Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93084
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Valavičienė, Indrė
Title: Teritorijų planavimo dokumentų įtaka Šilutės rajono savivaldybės naudingųjų iškasenų telkinių naudojimui
Other Title: Impact of territory planning documents on the usage of useful minerals deposits in Silute district municipality
Extent: 53 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Naudingųjų iškasenų telkiniai;Useful minerals deposits;Rekultivacija;Recultivation;Pažeistos žemės;Damaged land;Naudingosios iškasenos;Useful minerals;Teritorijų planavimas;Territory planning
Abstract: Tyrimo objektas: Šilutės rajono naudingųjų iškasenų telkinių teritorijos. Tyrimo tikslas: išanalizuoti Šilutės rajono naudingųjų iškasenų telkinius ir teritorijų plana-vimo dokumentus. Uždaviniai: 1. Palyginti Lietuvos ir užsienio šalių naudingųjų iškasenų telkinių planavimą ir naudojimą. 2. Išnagrinėti Šilutės rajono savivaldybės naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas. 3. Išanalizuoti Šilutės rajono savivaldybės naudingųjų iškasenų telkinių teritorijų planavimo dokumentus. Tyrimo metodai: teisės aktų, mokslinės ir kitos literatūros analizė (analizuoti teisės aktai, įstatymai, Vyriausybės nutarimai, taisyklės, moksliniai straipsniai, žemės gelmių registro duomenys, LGT metinės ataskaitos); lyginimo (lyginami surinkti kelių metų duomenys), statistinė analizė, grafinio vaizdavimo metodas, SSGG analizė. Tyrimo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje – atlikus palyginimą Lietuvos ir kitų šalių naudingųjų iškasenų telki-nių teritorijų planavimą galima teigti, kad šių teritorijų planavimas yra labai panašus, t. y. išduodami leidimai naudoti žemės gelmes, rengiami naudojimo projektai ir visi telkiniai for-muojami teritorijų planavimo dokumentuose. antrojoje darbo dalyje - išanalizavus Šilutės rajono naudingųjų iškasenų išgaunamą kiekį nustatyta, kad 2015 – 2018 m. išgauta 2333,3 tūkst. m3 naudingųjų iškasenų, tai yra durpės, smėlis ir žvyras. Pagal gavybos pokyčius 2008 – 2018 m. išgauta naudingųjų iškasenų 6074,6 tūkst. m3. Naudingųjų iškasenų iškasto kiekio Klaipėdos apskrityje sudaro 31,91 proc., o visoje Lietuvoje 4,67 proc. trečiojoje darbo dalyje –išanalizavus teritorijų planavimo dokumentus nustatyta, kad naudin-gųjų iškasenų naudojimas būtų racionalus, negadintų kraštovaizdžio, išeksploatuoti telkiniai rekultivuoti pagal kryptis.
Object of the Research: Territories of Silute District useful minerals deposits. Purpose of the Research: to examine useful minerals deposits in Silute district and documents of territory planning. Objectives: 1. To compare planning and usage of useful minerals deposits in Lithuania and foreign countries. 2. To examine territories of Silute District Municipality useful minerals deposits. 3. To analyze territory planning documents of Silute District Municipality useful minerals deposits. Methodology of the Research: analysis of the legal deeds, scientific and other reference material (legal deeds, laws, governmental decisions, regulations, scientific articles, data of land register, LGS annual reports); comparative , statistical analysis, graphic representation method, SWOT analysis
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93084
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Indre_Valaviciene_md.pdf1.92 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

44
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.