Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84799
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Keibienė, Rita;Jonaitienė, Laimutė;Daukilas, Sigitas
Title: Studentų profesinės motyvacijos tyrimas
Other Title: A survey of students‘ professional motivation
Is part of: Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata., 2012, T. 22, Nr. 5
Extent: p. 173-179
Date: 2012
Keywords: Profesinė motyvacija;Kosmetologijos studijų programos studentai;Farmakotechnikos studijų programos studentai;Karjera;Kompetencija;Professional motivation;Students of Cosmetology study program;Students of Pharmacy Technique study program;Career;Competence
Abstract: Vertinant studentų asmenybes bei profesijos rinkimosi motyvus dažniausiai vadovaujamasi ugdymo karjerai paradigma, kuri pagrįsta studento individualumo ir socialumo raiškos galimybių darna. Pastaroji paradigma byloja, kad studentas, rinkdamasis profesiją, pirmiausiai turi suvokti savo asmenybės santykį su pasirinktos profesijos objektu. Todėl labai svarbu įvertinti pagrindinius profesinės veiklos rinkimosi motyvus, kurie lemia tiek studentų studijų programų pasirinkimą, tiek karjeros kategorijos suvokimą, tiek projektuojamų studijų programų edukacinių technologijų metodologijas. Šio straipsnio autoriai tyrinėdami karjeros motyvacines prielaidas kėlė tokį tyrimo tikslą - nustatyti Kauno kolegijos (KK) Sveikatos priežiūros fakulteto (SPF) farmakotechnikos ir kosmetologijos studijų programų studentų profesinės motyvacijos raiškos lygį. Tyrimo metu buvo siekiama pagrįsti (arba paneigti) tokias hipotezes: 1. Tikėtina, kad KK SPF studentų efektyvią profesinės karjeros raidą labiausiai motyvuoja profesinio meistriškumo motyvai. 2. Tikėtina, kad KK SPF farmakotechnikos ir kosmetologijos studijų programų studentų profesinė motyvacija reikšmingai skiriasi. Tyrime taikyta kiekybinio tyrimo metodika - anketinė apklausa, panaudojant profesinės motyvacijos tyrimo metodiką, skirtą profesinės veiklos motyvams tirti. Tyrime dalyvavo 194 pirmo, antro ir trečio kurso kosmetologijos ir farmakotechnikos studijų programų studentai, studijuojantys Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete. Nustatyta, kad kuo aukštesnis kursas, tuo studentų profesinė motyvacija labiau silpnėja (p = 0.024), o mokymosi motyvaciją labiau palaiko ne siekis būti labiau kompetentingam, o darbo socialinio reikšmingumo motyvai. Kosmetologijos studijų programos studentų profesinės motyvacijos silpnėjimo priežastis yra siejama su greitai neišsipildančiais profesiniais lūkesčiais bei būtinomis
When assessing students‘ personalities and motives of the profession choice generally the paradigm of education for the career is followed, which is based on the coherence of student‘s individuality and expression of sociality. The latter paradigm suggests that a student, when choosing a profession, must firstly understand his/her own personal relationship with the object of the chosen profession. Therefore, it is important to evaluate the main motives of profession choice, which affect both the students‘ choice of degree programs and perception of the career category as well as methodologies of educational technologies of the projected study programs. Authors of the article when exploring motivational assumptions of the career posed the aim of the study – to identify the level of professional motivation expression among the students of Pharmacy Technique and Cosmetology study programs at Kauno Kolegija / University of Applied Sciences (KK), Health Care Faculty (HCF). The study was intended to support (or disprove) the following hypotheses: 1) it is presumed that the effective professional career development of the HCF KK students’ is mostly influenced by the motives of professional excellence. 2) it is probable that professional motivation between the students of Pharmacy Technique and Cosmetology study programs differs significantly. In the study the quantitative research method has been used – a questionnaire survey applying methodology of motivation study meant for determining motives of vocational activities. 194 Pharmacy Technique and Cosmetology program students of the first, second and third year, studying at KK Health Care Faculty participated in the survey. It has been found that the higher year of the students the more professional motivation of the students is weakening (p = 0,024), and motivation for learning is being increasingly supported not by the ambition to achieve higher competence
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84799
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.