Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93162
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Jucevičiūtė, Sandra
Title: Paprastojo kmyno alelopatinis poveikis žemės ūkio augalams
Other Title: Alelopathic influence of caraway on agricultural plants
Extent: 42 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Alelopatija;Allelopathy;Paprastasis kmynas;Caraway;Vasariniai kviečiai;Spring wheat;Baltieji dobilai;White clover;Skrotelė;Rosette
Abstract: Tyrimas vykdytas 2019 metais, VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje. Atliktas laboratorinis eksperimentas siekiant nustatyti pirmųjų ir antrųjų augimo metų paprastojo kmyno (Carum carvi L.) skirtingų morfologinių dalių – skrotelės, šaknų, žiedų ir stiebų skirtingų biomasės kiekių (0,9; 2,7 ir 4,5 g) įtaką vasarinių kviečių ir baltųjų dobilų sėklų dygimui, daigų aukščiui ir šaknų ilgiui bei kartu daigintų vasarinių kviečių ir baltųjų dobilų sėklų dygimui. Laboratorinis eksperimentas atliktas trimis pakartojimais. Atliktas dviejų veiksnių eksperimentas: veiksnys A – kmynų morfologinės dalys, veiksnys B – skirtingas kmynų morfologinių dalių biomasės kiekis. Tyrimo objektas – paprastojo kmyno (Carum carvi L.) morfologinės dalys, vasarinių kviečių (Vere triticum L.) grūdai baltųjų dobilų (Trifolium repens L.) sėklos. Tyrimų tikslas – įvertinti pirmųjų ir antrųjų augimo metų paprastojo kmyno (Carum carvi L.) skirtingų morfologinių dalių bei jų skirtingų biomasės kiekių įtaką vasarinių kviečių grūdų ir baltųjų dobilų sėklų dygimui, daigų aukščiui ir šaknų ilgiui. Tyrimo uždaviniai: ištirti paprastojo kmyno pirmųjų ir antrųjų augimo metų skirtingų morfologinių dalių skirtingų biomasės kiekių alelopatinę įtaką vasarinių kviečių ir baltųjų dobilų sudygimui, daigų aukščiui ir šaknų ilgiui bei palyginti vasarinių kviečių ir baltųjų dobilų, dygusių kartu ir atskirai prie pirmųjų ir antrųjų metų kmynų, sudygimą. Tyrimų rezultatai: vasarinių kviečių dygimą, daigų ir šaknų augimą slopino pirmųjų augimo metų kmynų 4,5 g šaknių biomasės kiekis, tuo tarpu 0,9 g kmynų šaknų biomasės kiekis turėjo teigiamą alelopatinę įtaką vasariniams kviečiams. Baltųjų dobilų dygimą stimuliavo pirmųjų augimo metų kmynų 4,5 g skrotelės ir šaknų biomasės kiekis, tačiau daigų augimą mažino 2,7 g ir 4,5 g kmynų šaknų biomasės kiekis. Kviečiai ir dobilai visiškai nesudygo su kmynų žiedų biomase. Kviečių dygimą, daigų ir šaknų augimą stimuliavo antrųjų augimo metų kmynų 4,5 g šaknų biomasės kiekis, o baltųjų dobilų – visos antrųjų augimo metų kmynų morfologinės dalys ir jų kiekiai slopino. Nustatyta, kad vasarinių kviečių dygimą slopino dobilų sėklos dygusios kartu, tačiau baltųjų dobilų sėklų daigumą vasariniai kviečiai veikė stimuliuojančiai.
The research was carried out in 2019, at the Experimental Station of the Agriculture Academy of Vytautas Magnus University. The experiment was carried out in the laboratory seeking to establish the effect of different quantities of various morphological parts – rosette, truss, stem and root (0.9 g, 2.7 g and 4.5 g respectively) – of the first and second – year common caraway (Carum carvi L.) on the seed germination, height of the shoots and length of roots of common wheat and white clover. Variations of the experiment: factor A – morphological parts of caraway, factor B – mass of the caraway morphological part. Object of the research – morphological parts of caraway (Carum carvi L.), spring wheat (Vere triticum L.) grains, white clover (Trifolium repens L.) seeds. Aim of the research – to evaluate the influence of different morphological parts and their different biomass quantities of caraway (Carum carvi L.) of the first and second years of growth on germination of spring wheat and white clover seeds, sprout height and root length. Tasks of the research: to investigate the allelopathic influence of different biomass quantities of different morphological parts of caraway of the first and second years of growth on germination of spring wheat and white clover seeds, sprout height and root length, and to compare the germination of spring wheat and white clover seeds sprouted together and separately from caraway of the first and second years of growth. Results of the research: germination of spring wheat, growth of sprouts and roots was inhibited by the quantity of 4.5 g of root biomass of caraway of the first year of growth, while the amount of 0.9 g of root biomass of caraway had a positive alelopathic influence on spring wheat. Germination of white clover was stimulated by the amount of 4.5 g of rosettes and root biomass of caraway of the first year of growth, but the growth of sprouts was reduced by 2.7 g and 4.5 g of root biomass. Wheat and clover absolutely did not germinate with blossom biomass of caraway, but wheat germination, sprout and root growth was stimulated by the 4.5 g of root biomass of caraway of the second year of growth, and in white clover – all of the morphological parts and their quantities of caraway of the second year of growth inhibited them. It was found that germination of spring wheat was inhibited by clover seeds germinating together, but germination of white clover seeds was stimulated by spring wheat.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93162
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
sandra_juceviciute_md.pdf1.8 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record

Page view(s)

76
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.