Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93148
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Medekšaitė, Viktorija
Title: Žemės reformos darbų vertinimas Ignalinos rajono savivaldybėje
Other Title: Analysis of the land reform works in the Ignalina district municipality
Extent: 60 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: žemės reformos žemėtvarkos projektas, žemės reforma, nuosavybės teisė, žemės sklypas;land reform, National Land Service under the Ministry of Agriculture, property rights, plot of land
Abstract: Medekšaitė V., Žemės reformos darbų vertinimas Ignalinos rajono savivaldybėje, Magistro baigiamasis darbas. Mokslinio darbo vadovas: Doc. dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė. Vytauto Didžiojo universitetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Akademija, 2019. Santrauka Magistrantūros studijų baigiamąjį darbą sudaro: 59 puslapiai, 12 lentelių, 22 paveikslai, 47 literatūros šaltiniai, 1 priedas. PRASMINIAI ŽODŽIAI: žemės reformos žemėtvarkos projektas, žemės reforma, nuosavybės teisė, žemės sklypas. Tyrimo objektas – Ignalinos rajono savivaldybės kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektai. Tyrimo tikslas – įvertinti žemės reformos žemėtvarkos projektus, parengtus Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimą Ignalinos rajono savivaldybėje. 2. Nustatyti žemės reformos žemėtvarkos projektų įtaką Ignalinos rajono savivaldybės žemės naudmenų kaitai. 3. Atlikti žemės reformos darbų retrospektyvinę analizę ir įvertinti žemės reformos metu atliktų darbų apimtis. 4. Nustatyti esamas problemas ir galimybes užbaigti žemės reformos Ignalinos rajono kadastro vietovėse darbus. Tyrimo metodai: analizės, matematinės statistikos, teorinės analizės, apibendrinimo, dedukcijos, lyginamosios analizės, indukcijos, apklausos, duomenų sisteminimo, grafinio vaizdavimo. Tyrimo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje išanalizuoti ir apžvelgti teisės aktai, kurie reglamentuoja žemės reformos darbus; antrojoje darbo dalyje buvo atlikta Ignalinos rajono kadastrinių vietovių apžvalga ir išnagrinėtas nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimas; trečiojoje darbo dalyje įvertintos ir išanalizuotos žemės reformos darbų apimtis Ignalinos rajono kadastro vietovėse; ketvirtojoje darbo dalyje atliktas žemės reformos perspektyvų ir darbų kokybės kadastro vietovėse vertinimas, išskirtos problemos bei galimybės užbaigti žemės reformą Ignalinos rajono savivaldybės kadastro vietovėse. Pagrindinės išvados: Pagal apklausos rezultatus nustatyta, kad daugumos žemės savininkų turimos žemės valdos yra per mažos, ūkiai per smulkūs ir nėra galimybių užsiimti konkurencinga ir pelninga veikla. Ignalinos rajone 17999 piliečiams jau yra atkurtos nuosavybės teisės į žemę, mišką ir vandens telkinius.
Medekšaitė V., Analysis of the land reform works in the Ignalina district municipality, Master‘s Thesis. Head of Research: Assoc. Prof. Dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė. Vytautas Magnus University, Faculty of Water and Land Management. Academy, 2019 Summary The Master’s thesis consists of 59 pages, 12 tables, 22 illustrations, 47 literature sources, 1 appendix; the work is prepared in Lithuanian language. KEY WORDS: land reform, National Land Service under the Ministry of Agriculture, property rights, plot of land. Research object: land reform projects for land use management in cadastral areas of the Ignalina district municipality. Research aim: to evaluate the land reform projects on land management prepared in the territory of the Ignalina district municipality. Objectives: 1. To analyze restoration of property rights to land, forest, and bodies of water in cadastral areas; 2. To determine the influence of land reform land management projects on land use change in the Ignalina district municipality; 3. To carry out a retrospective analysis on the works of the land reform and to evaluate the scope of the works implemented during the land reform; 4. To identify existing problems and opportunities to complete the land reform in cadastral areas of the Ignalina district. Research methods: analysis, mathematical statistics, theoretical analysis, generalization, deduction, comparative analysis, induction, survey, data systematization, graphical representation. Research results: The first part of the thesis examines and reviews the legislation regulating the land reform works; the second part provides an overview of the cadastral areas of the Ignalina district and an analysis of the restoration of property rights to land, forest and bodies of water in these areas; the third part evaluates and analyses the scope of land reform works in the cadastral areas of the Ignalina district; in the fourth part of the thesis, the evaluation of the quality and perspectives of land reform works in the cadastral areas is carried out, problems and possibilities to complete the land reform in the analyzed cadastral areas are identified. Conclusions and practical application of the project: According to the survey results, households and the land holdings of most land owners are too small and there is no possibility to implement viable and competitive activities. Property rights to land, forest and bodies of water are already restored to 17,999 citizens in the Ignalina district.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93148
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

34
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.