Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91707
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Kriaučiūnienė, Zita;Kosteckas, Robertas;Rudinskienė, Aušra
Title: Vasarinių kviečių produktyvumo palyginimas daugiafunkciniuose pasėliuose
Other Title: The comparison of spring wheat productivity in the multifunctional crops
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018
Extent: p. 180-183
Date: 2018
Keywords: Vasariniai kviečiai;daugiafunkciniai pasėliai;piktžolės;pasėlio tankumas;augalų aukštis;grūdų derlingumas;Spring wheat;multifunctional crops;weeds;crop density;plant height;grain yield
Abstract: Lauko eksperimentas atliktas 2017 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Bandymų stotyje karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – palyginti vasarinių kviečių produktyvumą daugiafunkciniuose pasėliuose. Eksperimento variantai: 1) vasariniai kviečiai (vienanaris), 2) vasariniai kviečiai ir kmynai (dvinaris), 3) vasariniai kviečiai, kmynai ir baltieji dobilai (trinaris). Dvinariame vasarinių kviečių su kmynų įsėliu bei trinariame vasarinių kviečių su kmynų bei baltųjų dobilų įsėliu pasėliuose nustatytas esmingai didesnis piktžolių skaičius (4,3 ir 3,8 karto) ir sausųjų medžiagų masė (7,7 ir 12,8 karto), palyginti su du kartus herbicidais purkštu vienanariu pasėliu. Vasarinių kviečių aukštis skirtinguose daugiafunkciniuose pasėliuose esmingai nesiskyrė. Vasarinius kviečius auginant su kmynų ir baltųjų dobilų įsėliu produktyvių stiebų skaičius nustatytas esmingai 13,1 % mažesnis negu vienanariame pasėlyje. Vasarinius kviečius auginant su kmynų ir baltųjų dobilų įsėliu grūdų derlingumas nustatytas esmingai 20,0 ir 19,1 % mažesnis negu vienanariame ir dvinariame su kmynų įsėliu pasėliuose
Field experiment was carried out in 2017 at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University (ASU). The soil of experimental site is Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. The aim of the research was to compare the productivity of spring wheat in multifunctional crops. Experimental treatments: 1) spring wheat (single crop), 2) spring wheat and caraway (double crop), 3) spring wheat, caraway and white clover (triple crop). In the double crop of spring wheat with under sown caraway and triple crop of spring wheat with under sown caraway and white clover, there was a significantly higher number of weeds (4.3 and 3.8 times) and dry matter mass of weeds (7.7 and 12.8 times) compared to the two times sprayed with herbicides single crop of spring wheat. The height of spring wheat in different multifunctional crops was not significantly different. The number of productive stems of spring wheat in triple crop with under sown caraway and white clover was significantly by 13.1 % lower than in single crop. Grain yield of spring wheat was significantly by 20.0 and 19.1 % lower than that in single and double crop with under sown caraway
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91707
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

12
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.