Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/896
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Rozina, Gunta
Title: Social interaction in context of multilingualism : from theory to practice
Other Title: Socialinė interakcija daugiakalbystės kontekste : nuo teorijos iki praktikos
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2015, nr. 6, p. 90-108
Date: 2015
Keywords: Daugiakalbystė;Daugiakalbystės kompetencija;Pop kultūros kalba;Semantinė prasmė;Pragmatinė prasmė;Multilingualism;Multilingual competence;Language of pop culture;Semantic meaning;Pragmatic meaning
Abstract: Pastaraisiais dešimtmečiais nepaprastai išaugo tyrėjų dėmesys daugiakalbystės problemoms. Neatsitiktinai šiame straipsnyje nagrinėjami tam tikri vis didėjančio supratimo ir įsipareigojimo lingvistinei įvairovei aspektai, kuriuos galime laikyti vienu iš daugelio sėkmingą bendravimą šiandieninėje daugiakalbėje visuomenėje grindžiančių  veiksnių. Teorinį tyrimo pagrindą sudaro naujausių sociolingvistinės etnografijos tyrimų įžvalgos daugiakalbystė srityje, akcentuojančios daugiakalbystės sąvokos sąsajas su daugiafunkcine kalbine kompetencija. Esama situacija rodo, kad galima išskirti tris daugiakalbystės, kuri susiformavo kaip sociolingvistikai artima tyrimų sritis, dimensijas: socialinę, institucinę ir individualią. Šios dimensijos susijusios su kalbos panaudojimo instrumentiniais tikslais praktika, siekiant efektyviai komunikuoti socialiai ir kultūriškai įvairiapusiškame kontekste. Todėl dažnai daugiakalbystės tyrimų laukas persikelia iš greta egzistuojančių kalbų analizės į atitinkamas kalbines praktikas aktualiuose socialiniuose ir (ar) politiniuose kontekstuose nagrinėjančią tyrimų erdvę, pasitelkiant kritinės analizės metodą. Empirinėje tyrimo dalyje analizuojama pasaulyje žinomos Starbucks kavos gamybos tinklo sukurta, vartojama ir pastoviai atnaujinama populiari kalba kaip vienas iš šiuolaikinės pop-kultūros pavyzdžių. Tyrimas daro išvadą, kad norėdami sėkmingai bendrauti šiuolaikinėje socialinėje erdvėje, kalbos vartotojai turi įgyti daugiakalbę kompetenciją.
During the last decade, research interest in multilingualism has increased immensely. As a result, the present paper explores certain aspects of growing understanding and commitment to the linguistic diversity, which are considered to be some of the factors that underlie a successful interaction in a multilingual society nowadays. The theoretical framework of the study is designed considering the latest contributions of sociolinguistic ethnography in the area of multilingualism, relating the notion of multilingualism to the notion of multicompetence. The current situation demonstrates that multilingualism having developed from sociolinguistically-bound research distinguishes its own social, institutional and individual dimensions. They are associated with the practices that are linked to the use of the language for instrumental purposes in order to communicate with confidence in a socially and culturally diverse society. Consequently, researching multilingualism moves away from the analysis of coexisting language systems to a more critical approach that situates appropriate language practices in relevant social and/or political contexts. The empirical part of the study investigates one example of pop-culture, i.e., the language originated, used and constantly updated by the Starbucks – world famous coffee manufacturing industry. The study concludes that the language users are expected to possess multilingual competence to interact appropriately in social settings nowadays.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/896
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.6.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/896
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2015, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

76
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

128
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.