Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82817
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Mikailaitė, Jovita;Česonienė, Laima
Title: Antropogeninio poveikio šachtinių šulinių vandens kokybei vertinimas
Other Title: Evaluation of water quality in the pit wells due to antropogenic influence
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2
Extent: p. 186-189
Date: 2010
Keywords: Šachtiniai šuliniai;Antropogeninis poveikis;Vandens kokybė;Tarša;Koreliacija;Pit wells;Anthropogenic influence;Water quality;Pollution;Correlation
Abstract: Lietuvoje daugiau nei pusės šachtinių šulinių vanduo yra užterštas. Viena iš pagrindinių taršos priežasčių – aktyvi antropogeninė veikla. Šachtinių šulinių vandens tyrimai atlikti Kauno rajono Margininkų, Gaižėnų, Stanaičių, Juragių, Ilgakiemio, Bernatonių, Daugėliškio, Vilkijos, Masteikių, Gailiu-šių, Panevėžiuko, Boniškio, Taurakiemio, Patalmušėlio ir Jonučių kaimuose, šalia žemės ūkio bendrovių ir ūkių. Darbo tikslas – įvertinti antropogeninį poveikį šachtinių šulinių vandens kokybei. Šachtinių šulinių vandens kokybės analizė atlikta 15 Kauno rajono gyvenviečių, ištirtas 30 šachtinių šulinių vanduo. Vandens tyrimai buvo atliekami kartą per sezoną. Kauno rajone 2008 m. intensyviausia žemės ūkio veikla nustatyta dvejose žemės ūkio bendro-vėse ir vienoje akcinėje bendrovėje. Šalia kiaulininkystės fermų kuo didesnis sutartinis gyvulių skaičius, tuo didesnė amonio jonų koncentracija ir pe-rmanganato indekso vertė vandenyje. Kuo didesnis bendrojo azoto kiekis kg/ha ir didesnis SGS vienetų tankis, tuo didesnė nitritų ir nitratų koncentra-cija, mažesnė pH vertė (vanduo rūgštesnis). Šalia galvijų fermų statistiškai reikšminga koreliacija tik rudenį tarp nitritų koncentracijos vandenyje ir ben-drojo azoto kiekio kg/ha bei SGS vienetų tankio
More than half of pit wells water in Lithuania is polluted. One of the main pollution reasons – active anthropogenic activity. Pit wells water investi-gation where performed in Kaunas district Margininkai, Gaizenai, Stanaiciai, Juragiai, Ilgakiemis, Bernatoniai, Daugeliskis, Vilkija, Masteikiai, Gailiu-siai, Paneveziukas, Boniskis, Taurakiemis, Patalmuselis and Jonuciai villages, near agricultural companies and farms. The aim of work is to determine anthropogenic influence to pit wells water quality. The analysis of pit wells water quality where performed in 15 Kaunas district settlements, were examined water of 30 pit wells. Water analysis were determined once per season. The most intensive agricultural activity were observed in two agricultu-ral companies and in one corporation in Kaunas in 2008. Near swine-breeding farms there are as bigger livestock number, as higher ammonium ion con-centration and permanganate index value in the water. As bigger general nitrogen quantity kg/ha and bigger ALN (Arbitrary livestock number) units density, as higher nitrite and nitrate concentration, lower pH value ( water is more acid). Near livestock farms statistically valuable correlation is only in autumn between nitrites concentration in water and general nitrogen quantity kg/ ha and ALN units density
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82817
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.