Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93108
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Povilauskaitė, Aistė
Supervisor: Romaneckas, Kęstutis
Title: Aplinką tausojančio žemės dirbimo poveikis pupų agrocenozės komponentams
Other Title: Impact of sustainable tillage on the components of faba bean agrocenosis
Extent: 53 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Pupos;Faba beans;Bioįvairovė;Biodiversity;Piktžolėtumas;Weediness;Sliekai;Earthworms
Abstract: Magistro baigiamajame darbe pateikti lauko eksperimento duomenys. Tyrimai atlikti 2018 metais Aleksandro Stulginskio universiteto (nuo 2019 01 01 – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) Bandymų stotyje. Eksperimento lauko dirvožemis giliau glėjiškas, pasotintas palvažemis (Endohypogleyic-Eutric Planosol – PLe-gln-w) (Buivydaitė et al., 2001). Dirvožemio ariamasis sluoksnis – 23–27 cm storio, jo pH – 6,4–7,3, judriojo fosforo kiekis – 300–384 mg kg-1, judriojo kalio – 198–358 mg kg-1, humuso – 1,5–1,7 %. Eksperimento variantai: 1. Gilusis arimas 22–25 cm gyliu (GA) (kontrolinis palyginamasis variantas); 2. Seklusis arimas 12–15 cm gyliu (SA); 3. Gilusis purenimas (armens purentuvu 23–25 cm gyliu) (GP); 4. Seklusis purenimas (armens purentuvu 12–15 cm gyliu) (SP); 5. Neįdirbta žemė (tiesioginė sėja) (ND). Tyrimo objektas – pupų pasėlis, sliekai, piktžolės, ligos. Tyrimo tikslas – įvertinti aplinką tausojančio žemės dirbimo poveikį pupų pasėlio bioįvairovei ir vystymuisi. Darbo metodai. Augalinių liekanų padengimas nustatytas pavasarį prieš žemės dirbimą ir po pupų sėjos. Nustatyti pupų vystymosi rodikliai ir agrocenozės bioįvairovė. Nustatytas piktžolėtumas 10-yje apskaitinio laukelio vietų 0,06 m2 plote ir piktžolių sėklų atsargos dirvožemyje. Darbo rezultatai. Mažėjant žemės dirbimo intensyvumui augalinių liekanų kiekis, sliekų skaičius ir masė nuosekliai didėjo. Žemės dirbimo supaprastinimas turėjo esminės įtakos pupos augalo lapų asimiliaciniam plotui ir šokoladinės dėmėtligės išplitimui. Gilaus arimo pakeitimas kitais alternatyviais žemės dirbimo būdais turėjo įtakos pupų pasėlio piktžolėtumo skirtumams, tačiau jie dažniausiai buvo neesminiai. Palyginus įdirbtų ir neįdirbtų laukelių piktžolėtumą, jis daugeliu atveju skyrėsi esmingai. Žemės dirbimo sistemos neturėjo esminės įtakos trumpaamžių ir visų piktžolių biomasei, tačiau giliai purentuose laukeliuose daugiamečių piktžolių sausoji biomasė buvo esmingai didžiausia. Arimo metu didesnis piktžolių sėklų skaičius buvo įterpiamas į gilesnius sluoksnius, o neįdirbtuose laukeliuose didesnė dalis sėklų liko paviršiuje.
The final Master Thesis concludes data of a stationary field experiment. The experiment was taken in 2018 at the Aleksandras Stulginskis University (since 2019 01 01 – Vytautas Magnus University Agriculture Academy) Experimental station. The soil of the experiment in the deeper layer is gleyic and satiated (Endohypogleyic-Eutric Planosol – PLe-gln-w) (Buivydaitė et al., 2001). Soil arable layer – 23–27 cm depth, pH – 6,4–7,3, quantity of phosphorus – 300–384 mg kg-1, potassium – 198–358 mg kg-1, humus – 1,5–1,7 %. Variants of the experiment: 1. Deep ploughing 22–25 cm deep (GA) (control comparative variant); 2. Shallow ploughing 12–15 cm deep (SA); 3. Deep loosening 23–25 cm deep (GP); 4. Shallow loosening 12–15 cm deep (SP); 5. Not tilled soil (ND). Research object – faba bean crop, earthworms, weeds, diseases. Research aim – to evaluate sustainable tillage impact on faba bean crops biodiversity and development. Research methods – the surface coating of plant residues evaluated in spring before soil cultivation and after faba beans sowing. There were evaluated faba bean development indexes and agrocenosis biodiversity. Weediness tested in 10 stationary plots in 0.06 m2 area. Samples for wees seedbank were taken in the same places. Research results. While reducing of soil tillage intensity, number of earthworms and mass was consistently increasing. Soil tillage simplification had a major impact on faba bean leaf assimilation area and spread of chocolate spot disease. Deep ploughing replacement with other alternative soil tillage methods had an impact on soil weediness differences, but mostly those were non-essential. While comparing weediness in tillage and no-tillage plots the differences were essential in most cases. Tillage systems had no essential impact on annual and all weeds biomass, but in deeply loosened plots perennial weeds dry biomass was essentially the highest. During the ploughing, higher number of weed seeds was inserted in deeper layers, while in no-tillage plots more seeds were in the upper layer.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93108
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
aiste_povilauskaite_md.pdf1.2 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

36
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.