Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2012, nr. 61

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Research of factors influencing loyal customer switching behaviour: updated and revised in the context of economical crisis
  [Lojalių vartotojų pakeitimo elgseną formuojančių veiksnių tyrimas: atnaujinimai ekonominės krizės kontekste]
  research article
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, nr. 61, p. 143-154
  The paper presents the analysis of switching behavior and factors involved in the formation of customer switching behavior in the context of economical crisis. Firstly, readers are introduced with the theoretical attitude of customer switching behavior. Then the methodological principles of the research on factors affecting potential switching behavior of loyal customers are defined.
    145  79
 • Publication
  Darbuotojo afekcinio įsipareigojimo organizacijai veiksniai ir sąsajos
  [An emplouee’s affective commitment to an organization : the antecedents and links]
  research article
  Kavaliauskienė, Žaneta
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2012, nr. 61, p. 43-54
  Straipsnyje pateikiama darbuotojo afekcinio / emocinio pobūdžio įsipareigojimo organizacijai sąvoka vadybos moksle; apibrėžiami šio pobūdžio įsipareigojimą organizacijai sąlygojantys konceptualūs veiksniai; analizuojami faktorinės analizės rezultatai bei socialinių-demografinių, darbinių ir organizacinių kintamųjų poveikis darbuotojo afekciniam / emocinio pobūdžio įsipareigojimui organizacijai; atlikto empirinio tyrimo pasėkoje, pristatomas pagrįstas ir išplėstas darbuotojo afekcinio / emocinio pobūdžio įsipareigojimo organizacijai veiksnių sąsajas atspindintis klasifikatorius.
    84  42
 • Publication
  Tour operator’s service quality evaluation model
  [Kelionių organizatorių teikiamų paslaugų kokybės vertinimo modelis]
  research article ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, T. 61, p. 101-114
  The peculiarities of services quality, its conception in tourism market, different theoretical models of service quality evaluation are being analyzed in the article. Service quality maximization, its constant improvement, and timely renewal of the tourism of service offering strategy become vitally important in contemporary competitive market. The problem solved in this article was how to measure and evaluate tourism service quality? As the result, the authors of the article on the basis of other theoretical models of service quality elaborate the tour operator’s service quality evaluation model.
    159  90
 • Publication
  Darbuotojų psichologinis prisitaikymas prie pokyčių organizcijoje: asmenybės bruožų svarba
  [Employees’ psychological adjustment to changes in the organization: the importance of personality traits]
  research article ;
  Ciūnytė, Aldona
  ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, T. 61, p. 7-24
  Psychological adjustment is considered as significant variable that affects employee’s behaviour and reactions in the implementation of changes in organization. The common features of organization and individual psychological characteristics of employee lead to a better or worse psychological adjustment to changes in the organization. In the analysis of the employees’ individual reactions to changes are important personality traits that are associated with psychological adjustment to changes. Employees with different personality traits may react differently to the same situations or changes in the workplace. The purpose of this article – to assess the relationships between employees’ personality traits and psychological adjustment to economic crisis caused organizational changes. The study was conducted in 2009, a period when almost all organizations in Lithuania were affected by the economic crisis. The subjects of the study were 110 employees, 54 (40 women and 14 men) working in stock company and 56 (18 women and 38 men) working in public service. Methods. Personality traits were assessed by NEO Personality Inventory (NEO PI-R), which consist of 240 items and measure the five personality traits: Neuroticism (Cronbach α - 0,90), Extraversion (Cronbach α – 0,88), Openness to experience (Cronbach α – 0,77), Agreeableness (Cronbach α – 0,82), and Conscientiousness (Cronbach α – 0,88). Psychological adjustment to change was identified by two scales: Reaction to Organizational Change Scale (developed 2009 by Buksnyte ir A.Ciunyte) and Coping with Organizational Change Scale (Judge et.al., 1999). Reaction to Organizational Change Scale (Cronbach α – 0,78) consists of 17 items and measures the employees’ responsiveness to the organizational changes during the economic crisis in Lithuania. [...]
    169  148
 • Publication
  Viršvalandinio darbo ir jo apmokėjimo patirtis, problemos ir galimybės Lietuvoje
  [Experience and problems of remuneration for overtime work in Lithuania]
  research article
  Žiogelytė, Laura
  ;
  Mačerinskienė, Aida
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2012, nr. 61, p. 85-99
  Aiški ir apgalvota įmonės pozicija, dėl viršvalandinių darbų skyrimo ir apmokėjimo, atsižvelgiant į darbuotojų sveikatingumo, darbo našumo, darbuotojų asmeninio gyvenimo ir darbo laiko suderinimo veiksnius, neprieštaraujanti galiojantiems teisės aktams, sudaro sąlygas įmonės darbuotojams gauti didesnį darbo užmokestį už papildomą darbą.
    224  42