Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92943
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Žibėnienė, Gintautė;Barkauskaitė, Marijona
Title: Būsimųjų pedagogų reflektavimo patirtys kaip profesinio tobulėjimo priemonė
Other Title: The reflection experience of future teachers as professional improvement tool
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 130, nr. 2
Extent: p. 64-75
Date: 2018
Keywords: Refleksijos metodai;Būsimasis pedagogas;Reflektavimo patirtys;Methods of reflection;Future teachers;Reflection experience
Abstract: Pristatomas kokybinis tyrimas, parengtas remiantis socialinio konstruktyvizmo metodologinėmis nuostatomis ir socialinio konstruktyvizmo teorinėmis prielaidomis. Keliamas mokslinis klausimas, kokias prasmes refleksijai suteikia būsimieji pedagogai, kokios jų asmeninės reflektavimo patirtys, išbandžius įvairius refleksijos metodus. Straipsnio tikslas – aptarti būsimųjų pedagogų reflektavimo patirtis kaip profesinio tobulėjimo priemonę. Tyrimas atliktas 2016–2017 m. gruodžio mėn. Analizuojant būsimųjų pedagogų reflektavimo patirtis išsiskyrė dvi kryptys: 1) asmeninės reflektavimo patirtys ir 2) įžvelgta refleksijos nauda mokiniams. Asmeninės būsimųjų pedagogų reflektavimo patirtys yra: netikėti reflektuojančiam asmeniui atradimai, negatyvaus požiūrio kaita į teigiamą, ne visada maloni ir lengva patirtis, veiklos savianalizė, nukreipianti tobulėti, atsiradęs poreikis refleksiją taikyti praktikoje, refleksijos rezultatų susiejimas su gyvenimo ir profesine sėkme, susiformavęs poreikis taikyti skirtingus refleksijos metodus, iš patirties kilusios įžvalgos apie asmens pasiekimų vertinimo kaitą, numatytos galimos nesėkmės ir grėsmės reflektuojant. Būsimieji pedagogai refleksijos metodus ketina taikyti su mokiniais, nes jie padeda mokytis ir suvokti mokymosi prasmę; padeda ugdytis atsakomybę; įdomesnis mokymo(si) procesas; ugdo kritinį mąstymą; padeda pažinti mokinį
In the article is presented a qualitative research, which was based on the methodological provisions of social constructivism and theoretical assumptions of social constructivism. The main topic of the article is to discuss the experiences of future teachers (pedagogy studies students), reflections. Main purpose is to discuss the reflection experience of future teachers, as professional improvement tool. The research was conducted in 2016–2017 December, the research involved 17 students of pedagogy studies. Research data collection and analysis methods: document analysis and analysis of scientific literature, open question, content analysis. There are two main directions of reflections of future teachers: 1) personal reflection experiences and 2) the benefits of reflection for the students. The personal reflection experience of future teachers is unconscious discovery of a person, a change from the negative attitude to positive. Also it is not always a pleasant and easy experience, self-analysis and improvement, the emerging need for reflection in practice. As well in “the personal reflection experience of future teachers” idea, we can include the linking of reflection results with life and professional success and last but not least, the need to apply different reflections methods based on insights on the change in the evaluation of personal achievements from the experience provided for possible failures and threats to reflection. Future teachers are going to use reflection techniques with student in a purpose of helping to learn and understand the meaning of learning. Also it helps to develop responsibility, teach a student and it is a good way to develop critical thinking. Moreover, the last benefit of these techniques is that fact that it makes the process of learning more interesting
Internet: http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/878/387
http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/878/387
http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.22
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.56 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

28
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.