Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93072
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Grakauskė, Karolina
Title: Organinių mulčių įtaka valgomojo svogūno (allium cepa L. ) produktyvumui ir pasėlio piktžolėtumui.
Other Title: The effect of organic mulches on onion (allium cepa L.) produktivity and crop weediness
Extent: 43 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Organiniai mulčiai;Organic mulch;Dirvožemio temperatūra;Soil temperature;Dirvožemio drėgnumas;Soil moisture;Piktžolių dygimas;Weed germination;Svogūnų derlingumas;Onion yield
Abstract: Dviejų veiksnių eksperimentas buvo atliktas 2018 m. Aleksandro Stulginskio universiteto, šiuo metu Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos bandymų stotyje. Tyrimo objektas – valgomojo svogūno Allium cepa L. (veislė ʽStuttgarter riesenʾ) pasėliai skirtingais organiniais mulčiais ir skirtingo storio sluoksniu mulčiuotuose laukeliuose. Tyrimo tikslas ir uždaviniai – nustatyti organinių mulčių ir jų skirtingo storio sluoksnio įtaką valgomojo svogūno (Allium cepa L.) derlingumui, dirvožemio drėgmei, temperatūrai ir piktžolių dygimui. Tyrimo metodai – lauko eksprimentas. Pasvertas viso apskaitinio laukelio derlius, perskaičiuota į derlingumą g m -2. Dirvožemio temperatūra ir drėgmė matuota 3 kartus mobiliu prietaisu. Piktžolių apskaita atlikta tris kartus, kiekvienos rūšies piktžolių daigai išrauti, pasverti. Apskaita atlikta visame apskaitiniame laukelyje. Piktžolių kiekis perskaičiuotas į vnt. m-2 masė perskaičiuota į g m-2. Tyrimo rezultatai – viso stebėjimo metu geriausiai drėgmės išgaravimą sulaikė šiaudų mulčias – drėgnumas didesnis nuo 20 iki 48 proc. vnt., lyginant su nemulčiuotu dirvožemiu. Organinių mulčių sluoksnio storio įtaka dirvožemio drėgnumui visu tyrimo laikotarpiu buvo didesnė mulčiuojant 12cm mulčio storio sluoksniu, negu 7 cm. Lyginant organinių mulčių sluoksnio storio įtaką dirvožemio temperatūrai pastebėta, kad skirtingo mulčio sluoksnis turėjo panašią įtaką dirvožemio temperatūrai. Ištyrus mulčių įtaką piktžolių dygimui nustatyta, kad mulčiai svogūnų pasėlio piktžolėtumą mažino visu tyrimų laikotarpiu. Storesnis, 12 cm mulčio sluoksnis visu tyrimo laikotarpiu mažino piktžolių dygimą labiau. Per visą vegetacijos periodą organiniais mulčiais padengti laukeliai piktžolių dygimą mažino nuo 6,2 - 35,1 karto. Dirvožemio padengimas įvairiais organiniais mulčiais esmingai didino svogūnų derlingumą. Mulčio sluoksnio storis esminio poveikio svogūnų derlingumui neturėjo. Atlikus koreliacinę – regresinę analizę nustatytas stiprus teigiamas ir esminis priklausomumas tarp derlingumo ir dirvožemio drėgmės ( y = - 1,27199 + 0,09525x; r = 0,88; P ˂ 0,05).
The two-factor experiment was carried out in 2018 at Vytautas Magnus University Agriculture Academy (previously – Aleksandras Stulginskis University) Experimental Station. Research object - Allium cepa L. (cultivar ʽStuttgarter riesenʾ) onion crops in plots with different organic mulches and layers of different thickness. Research aim - to determine the influence of organic mulches and their different thickness layer on the yield of onion (Allium cepa L.), soil moisture, temperature and weed germination. Research methods – field experimnt. Weighted the yield of the whole accounting field, converted to yield g m -2. Soil temperature and humidity were measured 3 times with a mobile device. Weed accounting is done three times. Each kind of weed is uprooted, weighed. The amount of weeds is converted to units m-2 and mass was recalculated to g m-2. Research results – during the whole observation, the best way to prevent moisture evaporation is straw mulch – humidity higher than 20 to 48 percent units compared to unmulched soil. The influence of the thickness of the layer of organic mulch on the soil moisture during the whole study period was higher by mulching with the layer of 12 cm thickness than 7 cm. When comparing the influence of the thickness of the organic mulch layer on the soil temperature, it was observed that the different mulch layer o had a similar effect on the soil temperature. A study of the effect of mulch on weed germination has shown that mulches reduced weed density during the entire study period. The thicker (12 cm) mulch layer better reduced weed germination during all study period. Throughout the vegetation period, mulching reduced weed germination from 6,2 to 35,1 times. Covering the soil with various organic mulches has significantly increased the yield of onions. The thickness of the mulch layer had no significant effect on the yield of the onions. The correlation-regression analysis showed a strong positive and significant dependence between yield and soil moisture (y = 1.27199 + 0.09525x; r = 0.88; P ˂ 0.05).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93072
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
karolina_grakauske_md.pdf1.38 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record

Page view(s)

82
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

20
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.