Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93017
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Pankauskytė, Deimantė
Title: Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos vertybių tyrimas taikant LIDAR technologiją (Agilos kopos pavyzdžiu)
Other Title: Study of the natural heritage condition of the Kursiu Nerija national park using LIDAR technology (a case study of Agila dune)
Extent: 58 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Agilos kopa;Agila dune;Gamtos vertybė;Nature value;LIDAR;LIDAR;Erozija;Erosion;Akumuliacija;Accumulation
Abstract: Tyrimo objektas: Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos vertybė – Agilos kopa. Tyrimo tikslas: išanalizuoti Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos vertybės – Agilos kopos būklę. Tyrimo uždaviniai: Atlikti anketinę apklausą, siekiant įvertinti lankytojų požiūrį ir vertinimą Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos vertybių atžvilgiu; ištirti Agilos kopos paviršiaus pokyčius lyginant 2010 m. ir 2019 m. LIDAR duomenis; apskaičiuoti Agilos kopos tūrio pokytį naudojant 3D modelį. Tyrimo metodai: apklausos ir interviu metodai, natūriniai matavimai, grafiniai atvaizdavimo metodai naudojant ArcGIS ir Microsoft Excel programas, analizė ir apibendrinimas. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje atlikta anketinė apklausa, kuri padėjo atskleisti visuomenės požiūrį Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos vertybių atžvilgiu. Antrojoje darbo dalyje remiantis LIDAR technologijos metu surinktus duomenis pateikta Agilos kopos būklės analizė. Nustatyta dabartinė Agilos kopos būklė ir pagal aukščių skirtumus palyginta su ankstesnių metų LIDAR taškų duomenimis sudarant vienuolika pjūvių linijų. Trečiojoje darbo dalyje sukurto 3D modelio pagalba apskaičiuotas Agilos kopos smėlio tūrio pokytis. Pagrindinės išvados: Nustatyta, kad Agilos kopos būklė sparčiausiai blogėja trijų pjūvių linijose – pirmojoje užfiksuota erozija siekia iki 13,98 m, penktojoje iki 9,90 m, ir aštuntojoje – 11,34 m. Agilos kopos tūris per 9 metus sumažėjo 112411 m3. Pagrindinės Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtos vertybių būklės prastėjimo priežastys yra klimatas, vėjas, dideli lankytojų srautai ir žinoma nuolatinių išsamių tyrimų nevykdymas.
Research object: Natural value of the Kursiu Nerija National Park – Agila Dune. Research aim: to analyze the condition of the natural value of the Kursiu Nerija National Park – Agila Dune. Objectives: To carry out a survey to evaluate the attitude of visitors in relation to the natural values of Kursiu Nerija National Park; to study changes in the surface of Agila Dune by comparing 2010 and 2019 LIDAR data; to calculate the volume change of Agila Dune using a 3D model. Research methods: Survey and interview methods, measurements, graphic presentation methods using ArcGIS and Microsoft Excel programs, analysis and summary. Research results: In the first part of the study a survey was carried out, which helped to reveal the public's attitude towards the natural values of the Kursiu Nerija National Park. The second part of the study, based on the data collected by LIDAR technology, provides an analysis of the condition of the Agila dune. The current state of the dune and the differences in height were compared with the LIDAR data of previous year for eleven cross sections. A change in the volume of sand in the Agila dune was calculated with the help of 3D model created in the third part of the study. Key Findings: Agila Dune was found to be the fastest deteriorating in three sections, with erosion of up to 13.98 m in the first section, 9.90 m in the fifth section, and the eighth being 11.34 m. The volume of Agila dune fell by 112,411 m³ in 9 years. The main reasons for the deterioration of the natural values of the Kursiu Nerija National Park are climate, wind, high visitors flow and the persistent failure to carry out comprehensive surveys.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93017
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
deimante_pankauskyte_md.pdf2.68 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

46
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.