Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93085
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Kristina, Agintaitė-Kirstukienė
Title: Kaimų istorinė raida ir sodybų atkūrimo galimybės Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje
Other Title: Historical development of villages and farmstead recovery opportunities in Nemunas delta regionalpark territory
Extent: 88 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Kaimas;Village;Kolonija;Colony;Statyba;Construction;Atkūrimas;Restoration
Abstract: Agintaitė- Kirstukienė K., Kaimų istorinė raida ir sodybų atkūrimo galimybės Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, Baigiamasis magistrantūros darbas. Mokslinė vadovė: doc. dr. V. Kriaučiūnaitė- Neklejonovienė, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Akademija, 2019 Santrauka Baigiamąjį magistrantūros darbą sudaro 88 puslapis, 37 paveikslėliai, 7 lentelės, 70 literatūros šaltinių, 2 priedai. PRASMINIAI ŽODŽIAI: kaimas, kolonija, statyba, atkūrimas. Tyrimo objektas: Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esantys kaimai. Tyrimo tikslas: išnagrinėti Nemuno deltos regioniniame parke esamų kaimų istorinę raidą ir įvardinti sodybų atstatymo galimybes. Uždaviniai: 1. Apžvelgti pasirinktų kaimų istorinę raidą, bei nustatyti pagrindinius istorinių kaimų sodybų bruožus. 2. Ištirti ar rekonstruojami ir naujai statomi statiniai atitinka parko reglamento reikalavimus. 3. Prognozuoti Nemuno deltos regioninio parko kaimų ir sodybų atstatymo reikalingumą, poveikį kraštovaizdžiui. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizės, aprašomasis, analizės, palyginimo, empirinis, interviu metodai. Tyrimo rezultatai: Tytimo metu apžvelgta istorinė kaimų raida Nemuno deltos regioninio parko tritorijoje. Įvertintas sunykusių sodybų mąstas. Tyrimo metu buvo apžvelgtos 98 sodybos penkiuose kaimuos – Ventės, Minijos, Sakūtėlių, Žalgirių, Tatamiškių. Sodybos buvo vertintos pagal pasirinktus kriterijus, kurie pasirinkti atsižvelgus į Nemuno deltos regioninio parko reglamentą. Įvertinti ne tik esami statiniai, bet ir remiantis autorių duomenimis aprašyti ir istorinių sodybų statiniai. Aprašyti pagrindiniai kaimų bruožai, sudaryta vizualinė schema, kuri vaizdžiai pateikia aprašomąją dalį siekiant iliustruotai pažvelgti į sodybos padėtį ir jos išsidėstymą. Įvardyti privalumai ir trūkumai sodybų, siekiant apžvelgti galimybes atstatyti sodybas, taip pat sudaryta SSGG analizė, kurios pagalba vertinti veiksniai/komponentai saugomų kaimiškųjų vietovių darniam vystymuisi. Pagrindinės išvados: 1. Nemuno deltos regioniniame parke kaimai yra skirstomi pagal teritorinės gyvensenos ir architektūrinio paveldo pobūdį. Šioje teritorijoje yra pelkininkų, laukininkų, pievininkų- laukininkų, žvejų kaimai. 2. Tyrimo metu buvo analizuotos 98 sodybos penkiuose kaimuose. Vertinimas atliktas pagal pasirinktus kriterijus. 3. Senų ar naujų sodybų statymas yra reikalingas, nes kiekviena sodyba suteikia būstą galimai naujiems (atvykusiems) gyventojams, tai gerina demografinę padėtį kaimuose, taip pat sodyba gali teikti apgyvendinimo paslaugas, kurios teikia savininkui ekonominę naudą. Atkūrus istorinio kaimo fragmentą, teritorija galimai pritrauktų daugiau turistų, kurie atvyktų pamatyti ne tik objekto, bet ir miestelio, kaimo ar aplinkines vietas, tai suteiks ekonominę naudą ne tik konkrečiam piliečiui, bet ir visam kaimui. Projektuotojain, projektuodami sodybas, turėtų įvertinti sodybų pritaikymą prie kraštovaizdžio, kad būtų kuo mažiau pakenkta esamam kraštovaizdžiui. 4. Atlikus SSGG analizę įvardyti teritorijos vystymo prioritetai, kurie padės plėtoti vykdomą veiklą teritorijoje, žinant ne tik teritorijos stiprybes, bet ir grėsmes. Viena iš stiprybių – darbo vietų kūrimas, grėsmių – kaimo gyventojų mažėjimas. Šios dvi priežastys labai tampriai susijusios tarpusavyje. Tyrimo rezultatai paskelbti leidinyje: Atkocevičienė Virginija, Valčiukienė Jolanta, Juknelienė Daiva, Agintaitė- Kirstukienė Kristina, 2016. Analysis of the 20th century villages in Nemunas delta regional park: Baltic Surveying international scientific journal 2016 volume 5, Aleksandras Stulginskis University (Lithuania) Latvia University of Agriculture. IS p. 15-22.
Agintaitė-Kirstukienė K., Historical development of villages and farmstead recovery opportunities in Nemunas delta regional park territory. Master's Thesis. Scientific supervisor: Assoc. dr. V. Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Institute of Land Management and Geomatics, Faculty of Water and Land Management, Vytautas Magnus University. Akademija, 2019. Summary The master thesis consists of 88 pages, 37 pictures, 7 tables, 70 literature sources, 2 appendixes. KEY WORDS: village, colony, construction, restoration. Object of the research: Villages located in the territory of the Nemunas Delta Regional Park. The aim of the research: to analyse the historical development of the existing villages and to identify the possibilities for the reconstruction of homesteads in the Nemunas Delta Regional Park. Tasks: 1. To review the historical development of the selected villages and to identify the main features of the homesteads of historic villages. 2. To investigate whether the reconstructed and newly constructed buildings comply with the requirements of the park regulations. 3. To predict the necessity of rebuilding the villages and homesteads of the Nemunas Delta Regional Park and its impact on the landscape. Methods of the research: literature sources analyses, descriptive, analytical, comparison, empirical, interview methods. Results of the research: During the research the historical evolution of the villages in the territory of the Nemunas Delta Regional Park was reviewed. The degree of scattered farmsteads was estimated. During the research, 98 homesteads in five villages - Ventė, Minija, Sakūtėliai, Žalgiriai, Tatamiškės - were reviewed. The homesteads were evaluated according to the chosen criteria, which were chosen according to the regulations of the Nemunas Delta Regional Park. Not only the existing buildings were evaluated, but also the buildings of the historical homesteads were described based on the data of the authors. The main features of villages are described, a visual scheme is created, which visually presents a descriptive part in order to illustrate the situation of the homestead and its location. The advantages and disadvantages of homesteads have been identified in order to review the possibilities for restoration of homesteads, as well as SWOT analysis, which helps to evaluate the factors / components of the sustainable development of protected rural areas. Key conclusions: 1. The villages of the Nemunas Delta Regional Park are divided according to the nature of the territorial lifestyle and architectural heritage. In this area there are villages of marsh-people, field-people, meadow-field-people, fishermen. 2. 98 villages in five villages were analysed during the research. The assessment was based on the selected criteria. 3. The construction of old or new farmsteads is necessary, as each farmstead provides housing for potentially new (arriving) residents, which improves the demographic situation in the countryside, as well as homesteads that provide economic benefits to the owner. After restoring the fragment of the historic village, the area could attract more tourists who would come to see not only the object, but also the town, village or surrounding areas, which would bring economic benefits not only to the individual citizen but also to the whole village. Designers should, when designing homesteads, assess the adaptation of homesteads to the landscape to minimize the damage to the existing landscape. 4. Having performed the SWOT analysis it identified the priorities of territorial development, which will help to develop the activities in the territory, knowing not only the strengths of the territory, but also the threats. One of the strengths is job creation, one of the threats is rural population decline. These two reasons are very closely related to each other. The results of the study are published in: Atkocevičienė Virginija, Valčiukienė Jolanta, Juknelienė Daiva, Agintaitė- Kirstukienė Kristina, 2016. Analysis of the 20th century villages in Nemunas Delta Regional Park: Baltic Surveying international scientific journal 2016 volume 5, Aleksandras Stulginskis University (Lithuania) Latvia University of Agriculture. IS p. 15-22.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93085
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.