Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93028
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Kursevičius, Darius
Title: Linijinių erdvinių duomenų analizė
Other Title: The analysis of linear spatial data
Extent: 55 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Erdviniai duomenys;Linear spatial data;Georeferencinis duomenų rinkinys;Geo-dаtа collection;GIS;GIS;ArcGIS;ArcGIS
Abstract: SANTRAUKA Linijinių erdvinių duomenų analizė Linijinių erdvinių duomenų kiekvienais metais vis daugėja, juos reikia ne tik išmatuoti ir prijungti prie senųjų erdvinių duomenų, bet ir juos patikslinti. Kelio ašinės linijos nesikeičia dėl žmogaus ūkinės veiklos bei gamtos pokyčių, todėl jos turi būti tikslios ir jų pokytis turi būti minimalus. Savo baigiamajame darbe vertinau kelių ašinių linijų tikslumą ir pokyčius, atlikdamas palyginimą su prieš tai buvusiomis duomenų bazėmis, atlikdamas geodezinius matavimus bei vektorizuodamas teritorijoje esančius objektus. Darbo teorinėje dalyje išanalizuota informacija, kuri apibūdina linijinių erdvinių duomenų sudėtį, gavimo būdus, jų braižymo ir žymėjimo rekomendacijas. Analitinėje dalyje pateikti erdvinių duomenų bazių ir naujausios georeferencinių duomenų bazės palyginimas su geodeziniais metodais gautais rezultatais. Išvadose pateikti kelio ašinių linijų nuokrypiai skirtingose vietose ir skirtingose situacijose, pateikiama informacija apie pasiūlymus kaip sumažinti nuokrypius. Darbe atlikus kelio ašinių linijų vektorinių duomenų palyginimą su georeferencinėmis duomenų bazėmis ir tiesioginiais lauko matavimais buvo matomi nuokrypiai nuo kelio ašinės linijos. Vektorizavimas buvo atliekamas su programine įranga ArcGIS, kurioje buvo išvektorizuotas visas 57/35 nomenklatūrinis lapas ir išmatuotos 4 sankryžos su GPNS imtuvu „Trimble R4“. Buvo pastebėta, kad 2014 metų georeferenciniai duomenys nėra visiškai tikslūs. Magistrinis darbas susideda iš, 55 puslapių, 32 paveikslų, 7 lentelių, 3 priedų, 30 literatūros šaltinių. Tyrimų rezultatai, paskelbti mokslinėse konferencijose: Kursevičius D. 2019. Linijinių erdvinių duomenų analizė. Mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2019“. Akademija, 12 p RAKTINIAI ŽODŽIAI: erdviniai duomenys, georeferencinis duomenų rinkinys, GIS, АrcGIS.
SUMMARY The analysis of linear spatial data Linear spatial data is growing every year, they must not only be measured and connect to the old spatial data, but also need to be clarified. Road center line does not change because of the human activity and natural changes, therefore they must be accurate and the changes should be minimal. In my conclusive work I evaluated the changes of line axis accuracy and changes in comparison with previous databases, making geodetic measurements and vektorizing a complex of objects in the territory. In my work I present a theory, which describes the linear spatial data composition, labeling and drawing recommendations. In analytical part there are geodetic optained result compared with spatial databases and the lartest geo-database. In the conclusion there are presented the road center line deviations in different places and in different situations, information about hot to reduce deviations. While comparing axial lines vector data comparison with georeferencinėmis databases and direct field measurements were visible deviations. Vectorization was done whit the software ArcGIS, which were vectored all the roads in 57/35 sheet and measured 4 cross roads with GPNS receiver Trimble R4. Georeferenced data of the year 2014 was observed that it is not completely accurate. Master Graduation Thesis consists of 55 pages of the explanatory text, 32 figures, 3 tables, 30 references, 3 appendixes. Key words: linear spatial data, geo-dаtа collection, GIS, АrcGIS.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93028
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
darius_kursevicius_md.pdf2.12 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.