Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92988
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Draugšienė, Viktorija
Title: Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka dirbamos žemės degradacijai Radviliškio rajono savivaldybėje
Other Title: Influence of Natural and Anthropogenic Factors on Degradation of Cultivated Land in Radviliskis District Municipality
Extent: 53 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: žemės degradacija;land degradation;apleistos žemės;abandoned land;užmirkusios žemės;soaked land;našios žemės;productive land
Abstract: Tyrimo objektas: Radviliškio rajono Skėmių, Beinoravos, Papušynio, Kutiškių, Daugėlaičių ir Šaukoto kadastro vietovių dirbamoji žemė. Tyrimo tikslas: ištirti ir nustatyti veiksnius, kurie turi įtakos Radviliškio rajono dirbamosios žemės degradacijai. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti veiksnius, įtakojančius dirbamosios žemės degradaciją; 2. Ištirti išanalizuotų veiksnių įtaką žemių degradacijai atskirose analizuojamose kadastro vietovėse; 3. Atlikti dirbamos žemės degradacijos procesų SSGG analizę. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių ir statistinių duomenų analizė, erdvinių duomenų analizė, koreliacija, daugiakriterinė analizė, stiprybių, silpnybių grėsmių ir galimybių (SSGG) analizė. Tyrimo rezultatai: Tyrimu atskleista, kad analizuojamose kadastro vietovėse iš viso buvo identifikuoti 363 apleisti žemės kontūrai, kurių bendras plotas – 468,43 ha, o užmirkusių žemių rasti 33 kontūrai, kurių bendras plotas – 58,57 ha. Nustatyti gamtiniai veiksniai, galimai įtakojantys dirbamosios žemės degradaciją yra našumo balas, dirvožemio tipas, reljefas, klimatas, vandens, vėjo ir dirvožemio erozijos, dykumėjimas, gamtiniai resursai, o iš antropogeninių veiksnių – specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, druskėjimas, urbanizacijos ir rekreacijos plėtros. Koreliacijos metu nustatyta, kad didžiausią įtaką apleistų žemių atsiradimui turi specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (R=0,95) ir reljefas (R=0,87), o silpniausias ryšys nustatytas tarp apleistų žemių ir blogos melioracijos įrenginių užimamo ploto (R=0,16). Užmirkusių žemių atsiradimui didžiausią įtaką turi melioracijos įrenginių būklė (R=0,83), o mažiausią – specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (R=0,02). Atlikus išsamią analizę ir pasinaudojus daugiakriterinės analizės metodu nustatyta, jog labiausiai į apleidžiamus ir užmirkusius žemės plotus yra linkusi Pupušynio kadastro vietovė, o mažiausiai – Beinoravos kadastro vietovė.
Research object: Cultivated land of Radviliškis district Skėmiai, Beinorava, Papušynys, Kutiškiai, Daugėlaičiai and Šaukotas cadastral areas. Research aim: to explore and determine the factors that influence the degradation of cultivated land in Radviliškis district. Objectives: 1. To identify the factors influencing the degradation of cultivated land; 2. To reveal the influence of analyzed factors on soil degradation in analyzed cadastral areas; 3. To perform SWOT analysis of cultivated land degradation processes. Research methods: A review of scientific literature and statistical analysis, correlation, quantitative statistical and spatial data analysis, strengths, weakness, opportunities and threats (SWOT) analysis. Research results: The survey revealed that 363 abandoned land contours with a total area of 468,43 ha were identified in the analysed cadastral areas, and 335 of the soaked land contours with a total area of 58,57 ha were found. Natural factors that may affect the degradation of farmland include productivity score, soil type, terrain, climate, water, wind and soil erosion, desertification, natural resources, anthropogenic factors - land and forest use conditions, desertification, salinisation, urbanization and development of recreation. Using correlation method it was found that the biggest influence of abandoned land have special land and forest use conditions (R = 0.95) and terrain (R = 0.87), and the weakest link between the abandoned land and the poor reclamation facilities (R = 0.16). Soaked lands appearance is mostly influenced by the condition of reclamation facilities (R = 0.83) and the lowest influence is made by the special conditions of land and forest use (R = 0.02). Using the multi-criteria analysis method was found that the most abandoned and soaked areas of the land are prone Papušynys cadaster and the least prone Beinorava cadastre.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92988
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
viktorija_draugsiene_md.pdf5.64 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

46
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.