Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93107
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Skiepinaitytė, Greta
Title: Žemės sklypų ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje problematika (Kauno rajono savivaldybės) pavyzdžiu
Other Title: Issues of Marking Boundaries of Land Parcels in a Real Estate Cadastral Map (Case of Kaunas District Municipality)
Extent: 68 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Žemės sklypas;Land parcel;Kadastro žemėlapis;Cadastral Map;Ribos;Boundaries
Abstract: Baigiamąjį magistro darbą sudaro 68 puslapiai, jame yra 2 lentelės ir 19 paveikslų. Bibliografinį aprašą sudaro 34 šaltiniai. Darbo pabaigoje pateikta 12 priedų, papildančių tyrimo duomenis. Pagrindiniai žodžiai: žemės sklypas, žemės sklypų ribos, kadastro žemėlapis. Baigiamojo darbo objektas: žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos pateiktos išankstinei patikrai arba įrašymui į nekilnojamojo turto kadastrą. Šio tyrimo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti žemės sklypų ribų žymėjimo nekilnojamo turto kadastro žemėlapyje problemas ir pateikti šių problemų galimus sprendimų pasiūlymus. Baigiamojo darbo uždaviniai: išanalizuoti ir apibendrinti žemės sklypų registravimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje apimtis; identifikuoti žemės sklypų ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje problemas; ištirti ir susisteminti žemės sklypų ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje problemas remiantis kokybinio tyrimo duomenimis, bei pateikti pasiūlymus kaip išvengti šių problemų; atlikus tyrimą ir apibendrinant visus gautus tyrimo rezultatus atlikti žemės sklypų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje SSGG analizę. Baigiamojo darbo metodai: įvairių literatūros šaltinių analizė (Lietuvos Respublikos teisės aktų, mokslinių publikacijų ir pan.), įvairių statistinių duomenų, probleminių situacijų analizė, apklausos duomenų analizė, SSGG analizė, tyrimo rezultatų sisteminimas, loginis abstrachavimas ir lyginimas. Duomenų analizė: Tyrimas yra suskirstytas į keturias sritis, pagal tiriamosios temos specifiką. Pirmoji tyrimo dalis „Žemės sklypų registravimo duomenų analizė“. Pateikiami statistiniai duomenys apie žemės sklypų registravimą. Antroji dalis „Konkrečių atvejų analizė“. Analizuojami konkretūs atvejai, kada žemės sklypai nebuvo įregistruoti. 4 Trečioji dalis „Neatitikimų priežasčių analizė“ yra grindžiama empirinio tyrimo (interviu) rezultatais, kita teorine analize šioje dalyje nesiremiama. Išskiriamos pagrindinės klaidos, neatitikimai ir jų priežastis lemiantys veiksniai bei pateikiamas apibendrinimas. Ketvirtoji dalis „SSGG analizė“. Visų atliktų analizių apibendrinimui atlikta SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė, žemės sklypų neregistravimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje problematikai apibendrinti. Remiantis pateikta statistika, konkrečiais probleminiais atvejais ir interviu metu gautais duomenimis darytina išvada, kad su kadastro žemėlapio netikslumais susiduriama gana dažnai. Kadastro žemėlapis pakankamai tikslus, tačiau dėl leistinų paklaidų yra perstumiami LKS-94 pamatuoti ir plane nurodyti taškai. Todėl siekiant išvengti tokių netikslumų, tikslinga būtų leistinas paklaidas palikti kadastro žemėlapyje, tačiau neperstumti taškų, nes perstumiant taškus keičiasi ir įregistruotas žemės sklypo plotas. Straipsnis „Žemės sklypų ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje problematika Kauno rajono pavyzdžiu“ buvo pristatytas konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2019“.
This paper consists of 68 pages, 2 tables and 19 pictures. The bibliographic reference consists of 34 scientific and other literature units. In the final part of this paper there are 12 supplements, which complements data of the research. Keywords: land parcel, boundaries of land parcel, cadastral map. The object of this paper: cases of cadastral measurements of land parcels, submitted for prior checking or inclusion to real estate cadastral. Aim of this research: to analyse and to assess issues of marking boundaries of land parcels in a real estate cadastral map and to provide recommendations on solutions of those problems. Objectives of the paper: to analyse and summarise volumes of marking boundaries of land parcels in a real estate cadastral map; to identify problems of marking boundaries of land parcels in a real estate cadastral map; to examine and systemise the issues of marking boundaries of land parcels in a real estate cadastral map the basis of data of qualitative research and to provide proposals on how to avoid those issues; following the research and summarisation of the results, to perform SWOT analysis of marking boundaries of land parcels in a real estate cadastral map. Methods of this paper: analysis of literary sources (legal acts of Republic of Lithuania, scientific publications, etc.), analysis of various statistical data and problematic situations, analysis of the survey data, SWOT analysis, structuring of research data, logic prescind and comparison. Data analysis: the research is divided into four parts, depending on the specifics of the research topic. First part of the research “Analysis of Land Parcels Registration Data”. Presents statistical data of land parcels registration. Second part of the research “Analysis of Specific Cases”. Analyses specific cases, when land parcels were not registered. Third part of the research “Analysis of Discrepancies” is based on the results of empirical research (interview), any other theoretical analysis is not used in this part of the research. This part of the research distinguishes main errors, discrepancies and factors that are leading to it, and provides its summary. 6 Fourth part of the research “SWOT Analysis”. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis was performed for summarisation of all other analyses that were performed during the research, as well as for summarisation of issues of non-registration of land parcels in a real estate cadastral map. According to the statistics, specific problematic cases and data obtained through an interview it is concluded, that inaccuracies of cadastral maps are quite common problem. Cadastral map is sufficiently precise, however, due to permissible errors points that are measured by LKS-94 and listed in the plan are being displaced. Therefore, in order to avoid such inaccuracies, it would be appropriate to leave permissible errors in the cadastral map but without dislocation of points, because area of the parcel changes together with a moving of the points. Scientific article “Issues of Marking Boundaries of Land Parcels in a Real Estate Cadastral Map (Case of Kaunas District Municipality)” was presented in the Conference „Jaunasis mokslininkas 2019“ (The Young Scientist 2019).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93107
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

46
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

50
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons