Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93165
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Matavimų inžinerija (T010) / Measurement engineering
Author(s): Bružas, Mindaugas
Title: GPNS matavimų tikslumo tyrimas naudojant skirtingus GEOIDO modelius Kauno mieste
Other Title: Research of GPS Measurements Accuracy using Different Geoid Models in Kaunas City
Extent: 52 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: geoidas;geoid;vertikalus tinklas;vertical network;aukščių sistemos;height systems
Abstract: SANTRAUKA Magistrantūros baigiamojo darbo apimtis 52 puslapiai, 28 paveikslai, 13 lentelės, 31 literatūros šaltiniai, 7 priedai. Tyrimo objektas: Vertikaliojo tinklo antrosios klasės tinklo punktai Tyrimo tikslas: ištirti kokie aukščių skirtumai gaunami Kauno mieste skirtingais geoido modeliais matuojant Lietuvos vertikaliojo antrosios klasės tinklo punktus Uždaviniai: 1. Atlikti pasirinktų punktų matavimus. 2. Palyginti skirtingais geoido modeliais matuotų punktų duomenis, įvertinti matavimų tikslumą. 3. Pateikti gautus matavimo duomenis, jų skirtumus bei juos apibendrinti. Tyrimo metodai: Aukščių skirtumų palyginimas tarp Baltijos aukščių sistemos ir Lietuvos aukščių sistemos, pamatavus II klasės vertikaliojo tinklo punktus skirtingais geoido modeliais, po dvi sesijas, matuoti ne mažiau 10 kartų, vieno matavimo laikas 10 s. Tyrimo rezultatai: Didžiausia užfiksuota 10,58 mm vidutinė kvadratinė paklaida matuojant LTU06F geoido modeliu punkte Nr. 53S-6668 pirmoje matavimų sesijoje. Mažiausia vidutinė kvadratinė paklaida užfiksuota LTU06F geoido modeliu punkte Nr. 53V25143, ji siekė 2,33 mm, LIT15G modeliu mažiausia paklaida užfiksuota punkte Nr. 53S-6668 ir siekė 2,90 mm. Aukščių skirtumai tarp skirtingų geoido modelių nuo tikrojo dydžio skyrėsi nuo 1 mm iki 137 mm. Išvados: Apskaičiavus vidutines kvadratines matavimų paklaidas, matavimai skirtingais geoido modeliais buvo tikslūs ir neviršijo Trimble R6 imtuvo deklaruojamos 20 mm ribos. PRASMINIAI ŽODŽIAI: geoidas, vertikalusis tinklas, aukščių sistemos
Bružas M., Research of GPS Measurements Accuracy using Different Geoid Models in Kaunas City, Master's final work in Land Use Planning study program. Scientific supervisor: Assoc. prof., dr. D. Rekus. The Faculty of Water and Land Management, Vytautas Magnus University, Agriculture Academy, 2019. SUMMARY Master‘s final work volume 52 pages, 28 figures, 13 tables, 31 references, 7 appendixes. Object of the research: Network control points of the class II vertical control network The aim of the research: to find out what differences in height are obtained in Kaunas City with different geoid models when measuring Lithuanian vertical class II network control points Tasks to be solved: 1. Perform measurements of selected control points. 2. Compare the data of the control points measured by different geoid models, to measure the accuracy of the measurements. 3. Provide the measurement data received as well as their differences and summarize them. Methods of research: Comparison of height differences between the Baltic height system and Lithuanian altitude system by measuring the class II vertical control network points with different geoid models, two sessions, measured at least 10 times, one measurement time 10 s. Research results: Maximum 10.58 mm mean square error measured was recorded by the LTU06F geoid model in item No. 53S-6668 in the first measurement session. The smallest mean square error was recorded by the LTU06F geoid model in the item No. 53V25143, it was 2.33 mm, the lowest error by the LIT15G geoid model was recorded in item No. 53S-6668 and was 2.90 mm. Differences in height between different geoid models ranged from 1 mm to 137 mm in actual size. Conclusions: After calculating the average square errors of measurements, measurements with different geoid models were accurate and did not exceed the 20 mm limit declared by the Trimble R6 receiver. KEY WORDS: geoid, vertical control network, height systems
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93165
Affiliation(s): Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
mindaugas_bruzas_md.pdf2.24 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

34
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.