Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93056
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Draugšas, Audrius
Title: Urbanizacijos plėtra Utenos rajono savivaldybėje
Other Title: Development of Urbanization in Utena District Municipality
Extent: 49 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Urbanizacija;Urbanization;Urbanizuotos teritorijos;Urban teritories;Utenos rajono savivaldybė;Utena District Municipality
Abstract: Tyrimo objektas: Utenos rajono savivaldybė. Tyrimo tikslas: išanalizuoti urbanizacijos plėtrą Utenos rajono savivaldybėje. Uždaviniai: 1) Išnagrinėti veiksnius, galinčius turėti įtakos urbanizacijos plėtrai Utenos rajono savivaldybėje; 2) surasti urbanizacijos plėtrai palankiausią Utenos rajono savivaldybės seniūniją; 3) išanalizuoti Utenos rajono savivaldybės urbanizuotų teritorijų sklaidą nuo miesto ribos ir valstybinės reikšmės kelių; 4) palyginti Utenos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius su realia urbanizacijos plėtra Utenos rajono savivaldybėje. 5) atlikti urbanistinės plėtros Utenos rajono savivaldybėje SSGG analizę. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, statistinių duomenų analizė, koreliacija, daugiakriterinė analizė, erdvinių duomenų analizė, lyginamoji analizė, stiprybių, silpnybių grėsmių ir galimybių (SSGG) analizė. Tyrimo rezultatai: Tyrimu atskleista, kad didžiausią įtaką urbanizacijos plėtrai Utenos rajono savivaldybėje gali turėti gyventojų skaičius (R=0,95) bei gyventojų skaičiaus skirtumas (R=0,66). Labiausiai urbanizacijos plėtrai tinkamos seniūnijos yra Utenos sen., ir Leliūnų sen. Išanalizavus užstatytas teritorijas 10 km spinduliu nuo miesto ribos nustatyta, kad daugiausiai užstatytų teritorijų yra arčiau miesto ribos, didėjant atstumui nuo miesto užstatytų teritorijų mažėja. Analizuojant užstatytas teritorijas 3 km spinduliu nuo valstybės reikšmės kelių nustatyta, kad daugiausiai užstatytų teritorijų yra prie II kategorijos kelių bei tolstant atstumui nuo kelio, užstatytų teritorijų mažėja. Palyginus bendrojo plano sprendinius su realia situacija matoma, kad daugiausiai urbanizacijos plėtros požymių yra Utenos miesto įtakos ekstensyvios plėtros teritorijose. Atlikus SSGG nustatyta, kad pagrindinė stiprybė yra gerai suplanuotos urbanizacijos plėtros, silpnybė – gyventojų skaičiaus mažėjimas, pagrindinė grėsmė – dar labiau mažėjantis gyventojų ir darbingo amžiaus žmonių skaičius, galimybė – plėsti patogias gyvenamąsias vietoves šalia miesto.
Research object: Utena District Municipality. Research aim: to explore development of urbanization in Utena District Municipality. Objectives: 1) To reveal factors that may influence the development of urbanization in Utena district municipality; 2) To identify which eldership of Utena District Municipality is most favorable for the development of urbanization; 3) To analyze the dispersion of urbanized territories of Utena district municipality from the city boundary and national roads; 4) To compare the solutions of Utena district municipality general plan with the real development of urbanization in Utena district municipality. 5) To perform SWOT analysis of urban development in Utena district municipality. Research methods: A review of scientific literature, statistical analysis, correlation, multi-criteria analysis, quantitative statistical and spatial data analysis, strengths, weakness, opportunities and threats (SWOT) analysis. Research results: The study revealed that the greatest impact on urban development in Utena district municipality can be made by the population (R = 0.95) and the difference in population (R = 0.66). The elderships that are most suitable for the development of urbanization are Utena eldership and Leliūnai eldership. The analysis of built-up areas within a 10 km radius of the city boundary found that most of the built-up areas are closer to the city boundaries. In the analysis of built-up areas within a radius of 3 km from the national significance roads, is revealed that most of the built-up areas are on Category II roads and the distance from the road is diminishing. Comparing the solutions of the general plan with the real situation, is revealed that most of the signs of urbanization development are in the territories of extensive development of the influence of Utena city. The SWOT found that the main strength is the well-planned urbanization development, the weakness is the decline of the population, the main threat - the further decrease of the population and the working age population, the opportunity - to expand convenient residential areas near the city.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93056
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
audrius_draugsas_md.pdf3.35 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.