Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93090
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Giedrius, Kirstukas
Title: Telšių rajono savivaldybės Tryškių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projekto vertinimas
Other Title: The land consolidation project and participant expectations analysis of Telšiai district, TryškiaiI cadastral area
Extent: 68 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Žemė;Land;Sklypas;Plot;Konsolidacija;Consolidation;Projektas;Project;Teritorija;Territory
Abstract: Kirstukas G., Telšių rajono savivaldybės Tryškių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projekto vertinimas, Baigiamasis magistrantūros darbas. Mokslinis vadovas: lektorius dr. G. Pašakarnis, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Akademija, 2019 Santrauka Baigiamąjį magistrantūros darbą sudaro 68 puslapiai, 32 paveikslėliai, 6 lentelės, 31 literatūros šaltinis, 4 priedai. PRASMINIAI ŽODŽIAI: žemė, sklypas, konsolidacija, projektas, teritorija. Tyrimo objektas: Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Tryškių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Tryškių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projekto rezultatus ir išryškinti privalumus bei trūkumus, atlikti projekto dalyvių lūkesčių atitikimo analizę. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti pasirinktą žemės konsolidacijos projektą, išryškinti problemas. 2. Pagal projekto dalyvių anketinės apklausos rezultatus, atlikti lūkesčių atitikimo analizę. Tyrimo metodai: Atliekant tyrimą atlikta mokslinės literatūros apžvalga, nagrinėjimas ir palyginimas, įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės konsolidacijos projektų rengimą nagrinėjimas, atlikta anketinė apklausa. Konsolidacijos projekto ir projekto dalyvių apklausos duomenys buvo išanalizuoti, sugrupuoti, aprašyti ir pateikti grafikų, lentelių pavidalu. Atliekant tyrimą surinkti ir apdoroti duomenys Microsoft Office Excel ir Microsoft Office Word programomis. Tyrimo rezultatai: Lietuvoje pasibaigus žemės reformai susiformavo neracionalios formos, smulkūs, be privažiavimų žemės sklypai. Žemės konsolidacija - priemonė žemės naudojimo problemoms spręsti ir darnaus teritorijų vystymosi galimybėms sudaryti. Rengiant naujus žemės konsolidacijos projektus būtina įvertinti jau parengtų projektų patirtį, privalumus bei trūkumus, taip kuriant gerąją žemės konsolidacijos proceso praktiką. Tyrimo metu nustatytos ir įvardintos problemos, iškilusios rengiant žemės konsolidacijos projektą, aptarti problemų sprendimo būdai. Anketinės apklausos pagrindu atlikta projekto dalyvių lūkesčių atitikties analizė. Pagal pateiktus respondentų atsakymus į anketos klausimus, parengtos išvados, kuriose atsispindi projekto dalyvių nurodyti spręstini klausimai, taip pat jų nuomonė dėl žemės konsolidacijos proceso rezultatų ir perspektyvos. Pagrindinės išvados: 1. Rengiant žemės konsolidacijos projektą susiduriama su šiais iššūkiais: • nėra galimybės pertvarkyti projekte dalyvaujančių žemės sklypų, kurie iš visų pusių apriboti nedalyvaujančiomis teritorijomis. Šių žemės sklypų projektavimas - esamų ribų pakartojimas; • specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose – gyvenamųjų vietovių planuose, nustatytos gyvenamųjų vietovių ribos lauko viduryje, vadovaujantis preliminariomis žemės sklypų ribomis, trukdo sujungti besiribojančius, tam pačiam savininkui priklausančius žemės sklypus; 2. Atlikus anketinę apklausą labiausiai lūkesčius atitiko tikslas „Iš žemės ūkio paskirties buvo atidalinta namų valda“, kurį aukščiausiu balu ,,puikiai“ įvertino 100 % dalyvių. Projekto dalyviai palankiai įvertino bendraturčių dalių atidalinimo poziciją - 55 % respondentų įvertino labai gerai, 45 % puikiai. 3. Respondentai labai aukštai įvertino poziciją „Pagerinti teritorijos rekreacinių ir kaimo turizmo ištekliai“ dėl viešosios erdvės – Virvyčios upės salos sutvarkymo projekto įgyvendinimo, 4 % respondentų įvertino labai gerai, 96 % puikiai. Tyrimo rezultatai paskelbti: Tyrimo rezultatai, paskelbti mokslinėje konferencijoje: Kirstukas G., 2019. Telšių rajono, Tryškių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projekto ir dalyvių lūkesčių atitikimo analizė. Mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2019“. Akademija.
Kirstukas G., Evaluation of the Land Consolidation Project of Tryškiai Cadastre Area of Telšiai District Municipality. Master's Thesis. Scientific supervisor: Lecturer dr. G. Pašakarnis, Institute of Land Management and Geomatics, Faculty of Water and Land Management, Vytautas Magnus University. Akademija, 2019 Summary The master thesis consists of 68 pages, 32 pictures, 6 tables, 31 references, 4 appendixes. KEY WORDS: land, plot, consolidation, project, territory. Object of the research: digital and analogue material of the land consolidation project of the Tryškiai cadastre area, Telšiai district municipality, Telšiai county. The aim of the research: to analyse the results of the land consolidation project of the Telšiai district municipality Tryškiai cadastre area in Telšiai county and to highlight the advantages and disadvantages, to perform the analysis of the compliance to the project participants' expectations. Tasks of the research: 1. To analyse the chosen land consolidation project, to highlight the problems. 2. According to the results of the questionnaire survey of the project participants, to carry out the analysis of project participants expectations compliance. Methods of the research: during the research, the review, analysis and comparison of scientific literature, legal acts regulating the preparation of land consolidation projects was carried out; a questionnaire survey was carried out as well. The data of the land consolidation project and the survey of the project participants expectations were analysed, grouped, described and presented in the form of diagrams and tables. During the research, the collected data was processed using Microsoft Office Excel and Microsoft Office Word. Spatial data of land consolidation project were analysed with GeoMap 2019 software. Results of the research: At the end of the land reform in Lithuania, irrational shape, small, without access land parcels were formed. Land consolidation is a tool for solving land use problems and creating opportunities for sustainable territories development. When preparing new land consolidation projects, it is necessary to evaluate the experience, advantages and disadvantages of already implemented projects, thus creating the good practice of land consolidation process. The problems identified during the preparation of the land consolidation project were identified and solutions how to overcome identified problems were discussed. Based on a questionnaire the analysis of the compliance of the project participants' expectations was carried out. According to the respondents' responses, conclusions were drawn which reflect the issues to be addressed by the project participants, as well as their opinion to the results and prospects of the land consolidation process. Key conclusions: 1. The following challenges are encountered in the preparation of a land consolidation project: • There is no possibility to reorganize the plots of land participating in the project, which are enclosed by non-participating land owners. Designing of these land plots is a restoration of existing boundaries; • In the documents of special territory planning, in this case plants of residential areas, whereas the boundaries of residential areas are set adjacent land plots belonging to the same can’t be merged.; 2. According to the questionnaire survey, the following goal has met the expectations most of all: "Residential land was separated from agricultural land", which was rated with the highest score “Excellent” by 100% of the participants. The participants of the project welcomed the position of division of the shares of co-owners - 55% of the respondents rated it as “Very well”, 45% rated it as ”Excellent”. 3. Respondents highly appreciated the position “Improve resources of the territory of recreational and rural tourism” regarding the implementation of the public space - the project of arrangement of the Virvyčia river island, 4% of respondents rated it as “Very well”, 96% rated it as “Excellent”. Results of the research were published: Research results published at a scientific conference: Kirstukas G., 2019 Telšiai District, Tryškiai Cadastral Area Land Consolidation Project and Participant Expectations Compliance Analysis. Scientific conference “Jaunasis mokslininkas 2019” (Young Scientist 2019). Akademija.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93090
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
giedrius_kirstukas_md.pdf1.44 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

52
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.