Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93163
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Makūnienė, Vaidutė
Title: Apleistų žemių pasiskirstymo netolygumų vertinimas erdvinės analizės metodais
Other Title: Evaluationof Distribution Uneven of Abandoned Land by Spatial Analysis Methods
Extent: 51 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Apleistos žemės;Abandonet land;Žemės ūkio naudmenos;Agricultural land;Erdvinė analizė;Spatial analysis
Abstract: Įprastiniai metodai pirminiams duomenų patikimumo vertinimui (atsitiktinių klaidų eliminavimas, duomenų sisteminimas, grafinis atvaizdavimas) bei jų parengimas analizei MsExcel skaičiuokle. Detalesnė statistinė analizė atlikta naudojant statistikos paketą MiniTab ir nekomercinis erdvinės analizės paketas GeoDa., o erdvinei analizei atlikti – GIS programinė įrangos edukacinė versija ArcGIS 10,6. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir atstatant žemės nuosavybės teises pradėjo atsirasti apleistų žemių (toliau AŽ) plotų. Jų nuolat daugėjant, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, pradėjo tokių plotų identifikavimą ir inventorizavimą ir tokius duomenis skelbti nuo 2014 metų. Apleistų žemių plotai nėra valstybei naudingas reiškinys, kadangi žemė nenaudojama pagal paskirtį bei sukelia problemų aplinkiniams tinkamai naudojamiems žemės ūkio naudmenoms, kas gali paskatinti ir konfliktus tarp žemės savininkų. Norint priimti tinkamus sprendimus, kurie mažintų AŽ plotus, reikia išsiaiškinti, kokios gi priežastys lemia jų atsiradimą, kaip AŽ išsidėsto pagal savivaldybes ir panašiai. Dėl AŽ plotų buvo įvestas mokestis. Norint įsitikinti ar tokios priemonės yra veiksmingos, galima tik atlikus pamečiui visų sukauptų duomenų analizę taikant šiuolaikinius metodus. Tyrimo objektas Lietuvos žemės ūkio naudmenose įsiterpę apleistų žemių plotai. Darbe analizuojami Lietuvos savivaldybių suminiai AŽ plotai už laikotarpį 2014 – 2018 metais. Duomenų analizei naudojami įprastiniai statistiniai metodai ir atitinkama programinė įranga kaip ArcGIS, Minitab ir GeoDA. Atlikus duomenų analizę buvo nustatyta nežymi AŽ mažėjimo tendencija, ir atskleistos kai kurios priežastys, lemiančios didesnį ar mažesnį AŽ plotą atskirose savivaldybėse.
Common Methods for Preliminary Data Reliability Assessment (Elimination of Random Errors, Systematization, Graphical Imaging) and Preparation for Analysis for MsExcel Calculator. A more detailed statistical analysis was performed using the MiniTab statistical package and GeoDa, a non-commercial spatial analysis package, and the ArcGIS 10.6 for the GIS software for spatial analysis. After the restoration of Lithuania's independence and the restoration of land ownership rights, the areas of abandoned land (hereinafter referred to as LFA) began to emerge. With their steady growth, the National Land Service under the Ministry of Agriculture has begun to identify and inventory such areas and publish such data from 2014 onwards. Land abandoned is not a state-of-the-art phenomenon, as land is not used for its intended purpose and causes problems for the surrounding utilized agricultural land, which can also encourage conflicts between landowners. In order to make the right decisions that will reduce the area of PM, it is necessary to find out what causes it to occur, how the HEI is based on municipalities and similarly. A tax was imposed on the area of the PM. The only way to make sure that such measures are effective is by analyzing all the data you have in your life using modern methods. The object of the research is the areas of abandoned land, which are intertwined in Lithuanian agricultural land. The work analyzes the total area of PM of Lithuanian municipalities for the period 2014 - 2018. Data analysis is based on conventional statistical methods and software such as ArcGIS, Minitab and GeoDA. The analysis of the data revealed a slight downward trend in the PM, and revealed some reasons leading to a higher or lower area of PM in the individual municipalities. Research results published at a scientific conference: Makūnienė, V. 2019. Evaluationof Distribution Uneven of Abandoned Land by Spatial Analysis Methods. Scientific conference "Young Scientist 2019".
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93163
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Vaidutė_Makūnienė_md.pdf1.93 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

28
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons