Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/864
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kulvietis, Aleksas Eugenijus
Title: Ispanų kalbos mokymo praktika : garsai, užrašomi raidėmis Y ir LL
Other Title: The practice of teaching spanish languages : sounds denoted by letters Y and LL
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2013, nr. 3, p. 111-123
Date: 2013
Keywords: Articulation;Norm;Yeismo;Lithuanian language;Spanish language;Artikuliacija;Norma;Džeizmas;Lietuvių kalba;Ispanų kalba
Abstract: Spanish language teaching has become popular in Lithuania. Even though the techniques that allow hearing a live language are accessible, the teachers of Spanish language face the same problems: there is not enough material about the pronunciation of Spanish sounds in Lithuanian, and the existing material is re-copied from one publication to another, therefore, contradictory, and little attention is paid there to the pronunciation analysis and practical exercises. Contemporary Spanish language teaching practice and theory do not meet the teacher and students’ need to teach and learn how to pronounce Spanish sounds correctly. Students repeat essential pronunciation mistakes that teachers do not correct due to the above mentioned reasons, leaving further pronunciation improvement develop as it might. One of the biggest problems that is faced by Lithuanian students studying Spanish at the beginners’ level and teachers who teach them is presented for this discussion. The former find it difficult to separate and pronounce Spanish sounds denoted by y and ll signs, while the latter – to explain the multi-rate norm and offer the most effective articulation method. Phonological factors that determine different pronunciation of the sounds denoted by these letters are taken into account: an overall evolution of the Spanish language, conservative linguistic movements, pronunciation variations of the corresponding sounds, shifts in the modern Spanish language, including yeísmo, and other reasons leading to these changes. The article, which is based on the author’s practical activity, is grounded on the declarative research. The main goal of the research is to reveal the problems faced by Lithuanians learning Spanish pronunciation, focusing on the most common mistakes faced by groups of students and possible solutions to this problem, seeking to avoid making these mistakes. Proper “tools” are sought for that would help a student to find methods that would help them during a conversation to pronounce the necessary sounds correctly without feeling any tension. Having compared the Lithuanian and Spanish sound systems, it was discovered that Lithuanian language has a very rich inventory of sounds that concur with Spanish sounds. Having paid adequate attention to the possible difficulties in pronunciation in time, it is possible to prevent making mistakes, if the student learns more about the origin, function, and nature of pronunciation of the sound. Having introduced the students with the variants of the same grapheme embodiment existing in the Spanish language, it is possible to ensure the effectiveness of the communication and, consequently, contribute to the development of multilingualism.
Ispanų kalbos mokymas Lietuvoje populiarėja. Nors technika, leidžianti pasiekti gyvą kalbą, tobulėja, ispanų kalbos mokytojai susiduria su tomis pačiomis problemomis: medžiagos apie ispaniškų garsų tarimą lietuvių kalba yra nedaug, o ir ta pati perkopijuota iš vieno leidinio į kitą, prieštaringa, joje tarties analizei ir pratyboms skiriama per mažai dėmesio. Šiandienė ispanų kalbos mokymo praktika ir teorija netenkina mokytojo ir mokinio poreikio išmokyti ir išmokti taisyklingai tarti ispanų kalbos garsus. Studentai daro tas pačias tarimo klaidas, kurių mokytojai neištaiso dėl minėtų priežasčių ir tolesnį mokinio tarties tobulinimą palieka savieigai. Diskusijai pateikiama viena iš didžiausių problemų, su kuriomis mokydamiesi ispanų kalbos susiduria pradedančiųjų lygio studentai lietuviai ir jų dėstytojai. Pirmiesiems sunkiai sekasi atskirti ir ištarti ispanų kalbos garsus, žymimus y ir ll ženklais, antriesiems – paaiškinti daugialypę normą ir pasiūlyti efektyviausią artikuliacijos metodą. Apžvelgiami fonologiniai veiksniai, lemiantys skirtingą šiomis raidėmis žymimų garsų tarimą: bendra ispanų kalbos raida, konservatyvūs lingvistiniai judėjimai, atitinkamų garsų tarimo variacijos, moderniosios ispanų kalbos posūkiai, tokie kaip džeizmas (yeísmo), kitos priežastys, lemiančios šiuos pakitimus. Straipsnyje, grindžiamame autoriaus praktine veikla, remiamasi konstatuojamuoju tyrimu, kurio pagrindinis tikslas – atskleisti, su kokiomis problemomis susiduria lietuviai mokydamiesi ispanų garsų tarimo, kokios klaidos būdingos studentų grupėms, ką daryti, kad tų klaidų būtų išvengta. Ieškoma tinkamų „įrankių“, padėsiančių studentui individualiai surasti metodus, kurie leistų kalbėjimo momentu be įtampos išgauti reikiamus garsus. Sugretinus lietuvių ir ispanų kalbų garsyną, nustatyta, kad lietuvių kalba turi labai turtingą garsų, sutampančių su ispaniškais garsais, inventorių. Laiku atkreipus dėmesį į tarties klaidas, jų įmanoma išvengti, jei studentai daugiau sužino apie garso, kurį tardami darė klaidą, kilmę, funkcijas, tarimo pobūdį, visą šią informaciją gretinant su lietuvių kalbos patirtimi. Studentus supažindinus su ispanų kalboje egzistuojančiais tos pačios grafemos realizavimo variantais, galima užtikrinti susikalbėjimo efektyvumą ir, savaime suprantama, daugiakalbystės plėtotę.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/864
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.3.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/864
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2013, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

114
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

310
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.