Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93178
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Naujalis, Vaidas
Title: Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Other Title: The use of agricultural land in Vilkaviskis district municipality
Extent: 55 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Žemės ūkio paskirties žemė;Agricultural land;Žemės ūkio naudmenos;Agricultural area;Apleista žemė;Abandoned land
Abstract: Tyrimo objektas: žemės ūkio paskirties žemė Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Tyrimo tikslas: išanalizuoti žemės ūkio paskirties žemės naudojimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2013 – 2017 metais. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti žemės ūkio paskirties žemės fondo pokyčius. 2. Atlikti žemės ūkio paskirties žemės naudojimo analizę. 3. Išnagrinėti įregistruotų sklypų nekilnojamo turto kadastre ir registre pokyčius. 4. Nustatyti valstybiniuose ir privačiuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose apleistos žemės pasiskirstymą ir įvertinti panaudojimo galimybes. Tyrimo metodai: teisės aktų analizės, statistinių duomenų analizės ir erdvinių duomenų vizualizavimo ir apibendrinimo metodai. Tyrimo rezultatai. Pirmojoje darbo dalyje analizuojamas Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių žemės naudmenų fondo pokytis 2013 - 2017 metais ir jų santykis su Marijampolės apskritimi bei Lietuva. Antrojoje dalyje analizuojami duomenys apie Vilkaviškio rajono savivaldybėje deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, registruotus ūkininkų ūkius. Trečiojoje dalyje nagrinėjamas Vilkaviškio rajono savivaldybėje įregistruotų žemės sklypų nekilnojamo turto kadastre ir registre pokytis 2013 – 2017 metais ir jų santykis valdomų privačia ir valstybės nuosavybės teise. Ketvirtojoje dalyje nustatyta valstybiniuose ir privačiuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose esančios apleistos žemės pasiskirstymas ir įvertinta galimybė įveisti mišką. Pagrindinės išvados. Atlikus žemės fondo analizę Vilkaviškio rajono savivaldybėje, matyti, jog labiausiai kito kitos žemės plotai, analizuojamu laikotarpiu jie padidėjo net 33,99 %. Analizuotu laikotarpiu deklaruojamos žemės ūkio naudmenos tendencingai didėjo, 2016 metais sudarė 85725,15 ha, tačiau 2017 metais sumažėjo (1002,5 ha) t. y. 1,17 %. Deklaruojamos žemės ūkio naudmenos sudarė vidutiniškai 99,35 % nuo bendro deklaruoto ploto, o nuo savivaldybės bendro žemės ūkio naudmenų ploto – 86,35 %, t. y. apie 14 % nedeklaruotos. Pagal deklaruojamas žemės ūkio naudmenas, didžiausius plotus užima auginami kviečiai 46,82 %. Apskritai per visą analizuojamą laikotarpį pareiškėjų deklaruojančių žemės ūkio naudmenas sumažėjo 10,01 %. Taip pat mažėjo ir registruotų ūkininkų ūkių skaičius 0,78 %. Atlikus įregistruotų sklypų nekilnojamo turto kadastre ir registre analizę nustatyta, kad 2017 metais privačių sklypų yra 41916, o valstybinių - 5072. Vidutiniškai per 5 metus įregistruojamų privačių sklypų skaičius didėjo 1,01 %, o valstybinių - 2,01 %. Apleistos žemės 2017 metais sudarė 474 ha plotą, iš kurių privačiuose ir valstybiniuose žemės ūkio paskirties sklypuose yra 331,79 ha, tai sudaro 70 % visos apleistos žemės. Valstybiniuose sklypuose apleistos žemės buvo rasta 161 sklype, o privačiuose apleistos žemės buvo rasta 993 sklypuose. Išanalizavus teritorijų planavimo dokumentų sprendinius nustatyta, jog panaudoti apleistas žemes miško įveisimui tinkami yra 2,5 % sklypų valdomų valstybės ir 4,0 % privačia nuosavybės teise.
Research object: agricultural land in Vilkaviskis district municipality. Research aim: to analyse the use of agricultural land in Vilkaviskis district municipality in the years 2013 – 2017. Objectives: 1. To analyse the changes of the fund of agricultural land. 2. To perform the analysis of the use of agricultural land. 3. To analyse the changes of the registered plots in the Real Property Cadastre and Register. 4. To identify the distribution of the abandoned land in the state and private plots of agricultural land and evaluate the possibilities of the use. Research methods: the analysis of legislation, the methods of statistical data analysis and spatial data visualization and generalization. Research results: In the first part of the thesis the change of the agricultural areas in Vilkaviskis district municipality in the years 2013 – 2017 is analysed, as well as their correlation with Marijampole county and Lithuania. In the second part the data about the areas of the agricultural areas and crops declared in Vilkaviskis district municipality is analysed, as well as the registered farms of the farmers. In the third part the changes of the registered plots in the Real Property Cadastre and Register in the years 2013 – 2017 is analysed, as well as their correlation managed by private and state-owned undertakings. In the fourth part the distribution of the abandoned land in the state and private plots of agricultural land is identified and the possibility of breeding a forest is evaluated. The main conclusions: Having performed the analysis of the land fund in Vilkaviskis district municipality, it can be seen that the areas of another land were changing, during the period analysed they increased even by 33,99 %. During the period analysed agricultural land declared was increasing, in 2016 it made 85725,15 ha, but in 2017 it decreased (1002,5 ha), i. e. by 1,17 %. Agricultural land declared on average made 99,35 % from the total area declared, whereas from the total area of the agricultural land of the municipality – 86,35 %, i. e. about 14 % of non-declared. According to agricultural land, wheat take the biggest areas 46,82 %. In general, during all the period analysed the number of the declarants, declaring agricultural land, decreased by 10,01 %. Also, the number of the farms of the registered farmers was decreasing by 0,78 %. Having performed the analysis of the plots registered in the Real Property Cadastre and Register, it was specified that in 2017 there were 41916 private plots, and 5072 state-owned. The number of the private plots registered in 5 years on average increased by 1,01 %, whereas state-owned – by 2,01 %. In 2017 abandoned land made the area of 474 ha, out of which 331,79 ha are in the plots of the private and state-owned agricultural areas, that makes 70 % of all the abandoned land. Abandoned land was found in 161 plots of the state-owned land, whereas abandoned land was found in 993 plots in private ones. Having analysed the solutions of the documents of spatial planning, it was specified that 2,5 % of the abandoned plots managed by the state and 4,0 % of the abandoned plots managed by private property right are suitable to be used.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93178
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
vaidas_naujalis_md.pdf7.14 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

44
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.