the scientific conference “Young Scientist”, 2019. April 11 at VDU Academy.
Tyrimo objektas yra DOJUS žemės ūkio įmonės paslaugų kokybė. Tyrimo tikslas - išanalizuoti teorinius paslaugų kokybės gerinimo aspektus, teikti DOJUS agro paslaugų kokybės gerinimo kryptis. Magistro baigiamojo darbo užduotys: atskleisti teorinę paslaugų kokybės koncepciją; Išanalizuoti paslaugų kokybės modelių įvairovę ir aptarti tinkamiausius modelius, skirtus įvertinti žemės ūkio mašinų pardavimo įmonės paslaugų kokybę; Ištirti DOJUS agro paslaugų kokybę; Teikti DOJUS agro UAB kokybės gerinimo paslaugas, užtikrinančias įmonės paslaugų spektro plėtrą. Tyrimo problema - UAB „DOJUS“ paslaugų naudotojų lūkesčių atitikimas jiems teikiamų paslaugų kokybei, naujų paslaugų diegimo į bendrovės paslaugų paketą įvertinimas. Tyrimo metodai: sisteminės taikomosios literatūros analizės ir peržiūros metodai, atskleidžiantys teorinę dalį; analitinėje dalyje kiekybiniam tyrimui buvo naudojamas empirinis metodas - anketinė apklausa pagal SERVQUAL klausimyną; empirinių tyrimų rezultatų analizė. Statistiniam duomenų apdorojimui buvo naudojamas matematinis metodas. Tyrimo rezultatai: situacijos analizės dalyje „Praktinė situacijos analizė“ pateikiama įmonės veikla, pristatoma įmonės vidinė ir išorinė aplinka, atskleidžiama paslaugų sistema ir nagrinėjama visa praktinė problema. Metodologinėje dalyje aptariamos paslaugų kokybės koncepcijos ir plėtra, paslaugų kokybės modeliai ir paslaugų kokybė. Taip pat yra išsamus tyrimų srautas ir metodika. Projekto dalies rezultato dalyje aprašome empirinio tyrimo rezultatus. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai. Tyrimas parodė, kad pagrindinė praktinė problema yra pernelyg siauras įmonės darbuotojų požiūris į bendravimą su klientais (įskaitant potencialius klientus), komunikacija nėra reguliari, tikslinga, orientuota į klientų preliminarių (preliminarių) poreikių formavimą. Magistro baigiamojo darbo rezultatai gali turėti praktinės naudos, t. Y. DOJUS agro UAB paslaugų tobulinimo kryptis galima taikyti praktinėje veikloje ne tik didinant teikiamų paslaugų kokybę, bet ir įtraukiant naujų rūšių veiklą, kurios įgyvendinimas pagerintų kokybės lygį. jau atliktų paslaugų ir tuo pačiu metu didinant bendrovės pajamas. Remiantis magistro baigiamojo darbo rezultatais, parengta ir pristatyta mokslinė konferencija „Jaunoji mokslininkė“, 2019 m. Balandžio 11 d. VDU akademijoje.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93190
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
dainius_naktinis_md.pdf17.61 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open   Request a copy
Show full item record

Page view(s)

26
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.