Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/894
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bliska, Inga;Kačanova, Baiba
Title: Profesiju nosaukumu semantiskās robežas angļu un franču valodā : mācību konteksts vidusskolā
Other Title: Profesijų pavadinimų semantinės ribos anglų ir prancūzų kalbose : pamokų kontekstas vidurinėje mokykloje
Semantic boundaries of professional names in English and French in the context of a secondary school
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2015, nr. 6, p. 44-59
Date: 2015
Keywords: Anglų kalba;Prancūzų kalba;Leksinis aiškumas;Profesijų pavadinimai;Semantinės žodžio ribos;Kalbų tarpusavio sąveika;Angļu valoda;Franču valoda;Leksiskais caurspīdīgums;Profesiju nosaukumi;Vārda semantiskās robežas;Valodu savstarpējā ietekme;English;French;Lexical transparency;Jobs;Word semantic borders;Cross-linguistic influence
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas anglų ir prancūzų kalbų, kaip užsienio kalbų, leksinis semantinis aspektas lyginamųjų pamokų kontekste. Straipsnio tikslas yra išsiaiškinti anglų ir prancūzų kalbų leksikos semantines ribas vienodoje tematikoje „Profesijos“ ir išanalizuoti, kaip mokinių sąmonėje prancūzų kalbos leksinis aiškumas (lexical transparency) lemia anglų kalbos žodžių formų ortografinę reprezentaciją. Leksinės semantinės žodžių analizės pagrindimui panaudota leksikos apdorojimas teorijos mentaliniame leksikone: prancūzų psicholingvisto Danielio Gaonacho (Daniel Gaonac’h) išvados apie kognityvinę veiklą leksikos prieinamumui ir jos semantiniam atitikimui, reprezentaciniai atminties modeliai (Judith Kroll Erika Stewart 1994), o taip pat tinklinis leksikos modelis dvikalbėje situacijoje (Annette de Groot 1998, Modèle des traits conceptuels). Iš 1000 dažniausiai anglų kalboje vartojamų žodžių sąrašo buvo atrinkti 46 profesijų pavadinimai ir teoriškai palygintas žodžių semantinės struktūros atitikimas anglų ir prancūzų kalboje, iš kurių 30 yra formaliai panašūs žodžiai, o 16 – semantiškai artimi, tačiau besiskiriantys grafiniu užrašymu.  Nustatant anglų ir prancūzų kalbų tarpusavio sąveiką, buvo atliktas praktinis leksikos semantinės struktūros analizės tyrimas. Tyrimas vyko dviejose mokyklose, jame dalyvavo 40 mokinių. Mokiniams buvo duotos trys skirtingos užduotys. Pirmojoje užduotyje pagal grafinę reprezentaciją reikėjo nustatyti profesijos pavadinimo kalbą. Užduoties tikslas buvo išsiaiškinti, ar mokinys moka atskirti jau anglų kalba įsisavintus profesijų pavadinimus nuo jų prancūziškų ekvivalentų ir ar pastebi bendrą abiejų kalbų leksiką. Antrojoje užduotyje prie dešimties profesijų pavadinimų prancūzų kalba reikėjo parašyti atitinkamus profesijų pavadinimus angliškai. Trečiojoje užduotyje prie atitinkamų profesijų pavadinimų reikėjo parašyti po tris būdvardžius. Padaryta išvada, kad daugiau negu pusė mokinių anglų kalbos žodžius stengiasi visiškai atriboti nuo prancūziškų žodžių, nors daugelis žodžių tiek formaliai, tiek semantiškai sutampa abiejose kalbose. Profesijų pavadinimų (artist, doctor, chef, officer) atkūrimas anglų kalba dažniausiai nesukelia sunkumų, o klaidas, atkuriant pavienius žodžius (minister, judge, professor, soldier), paaiškina prancūzų arba latvių kalbos interferencija, taip pat – nepakankamos anglų kalbos ortografinės žinios ir prancūzų kalbos žodžių semantikos žinios. Daroma išvada, kad, norint tobulinti žodyną, būtina stengtis, kad kolokacijos (collocation) būtų vartojamos kiekvienoje kalboje atskirai.
Rakstā aplūkots angļu un franču valodas kā svešvalodas leksiski semantiskais aspekts sastatījumā mācību kontekstā. Raksta mērķis ir noskaidrot angļu un franču leksikas semantiskās robežas vienotā tematikā „profesijas” un analizēt, kā leksiskais caurspīdīgums (lexical transparency) no franču valodas ietekmē angļu valodas vārdu formu ortogrāfisko reprezentāciju skolēnu apziņā. Vārdu leksiski semantiskās analīzes pamatojumam izmantotas teorijas par leksikas apstrādi mentālajā leksikonā: franču psiholingvista Daniela Gonaka (Daniel Gaonac’h) atziņas par kognitīvo darbību leksikas piekļuvei un tās semantiskai atbilsmei, atmiņas reprezentācijas modeļi (Judith Kroll & Erika Stewart 1994), kā arī leksikas tīklojuma modelis bilingvālajā situācijā (Annette de Groot 1998, Modèle des traits conceptuels). No 1000 angļu valodā visbiežāk lietoto vārdu saraksta atlasīti 46 profesiju nosaukumi un teorētiski salīdzināta vārdu semantisko struktūru atbilstība angļu un franču valodā, no kuriem 30 ir formāli līdzīgi vārdi un 16 – semantiski tuvi, bet grafiski atšķirīgi. Leksikas semantisko struktūru analīzes rezultātā veikts praktisks pētījums, lai diagnosticētu angļu un franču valodu savstarpējo ietekmi. Pētījums veikts divās skolās, iesaistīti 40 skolēni. Skolēniem tika doti trīs dažādi uzdevumi. Vienā uzdevumā pēc grafiskās reprezentācijas ir jānosaka profesijas nosaukuma valoda. Uzdevuma mērķis ir noskaidrot, vai skolēns prot nošķirt jau angļu valodā apgūtos profesiju nosaukumus no to ekvivalentiem franču valodā un vai saskata abās valodās kopīgo leksiku. Otrā uzdevumā desmit profesiju nosaukumiem franču valodā jāuzraksta atbilstošs profesijas nosaukums angļu valodā. Trešajā uzdevumā attiecīgajiem profesiju nosaukumiem jāuzraksta 3 īpašības vārdi. Pētījumā secināts, ka vairāk nekā puse skolēnu tiecas pilnībā nošķirt vārdus angļu valodā no franču valodas, kaut arī vairāki vārdi gan formāli, gan semantiski atbilst abās valodās. Profesiju nosaukumu (artist, doctor, chef, officer) atveide angļu valodā pārsvarā nesagādā grūtības, bet atsevišķu vārdu kļūdaino atveidi (minister, judge, professor, soldier) izskaidro franču vai latviešu valodas interference, kā arī nepietiekamas zināšanas angļu valodas ortogrāfijā un vārda semantikā franču valodā. Secināts, ka vārdu krājuma pilnveidei nepieciešams iedevums kolokāciju (collocation) lietojumā katrā valodā atsevišķi.
The article deals with lexical semantic aspect of English and French as a foreign language in contradistinction to learning context. The aim of the article is to enquire lexical semantic boarders in English and French within topic profession and to analyze how lexical transparency from French influence English word form orthographic representation in students’ consciousness. Theories about lexis processing in mental lexicon are used to for words lexical semantic analysis: French psycholinguist Daniel Gaonach’s (Daniel Gaonac’h) conclusions about cognitive action in access to lexis and its semantic reference, memory representation models (Judith Kroll Erika Stewart 1994) as well as lexical network model in bilingual situation (Annette de Groot 1998). Altogether 46 professions were selected from 1000 most frequently used word lists and theoretically compared semantic structure consistency of words in English and French. It is concluded that from 46 selected words, 30 words are formally similar and 16 are semantically close but graphically different. As a result of analysis of lexical semantic structures a practical research was carried out, to diagnose English and French crosslinguistic influence. The research was carried out in two schools, and altogether 40 students were involved in the research. Students were asked to do three tasks. One of the tasks is to determine the language of the given professions by their graphic representations. The aim of the task is to find out if students are able to separate already in English mastered professions from equivalents in French and if they are able to recognise the words which are the same in both languages – English and French. The second task was to write a suitable name in English for 10 already given professions in French. The third task was to write three suitable adjectives in English for the given professions. In the research it was concluded that more than a half of students tend to fully separate words in English or in French, although some of the words formally and as well as semantically comply in both languages. Reproduction of professions artist, doctor, chef and officer in English does not make any difficulties but some words’ incorrect reproduction (minister, judge, professor and soldier) can be explained by interference of French and Latvian as well as insufficient knowledge of English orthography and semantics of words in French. Finally, it is concluded that for expansion of vocabulary, very important is input of collocations in both languages separately.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/894
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.6.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/894
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2015, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

82
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

72
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.