Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86247
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Štareikė, Eglė
Title: Darnaus vystymosi principo įgyvendinimo probleminiai aspektai
Other Title: Problematic aspects of implementation of sustainable development principle
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 2 (2013)
Extent: p. 284-296
Date: 2013
Keywords: Aplinkos apsauga;Darnus vystymasis;Vietos savivalda;Environmental protection;Sustainable development;Local municipality
Abstract: Vietovės darnaus vystymosi procesą ir konkurencingumą užtikrina aplinkosauginių reikalavimų laikymasis žmogaus ūkinėje veikloje. Aplinka ir jos ištekliai suvokiami nebe kaip neišsenkantis materialinės naudos šaltinis, bet kaip vietovės plėtros tikslas, kurį reikia puoselėti siekiant ekonominės gerovės, o kartu ir geresnės gyvenimo kokybės. Remiantis tarptautiniais bei nacionaliniais teisės aktais, moksliniais tyrimais ir kitais šaltiniais, analizuojamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas. Tyrimo tikslas – identifikuoti darnaus vystymosi principo įgyvendinimo problemines sritis. Taikyti tyrimo metodai – sisteminė mokslinės literatūros analizė, sugretinimo, content, loginė bei lygi-namoji analizė, abstrakcijos metodas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad darnus vystymasis yra priorite-tinis Lietuvos vystymosi tikslas, o vietos savivaldos institucijos yra vienos svarbiausių institucijų sprendžiant aplinkosaugos problemas. Tačiau vietos savivaldos lygmenyje susiduriama su tokiomis problemomis, kaip siauros savivaldybių funkcijos, piliečių ir visuomenės suinteresuotumo dalyvauti sprendžiant aplinkos apsaugos problemas neskatinimas, finansinių išteklių trūkumas, vietos savivaldos, organizacijų orientacijų į ilgalaikes perspektyvas kultūros stoka, darnos nebuvimas ir kt
Sustainable development process and competitiveness of the area are ensured by environmental compliance in human economic activity. Environment and its resources are no longer perceived as an inexhaustible source of material benefit, but as a local development objective, which should be promoted for the economic well-being, and thus a better quality of life. Based on international and national legislation, scientific researches and other sources, it is being analysed the imp-lementation of the principle of sustainable development. The aim of research - to identify problem areas of implementation of the principle of sustainable development. The results revealed that sustainable development is a priority development objective in Lithuania, and local governmental authorities are one of the most important institutions in addressing environmental problems. However, the local government level are facing problems such as the narrow functions of local municipalities, lack of initiative for citizens and the public interest to participate in solving environmental problems, lack of financial resources, lack of culture of local municipal, organizations orientations of the long-term prospects, lack of coherence etc. Applied research methods – a systematic literature analysis, comparison, content, logical and comparative analysis and method of abstraction
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.