Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/904
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Juodinytė-Kuznetsova, Kristina
Title: Contrastive semantic analysis of contract law terms in studies of foreign language for specific purposes
Other Title: Sutarčių teisės terminų gretinamoji semantinė analizė užsienio kalbos specialiesiems tikslams studijose
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2015, nr. 7, p. 58-72
Date: 2015
Keywords: Comparative legal terminology;Corpus linguistics;Contract law terminology;Contrastive linguistics;Semantic equivalence;Legal translation strategies;Foreign language teaching;Gretinamoji teisės terminija;Tekstynų lingvistika;Sutarčių teisės terminija;Gretinamoji lingvistika;Semantinis ekvivalentiškumas;Vertimo strategijos;Užsienio kalbų mokymas
Abstract: The article is intended to present possibilities of using contrastive terminology analysis in teaching a foreign language, particularly concentrating on legal terminology and contract law. This paper has several aims. Firstly, it intends to overview foreign language teaching possibilities paying special attention to the method of contrastive semantic analysis and possible ways to involve corpus linguistics into the teaching/learning process. Secondly, it seeks to define specifics of legal terminology and contextual differences in Lithuanian, English and German contract law. Thirdly, the focus is also on semantic equivalence between lexical items of different languages. Fourthly, it presents a possible semantic analysis of very basic but at the same time quite complicated contract law terms in the EU languages. Three European languages (Lithuanian, English and German) that are widely used in commerce, logistics, administration and diplomacy are chosen for the analysis. The combination of the contrastive method and analysis of legal context of the chosen languages may reveal the different aspects of the terms. Theoretical frameworks and practical analysis presented in the article could be of great interest for LSP learners, terminologists, translators, teachers and dictionary compilers.
Šiuo straipsniu siekiama parodyti, kaip galima gretinamąją terminologijos analizę pritaikyti mokantis užsienio kalbos specialiesiems tikslams. Straipsnis turi keletą tikslų. Pirma, juo ketinama apžvelgti užsienio kalbų mokymo strategijas, ypatingą dėmesį atkreipiant į gretinamąją semantinę analizę ir tekstynų lingvistiką, ją įtraukiant į mokymo(si) procesą. Antra, siekiama nustatyti specifinius teisės terminijos ir konteksto skirtumus lietuvių, anglų ir vokiečių sutarčių teisėje. Trečia, aptariamas skirtingų kalbų semantinis ekvivalentiškumas. Ketvirta, pateikiama keleto sutarčių teisės terminų semantinė analizė. Analizei pasirinktos trys Europos kalbos – lietuvių, anglų ir vokiečių. Šios kalbos plačiai vartojamos prekybos, logistikos, administravimo ir diplomatijos srityse. Gretinamoji semantinė analizė gali atlikti svarbų vaidmenį užsienio kalbų specialiems tikslams mokymo ir mokymosi procese. Užsienio kalbų terminijos gretinimas su gimtosios kalbos terminija leidžia geriau suprasti terminų semantiką ir terminus vartoti teisingai. Gretinamoji terminų analizė suteikia daug svarbios informacijos terminologijos kūrėjams ir vartotojams, taip pat vertėjams bei žodynų sudarytojams.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/904
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.7.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/904
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2015, nr. 7

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

90
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

70
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.