Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism

Permanent URI for this community

ISSN 2335-2027

http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027

Recenzuojamo mokslo žurnalo „Darnioji daugiakalbystė“ tikslas - pažvelgti į daugiakalbystės fenomeną iš įvairių mokslo krypčių – kalbų politikos, didaktikos, mokymosi ir įsisavinimo, taikomosios kalbotyros, svetimų kalbų mokymo, sociolingvistikos, neurolingvistikos, edukologijos, istorijos, filosofijos, psichologijos, ir kt. mokslo krypčių bei šakų perspektyvų. Žurnale pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle ir tarpkultūrinio dialogo plėtotės problemos. Žurnalu siekiama skatinti darnią daugiakalbystę, individualios daugiakalbės kompetencijos įgijimą ir visuomeninės daugiakalbystės plėtojimą, kaimyninių šalių ir rečiau vartojamų kalbų mokymąsi ir kalbos išlaikymą, todėl tyrimai bus spausdinami įvairiomis oficialiomis ES kalbomis, pateikiant išsamias santraukas lietuvių ir anglų kalbomis. Nuo 2017 metų žurnalas leidžiamas Vokietijos kompanijos De Gruyter. De Gruyter užtikrina pažangios elektroninės leidybos technologijos pritaikymą mokslinio straipsnio publikavimui - straipsnio talpinimą ir efektyvias jo paieškos galimybes duomenų bazėse, nuorodų elektroninį susiejimą, straipsnio citavimo kėlimą. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.). Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck. Darnioji daugiakalbystė svetainė

The aim of the peer reviewed scientific journal “Sustainable Multilingualism” is to focus on the phenomenon of multilingualism from perspectives of various fields – language policy, didactics, learning and acquisition, applied linguistics, foreign language teaching, sociolinguistics, neurolinguistics, education science, history, philosophy, psychology and other fields and branches of science. The journal of selected papers presents research in issues in language policy, language teaching and learning in higher education, development of plurilingual competence and intercultural dialogue.The journal aims at fostering sustainable multilingualism, acquisition and maintenance of plurilingual competence (individual multilingualism) and development of societal multilingualism, learning and maintenance of the languages of neighbouring countries and less widely taught and learnt languages, therefore, the research will be published in various official EU languages, presenting comprehensive summaries in Lithuanian and English.The journal is funded by the European Social Fund resources allocated for the project “Publishing and Coordinating Periodical Scientific Publications” (2016–2019 m.). This journal is registered in the CrossRef system, uses Open Journals Systems (OJS) software for management and publishing support and plagiarism detection systems CrossCheck. Sustainable Multilingualism website