Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93031
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dovydaitis, Vilius
Supervisor: Tūtlys, Vidmantas
Title: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos kokybė asmens sveikatos priežiūros sistemoje
Other Title: The quality of non-formal adult education services in the system of personal health care
Extent: 48 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Neformalusis suaugusiųjų švietimas;Non-formal adult education
Abstract: Žinių visuomenėje ir informacinių technologijų amžiuje nuolatinis mokymasis tampa neišvengiama būtinybe. Norint prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos ir išlikti konkurencingam darbo rinkoje, svarbu nuolat mokytis, įgyti naujų žinių, tobulinti savo profesinius ir asmeninius gebėjimus. Neformalusis suaugusiųjų švietimas turi sudaryti nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes, o teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos turi tenkinti kintančios darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Lietuvoje yra atlikta įvairių suaugusiųjų švietimo tyrimų, tačiau neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybės tyrimų, ypač asmens sveikatos priežiūros sistemoje, yra labai nedaug. Tai nulemia tyrimo problemą ir atskleidžia šio darbo temos aktualumą. Tyrimo problema – neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos kokybės asmens sveikatos priežiūros sistemoje tyrimų poreikis. Tyrimo objektas – neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos kokybė asmens sveikatos priežiūros sistemoje. Tyrimo tikslas – atskleisti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos teikimo kokybės asmens sveikatos priežiūros sistemoje charakteristikas. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti neformaliojo švietimo sampratą ir svarbą. 2. Teoriškai pagrįsti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos kokybės sampratą. 3. Apibrėžti neformaliojo švietimo poreikį ir pobūdį sveikatos priežiūros sistemoje. 4. Atskleisti charakteristikas, nulemiančias klientų pasitenkinimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugomis. Tyrimas atskleidė, kad neformaliojo švietimo paslaugos kokybė tenkina asmens sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių specialistų poreikius. Tyrimo dalyviai teigia, kad jiems siūlomos neformaliojo švietimo paslaugos yra naudingos jų profesinei veiklai ir asmeniniam tobulėjimui. Neformaliojo švietimo renginių metu jie įgyja profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, padedančių išlikti konkurencingiems ir užtikrinti profesinės veiklos sėkmę.
Continuous education becomes an inevitable necessity in the knowledge society and the age of information technology. Seeking to adapt to a constantly changing environment and to remain competitive on the labor market, it is important to continuously learn, gain new knowledge, and improve your professional and personal skills. Non-formal adult education must provide opportunities for continuous personal and professional development, while non-formal education services must meet the needs posed by changing labor market and society. There are various studies in adult education in Lithuania, but there are very few studies on the quality of non-formal adult education services, especially in the health care system. This determines the research problem and reveals the actuality of this research. The research problem is defined by the need for research on the quality of non-formal adult education services in the system of personal health care. The object of the research is the quality of non-formal adult education services in the system of personal health care. The purpose of the research is to reveal the qualities of the provision of non-formal adult education services in the personal health care system. The objectives of the research are the following: 1. To describe the concept and importance of non-formal education. 2. Theoretically substantiate the concept of the quality of non-formal adult education services. 3. To define the need and nature of non-formal education in the health care system. 4. To reveal the characteristics of customer satisfaction with non-formal adult education services. The research revealed that the quality of the non-formal education service satisfies the needs of specialists working in the personal health care system. Participants in the survey confirm that the non-formal education services offered to them are useful for their professional and personal development. During non-formal education events they acquire relevant theoretical knowledge and practical skills necessary for professional activity, which helps to remain competitive and ensure the success of their professional activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93031
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
vilius_dovydaitis_md.pdf776.64 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on May 1, 2021

Download(s)

21
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.