Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93176
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Miškotyra (A004) / Forestry
Author(s): Rutkauskas, Tomas
Title: Atvejinių pagrindinių kirtimų įtaka pušies (Pinus sylvestris L.) kirtavietėse biologinei įvairovei paliekamų medžių radialiajam prieaugiui
Other Title: Influence of the non-clear cuttings on the radial Increment of the retained scots pine (Pinus sylvestris L.) trees
Extent: 51 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Biologinės įvairovės medžiai;Biodiversity trees;Atvejiniai pagrindiniai kirtimai;Non-clear type’s main cuttings;Radialusis prieaugis;Radial increment
Abstract: Magistro darbe tiriama atvejinių pagrindinių kirtimų įtaka pušies (Pinus sylvestris L.) kirtavietėse biologinei įvairovei paliekamų medžių radialiajam prieaugiui. Darbo objektas – paprastosios pušies biologinei įvairovei paliekami medžiai supaprastintų dviejų atvejų atvejinių pagrindinių kirtimų kirtavietėse bei taksaciniais rodikliais panašiuose aplinkiniuose medynuose augantys medžiai. Tyrimas atliktas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio Stalų, Ančios ir Veisiejų girininkijų miškuose. Darbo tikslas – ištirti supaprastintų dviejų atvejų atvejinių pagrindinių kirtimų įtaką paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) kirtavietėse biologinei įvairovei paliekamų medžių radialiajam prieaugiui. Darbo metodai – lauko darbų metu buvo surinkti supaprastintų atvejinių dviejų atvejų pagrindinių kirtimų kirtavietėse paprastųjų pušų (Pinus sylvestris L.) biologinės įvairovės medžių bei tame pačiame ar gretimame sklype panašiomis augimo sąlygomis augančių kontrolės medžių rievių mėginiai – gręžinėliai. Taip pat buvo išmatuota/nustatyta tiriamųjų medžių skersmuo, aukštis, sveikatingumo būklė, augimo sąlygos. Laboratorijoje Lintab 6 įrenginiu buvo išmatuoti metinių rievių pločiai 20 pastarųjų metų (nuo 1998 iki 2018) laikotarpiu. Darbo rezultatai. Šio tyrimo metu nepavyko nustatyti atvejinių pagrindinių kirtimų įtakos kirtavietėse biologinei įvairovei paliekamų medžių radialiajam prieaugiui, nors visu tirtu 20 m. laikotarpiu bioįvairovės medžių augimas tendencingai, tačiau statistiškai nepatikimai buvo didesnis nei kontrolinių medžių. Tiek bioįvairovės, tiek ir kontrolės medžių maksimalaus vidutinio augimo pikus, nustatytus 2008 ir 2016 metais, galima paaiškinti geresnėmis nei įprasta augimo sąlygomis (didelis kiekis kritulių), kaip tik tais pačiais metais buvo įvykdyti ir abu kirtimo atvejai. Kita vertus, gauti statistiškai esminiai skirtumai lyginant bioįvairovės medžių ir kontrolinių medžių bendrą radialiojo prieaugio vidurkį įrodo tinkamų biologinės įvairovės medžių parinkimą prieš kirtimus ir išpildo esminę sąlygą – šie medžiai turi būti ilgaamžiai.
During our research we investigated the influence of non-clear cuttings to the radial increment of biodiversity trees in Scots pine (Pinus sylvestris L.). Object – biodiversity trees in the non-clear cuttings and trees with similar dendrometric parameters in the surrounding forest. The research was carried out in Stalai, Ančia and Veisiejai Forest districts of the Veisiejai regional division of State Forest Enterprise. Aim of the work – to investigate the influence of the non-clear cuttings on the radial increment of Scots pine biodiversity trees. Methods – the field work was performed in January 2019. During field work we collected the tree-ring cores from the biodiversity trees of Scots pine (Pinus sylvestris L.) left after non-clear cuttings and from similar control trees in the surrounding forest stands. Also we measured the following parameters for all sampled trees: tree diameter, height, health and growing conditions. We performed the annual radial increment measurements for the 20 - year. period (from 1998 till 2018). Results. This study didn‘ reveal any statistically significant differences between the increments of biodiversity trees before and after non-clear cuttings, although the biodiversity trees showed slightly higher annual radial increment, during the whole studied period. Two growth peaks emerged in 2008 and 2016 and can be explained by much better weather conditions (rainy period). Forest cuttings were conducted in the same years. On the other hand, biodiversity trees showed statistically significant higher average increment rate comparing with control trees in the surrounding stands during all investigated period, what can confirm proper selection of biodiversity trees, so an essential condition – biodiversity trees should keep growing for longer time, was fulfilled.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93176
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Miško biologijos ir miškininkystės institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
tomas_rutkauskas_md.pdf1.05 MBAdobe PDF   Until 2024-05-23View/Open

Show full item record

Page view(s)

44
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

4
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.